Product Name CAS MF MW Synonyms
4-BROMO-2-(CHLOROMETHYL)-1-METHOXYBENZENE 7017-52-9 C8H8BrClO 235.51 4-BROMO-2-(CHLOROMETHYL)-1-METHOXYBENZENE
4-BROMO-2-(BROMOMETHYL)-3,5-DIMETHYLPYRIDINE 220757-76-6 C8H9Br2N 278.97176 4-BROMO-2-(BROMOMETHYL)-3,5-DIMETHYLPYRIDINE
4-BROMO-2-(5-ISOXAZOLYL)PHENOL 213690-27-8 C9H6BrNO2 240.05 4-BROMO-2-(ISOXAZOL-5-YL)PHENOL; 4-BROMO-2-(5-ISOXAZOLYL)PHENOL; 5-(5'-BROMO-2'-HYDROXYPHENYL)ISOXAZOLE; 4-Bromo-2-(5-isoxazoly) phenol; 5-(2-HYDROXY-5-BROMOPHENYL)ISOXAZOLE; 5-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)isoxazole, (4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol)
4-Bromo-2-(3-methyl-2-butenyl)phenol 151071-00-0 C11H13BrO 241.12432 4-BROMO-2-(3-METHYL-2-BUTENYL)-PHENOL
4-Bromo-2-(2-oxopropyl)-1-nitrobenzene 6127-15-7 C9H8BrNO3 0 1-(4-Bromo-2-nitrophenyl)propan-2-one; 4-Bromo-2-(2-oxopropyl)-1-nitrobenzene
4-Bromo-2-(2-methylpropoxy)benzoic acid 855482-59-6 C11H13BrO3 0 4-Bromo-2-(2-methylpropoxy)benzoic acid; 4-Bromo-2-isobutoxybenzoic acid
4-bromo-2-(2,6-dichlorophenyl)-7-fluoro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 1334411-83-4
4-BROMO-2-(1H-IMIDAZOL-2-YL)-PHENOL 289506-17-8 C9H7BrN2O 239.06868 4-BROMO-2-(1H-IMIDAZOL-2-YL)-PHENOL
4-bromo-2-(1,2-dimethyl-2-bicyclo[3.1.0]hexanyl)-5-methylphenol 10539-87-4 C15H19BrO 295.215 g/mol
4-BROMO-2-([(4-METHYL-2-PYRIDINYL)AMINO]METHYL)BENZENOL 303091-51-2 C13H13BrN2O 293.16 SALOR-INT L446793-1EA; 4-BROMO-2-([(4-METHYL-2-PYRIDINYL)AMINO]METHYL)BENZENOL; 4-BROMO-2-(((4-METHYL-2-PYRIDINYL)AMINO)METHYL)PHENOL
4-Bromo-1-naphthalenecarbonyl chloride 87700-65-0 C11H6BrClO 269.52200
4-Bromo-1-methyl-5-nitro-1H-imidazole-2-carbonitrile 162759-92-4 C5H3BrN4O2 231.00692 4-BROMO-1-METHYL-5-NITRO-1H-IMIDAZOLE-2-CARBONITRILE
4-BROMO-1-METHYL-3-PROPYL-1H-PYRAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID 128537-50-8 C8H11BrN2O2 247.09 4-BROMO-1-METHYL-3-PROPYL-1H-PYRAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
4-BROMO-1-METHYL-1H-PYRAZOLE-5-CARBALDEHYDE 287917-96-8 C5H5BrN2O 189.01 BUTTPARK 88\08-06; ART-CHEM-BB B007395; 4-BROMO-2-METHYL-2 H-PYRAZOLE-3-CARBALDEHYDE; 4-BROMO-1-METHYLPYRAZOLE-3-CARBOXALDEHYDE; 4-BROMO-1-METHYLPYRAZOLE-5-CARBOXALDEHYDE; 4-BROMO-1-METHYL-1H-PYRAZOLE-5-CARBALDEHYDE
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride 912569-70-1 C5H4BrClN2O 223.46 4-BROMO-1-METHYL-1H-PYRAZOLE-3-CARBONYL CHLORIDE; AKOS B006620; ART-CHEM-BB B006620; 1H-pyrazole-3-carbonyl chloride, 4-bromo-1-methyl-
4-Bromo-1-methyl-1H-indazole 365427-30-1 C8H7BrN2 211.06
4-Bromo-1-methyl-1H-benzimidazole-2-carboxaldehyde 958863-76-8 C9H7BrN2O 239.07 4-bromo-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole-2-carbaldehyde
4-Bromo-1-methoxy-2-(3-methoxy-propoxy)-benzene 173336-76-0 C11H15BrO3 0 4-Bromo-1-methoxy-2-(3-methoxy-propoxy)-benzene
4-Bromo-1-methoxy-2-(2-methoxyethoxy)benzene 1132672-05-9 C10H13BrO3 0 4-Bromo-1-methoxy-2-(2-methoxyethoxy)benzene; 4-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)anisole
4-BROMO-1H-PYRAZOLE-3-CARBOTHIOAMIDE 289504-61-6 C4H4BrN3S 206.06 4-BROMO-1H-PYRAZOLE-3-CARBOTHIOAMIDE
4-BROMO-1H-INDOL-3-METHYLAMINE 887581-26-2 C9H9BrN2 225.09 4-BROMO-1H-INDOL-3-METHYLAMINE
4-BROMO-1-FLUORO-2-NAPHTHALENEBORONIC ACID 913836-09-6 C10H7BBrFO2 268.8747832 4-BROMO-1-FLUORO-2-NAPHTHALENEBORONIC ACID; 4-BROMO-1-FLUORONAPHTHALEN-2-YLBORONIC ACID; 4-BROMO-1-FLUORONAPHTHALENE-2-BORONIC ACID; 4-Bromo-1-fluoronaphthalene-2-boronic acid 98%; 4-Bromo-1-fluoronaphthalene-2-boronicacid98%
4-Bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene 99% 886496-45-3 C7H3BrF4O 259 5-Bromo-2-fluoro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
4-bromo-1-cyclopentyl-1H-pyrazole 1012880-01-1 C8H11BrN2 215.09034;g/mol 4-bromo-1-cyclopentylpyrazole; 4-Bromo-1-cyclopentylpyrazole; 1012880-01-1; 4-bromo-1-cyclopentyl-1H-pyrazole; ACMC-2097ur; SCHEMBL574364
4-Bromo-1-cyano-2-nitrobenzene 79603-03-5 C7H3BrN2O2 227.0149 4-Bromo-1-cyano-2-nitrobenzene; 4-Bromo-2-nitrobenzonitrile
4-Bromo-1-chloro-2-pyrrolidinobenzene 1261959-78-7 C10H11BrClN 0 1-(5-Bromo-2-chlorophenyl)pyrrolidine; 4-Bromo-1-chloro-2-pyrrolidinobenzene
4-Bromo-1-Chloro-2-Ethylbenzene 289039-22-1 C8H8BrCl 219.51 4-BROMO-1-CHLORO-2-ETHYLBENZENE; 4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene, 98+%; 5-Bromo-2-chloroethylbenzene
4-Bromo-1-chloro-2-[2-(N,N-dimethylamino)ethoxy]benzene 1245563-12-5 C10H13BrClNO 0 2-(5-Bromo-2-chlorophenoxy)-N,N-dimethylethanamine; 4-Bromo-1-chloro-2-[2-(N,N-dimethylamino)ethoxy]benzene
4-Bromo-1-chloro-2-(2-methoxyethoxy)benzene 897955-78-1 C9H10BrClO2 0 4-Bromo-1-chloro-2-(2-methoxyethoxy)benzene
4-Bromo-1-butyl-1H-pyrazole 957062-61-2 C7H11BrN2 0
4-Bromo-1-1-(triisopropylsilyl)-7-azaindole 934388-23-5 C16H25BrN2Si 353.37
4-BROMO-10,11-DIHYDRO-DIBENZO[A,D]CYCLOHEPTEN-5-ONE 885269-90-9 C15H11BrO 287.15 4-BROMO-10,11-DIHYDRO-DIBENZO[A,D]CYCLOHEPTEN-5-ONE
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride 21563-29-1 C12H5BrO3 277.07 4-BROMO-1,8-NAPHTHALENEDICARBOXYLIC ANHYDRIDE; 6-BROMO-BENZO[DE]ISOCHROMENE-1,3-DIONE; 4-Bromonaphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride; 4-BR0MO-1.8-NAPHTHALIC ANHYDRIDE; 4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride; 2-BROMO-1,8-NAPHTHALIC ANHYDRIDE
4-Bromo-1,2-Pyrazolidinedicarboxaldehyde 162887-23-2 C5H7N2O2Br 207.03 4-Bromo-1,2-Pyrazolidinedicarboxaldehyde
4-Bromo-1,1-dioxo-tetrahydrothiophen-3-one 143654-18-6 C4H5BrO3S 0 4-bromo-1,1-dioxothiolan-3-one;4-Bromo-1,1-dioxo-tetrahydrothiophen-3-one;143654-18-6;3(2H)-Thiophenone,4-bromodihydro-,1,1-dioxide;ACMC-20n303;CTK4C3742
4-BROMO-1,1-BIS(3-METHYL-2-THIENYL)-1-BUTENE 109857-81-0 C14H15BrS2 327.3 4-BROMO-1,1-BIS(3-METHYL-2-THIENYL)-1-BUTENE; THIOPHENE, 2,2'-(4-BROMO-1-BUTENYLIDENE)BIS[3-METHYL-]; 2,2'-(4-Bromo-1-butenylidene)bis[3-methylthiophene]; 2,2'-(4-Bromobut-1-ene-1,1-diyl)bis(3-methylthiophene)
4'-BROMO-1,1'-BIPHENYL-3-YL METHYL SULFONE 904086-03-9 C13H11BrO2S 311.19424 4'-BROMO-1,1'-BIPHENYL-3-YL METHYL SULFONE
4-Bromo-1,1-(propylenedioxo)-indane 908334-05-4 C12H13BrO2 0
4-BROMO-1-(TRIISOPROPYLSILYL)-1H-INDOLE 412048-44-3 C17H26BrNSi 352.38 4-BROMO-1-(TRIISOPROPYLSILYL)-1H-INDOLE
4-BROMO-1-(TERT-BUTYL)-3-METHYL-1H-PYRAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID 128537-60-0 C9H13BrN2O2 261.12 4-BROMO-1-(TERT-BUTYL)-3-METHYL-1H-PYRAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID; 4-BROMO-1-(1,1-DIMETHYLETHYL)-3-METHYL-1H-PYRAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
4-Bromo-1-(pyridine-3-ylsulfonyl)-1H-indole 1001394-86-0
4-Bromo-1-(p-tolylsulfonyl)pyrrolo[2,3-b]pyridine 348640-07-3 C14H11BrN2O2S 351.223
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-3-methyl-1H-pyrazole 1215295-92-3 C5H5BrF2N2 211.01 4-BROMO-1-(DIFLUOROMETHYL)-3-METHYL-1H-PYRAZOLE; 1215295-92-3; Ambcb4039909; MolPort-008-154-399; 1201AD; BBL015927
4-Bromo-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole 957034-98-9 C10H9BrN2 0 4-Bromo-1-p-tolyl-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole 957062-56-5 C9H6BrFN2 0
4-Bromo-1-(4-chlorobenzyl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 289504-53-6 C11H8BrClN2O 299.55 4-Bromo-1-(4-chlorobenzyl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde; 4-Bromo-1,8-naphthalimide
4-Bromo-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole 957034-94-5 C9H6BrClN2 0
4-Bromo-1-(2-nitrophenyl)-1H-pyrazole 957034-96-7 C9H6BrN3O2 0
4-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole 957062-81-6 C9H6BrFN2 0 4-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazole 957063-04-6 C9H6BrClN2 0 4-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(2-bromo-benzenesulfonyl)-1H-pyrazole 957062-77-0 C9H6Br2N2O2S 0 4-Bromo-1-(2-bromophenylsulfonyl)-1H-pyrazole; 4-Bromo-1-[(2-bromophenyl)sulphonyl]-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(2,6-dichlorophenyl)-1H-pyrazole 1215205-65-4 C9H5BrCl2N2 0 4-Bromo-1-(2,6-dichlorophenyl)-1H-pyrazole
4-Bromo Sec-butyl benzene 39220-69-4
4-Brom-4'-hexylbiphenyl 63619-60-3 C18H21Br
4-Boronophenyl 4-fluoro-2-nitrophenyl ether 957062-59-8 C12H9BFNO5 0 4-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)phenylboronic acid
4-Borono-3-fluorothioanisole 957060-84-3 C7H8BFO2S 0 2-Fluoro-4-(methylthio)phenylboronic acid: 2-Fluoro-4-methylthiophenylboronic acid
4-Borono-3-fluorobenzamide 874289-22-2 C7H7BFNO3 182.9447832 4-Borono-3-fluoroBenzamide; 4-CarBamoyl-2-fluoroBenzeneBoronicacid; 4-Carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid
4-Borono-3,5-difluorobenzoic acid 1031857-98-3 C7H5BF2O4 0 4-Borono-3,5-difluorobenzoic acid
4-Borono-2-thiophenecarboxylic acid 2-methyl ester 957062-52-1 C6H7BO4S 0 4-Borono-2-thiophenecarboxylic acid 2-methyl ester; 5-(Methoxycarbonyl)thiophene-3-boronic acid
4-BOC-styrene. 87261-04-9
4-Boc-aminomethyl-3-hydroxy-1-N-Boc-pyrrolidine 175463-34-0 C15H28N2O5 316.39 4-Boc-aminomethyl-3-hydroxy-1-N-Boc-pyrrolidine
4-BOC-AMINO-1-[1-(4-FLUORO-BENZYL)-1H-BENZOIMIDAZOL-2-YL]-PIPERIDINE 885270-85-9 C24H29FN4O2 424.51 4-BOC-AMINO-1-[1-(4-FLUORO-BENZYL)-1H-BENZOIMIDAZOL-2-YL]-PIPERIDINE
4-Boc-9-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 1201784-87- C8H6BrN3 224.05
4-Boc-7-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 1003947-06- C9H13N3O4 227.21
4-Boc-7-Hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 1159823-83- C8H10BrN3O2 260.08
4-Boc-4-Ethylaminopiperidine 313977-45-6 C12H24N2O2 228.33116 4-Boc-4-Ethylaminopiperidine; Tert-butyl ethyl(piperidin-4-yl)carbamate
4-Boc-2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 1159822-73- C8H12ClN3O2 217.65
4-BOC-2-(4-FLUOROPHENYL)-2-METHYLMORPHOLINE 271245-36-4 C16H22FNO3 295.35 4-BOC-2-(4-FLUOROPHENYL)-2-METHYLMORPHOLINE
4-BOC-2-(4-CHLOROPHENYL)-2-METHYLMORPHOLINE 271245-35-3 C16H22ClNO3 311.8 TERT-BUTYL 2-(4-CHLOROPHENYL)-2-METHYLMORPHOLINE-4-CARBOXYLATE; 4-BOC-2-(4-CHLOROPHENYL)-2-METHYLMORPHOLINE; 2-(4-CHLORO-PHENYL)-2-METHYL-MORPHOLINE-4-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER
4-BIPHENYLZINC BROMIDE 312693-44-0 C12H9BrZn 298.49 4-BIPHENYLZINC BROMIDE; 4-BIPHENYLYLZINC BROMIDE, O.5M SOLUTION; 4-biphenylzinc bromide solution
4-Biphenylsulfonic acid sodium salt 2217-82-5
4-BIPHENYLOL DIPHENYL PHOSPHATE 17269-99-7 C24H19O4P 402.38 4-BIPHENYLOL DIPHENYL PHOSPHATE
4-BIPHENYLBORONIC ACID, PINACOL ESTER 144432-80-4 C18H21BO2 280.17 4-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)DIPHENYL; 4-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)BIPHENYL; 4-BIPHENYLBORONIC ACID, PINACOL ESTER; Biphenyl-4-boronic acid, pinacol ester; 2-(4-biphenylyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane; 4-(4
4-Biphenylboronic acid 5122-94-1 C12H11O2B 198.03 RARECHEM AH PB 0261; (1,1'-BIPHENYL-4-YL)BORONIC ACID; AKOS BRN-0030; 4-PHENYLBENZENEBORONIC ACID; 4-PHENYLPHENYLBORONIC ACID; 4-BIPHENYLBORONIC ACID
4-Biphenylacetic acid ethyl ester 14062-23-8 C16H16O2 240.30 4-Biphenylacetic acid ethyl ester; 4-Ethyl biphenyl acetate; Ethyl 4-biphenylacetate; Ethyl 2-(biphenyl-4-yl)acetate; Felbinaethyl
4-BIPHENYL-4-YL-4-HYDROXYIMINO-BUTYRIC ACID 63472-13-9 C16H15NO3 269.3 4-BIPHENYL-4-YL-4-HYDROXYIMINO-BUTYRIC ACID
4-BIPHENYL-4-YL-2,3-DIHYDRO-1H-BENZO[B][1,4]DIAZEPINE 904814-66-0 C21H18N2 298.38 4-BIPHENYL-4-YL-2,3-DIHYDRO-1H-BENZO[B][1,4]DIAZEPINE
4-Biphenyl-4'-formyl-acetic acid 669713-90-0 C15H12O3 240.25 4-Biphenyl-4'-formyl-acetic acid
4-Biphenyl-3'-chloro-carboxylic acid 5728-43-8
4-Biphenyl-3'-chloro-acetic acid 5001-94-5 C14H11ClO2 246.68 4-Biphenyl-3-chloro-acetic acid
4-Biphenyl-(4'-methoxy)acetic acid 60277-22-7 C15H14O3 242.26 4-Biphenyl-(4-methoxy)acetic acid
4-Biphenyl-(3'-methoxy)acetic acid 669713-73-9 C15H14O3 242.26 4-Biphenyl-(3'-methoxy)acetic acid
4-Biphenyl-(3'-ethoxy)carboxylic acid 202208-73-9 C15H14O3 242.26 4-Biphenyl-(3'-ethoxy)carboxylic acid; 3'-Ethoxy-biphenyl-4-carboxylic acid
4-Biphenyl-(3'-ethoxy)acetic acid 669713-69-3 C16H16O3 256.29 4-Biphenyl-(3'-ethoxy)acetic acid; (3'-Ethoxy-biphenyl-4-yl) acetic acid
4-Biphenyl-(3'-ethoxy)acetic acid 1251903-95- C12H21NO5 259.29
4-Benzylresorcinol 2284-30-2 C13H12O2 200.25 4-BENZYLRESORCINOL; 4-(phenylmethyl)-3-benzenediol; 4-benzyl-resorcino; Benzylresorcinol; 4-BENZYLRESORCINOL 95+%; 4-Benzylbenzene-1,3-diol; 4-(phenylmethyl)benzene-1,3-diol
4-Benzyl-PPS 93803-28-2
4-Benzylpiperazine-1-carbonyl chloride 63763-66-6 C12H15ClN2O 238.71 4-Benzylpiperazine-1-carbonyl chloride
4-Benzyloxy-thiobenzamide 161975-22-0 C14H13NOS 243.32 4-BENZYLOXY-THIOBENZAMIDE
4-BENZYLOXY-QUINOLINE 101273-58-9 C16H13NO 235.28052 4-BENZYLOXY-QUINOLINE
4-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride 52068-36-1 C13H15ClN2O 250.724 4-Benzyloxyphenylhydrazine Hcl
4-BENZYLOXYPHENYLHYDRAZINE HYDROCHLORIDE 55974-70-4 C13H15ClN2O 250.72 1-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]HYDRAZINE HYDROCHLORIDE
4-Benzyloxyphenylacetonitrile 838-96-0 C15H13NO 223.27 4-BENZYLOXYPHENYLACETONITRILE; 4-BENZYLOXYBENZYL CYANIDE; 4-BENZYLOXYPHENYLACETONITRILE, 98+%
4-Benzyloxyphenylacetone 5586-92-5 C16H16O2 240.3 1-(4-Benzyloxyphenyl)propan-2-one
4-BENZYLOXYPHENYL MAGNESIUM BROMIDE 120186-59-6 C13H11BrMgO 287.43484 4-BENZYLOXYPHENYL MAGNESIUM BROMIDE; 4-BENZYLOXYPHENYLMAGNESIUM BROMIDE, 1M &; 4-BENZYLOXYPHENYL MAGNESIUM BROMIDE, 0.8 M in TETRAHYDROFURAN; 4-Benzyloxyphenylmagnesium bromide solution
4-Benzyloxyphenyl acetate 6311-66-6 C15H14O3 0 4-Benzyloxyphenyl acetate
4-BENZYLOXY-NAPHTHALENE-1-SULFONYL CHLORIDE 1048919-47-6 C17H13ClO3S 332.8 4-BENZYLOXY-NAPHTHALENE-1-SULFONYL CHLORIDE
4-Benzyloxyindole-3-acetone 113997-55-0 C18H17NO2 279.33308 4-Benzyloxyindole-3-acetone; 4-Benzyloxyindole-3-propanone
4-benzyloxyindole 20289-29-3 C9H18O3 174.23742;g/mol 1,3,3-triethoxyprop-1-ene;1-Propene,1,3,3-triethoxy-,(1Z)-;125072-37-9;(Z)-1,3,3-triethoxyprop-1-ene;ACMC-20h9fl;AC1L2INJ
4-BENZYLOXYINDOLE 120289-26-3 H16N2O8Mo 268.08
4-BENZYLOXYCARBONYLAMINO-4-METHYL-PIPERIDINE 236406-15-8 C14H20N2O2 248.32 4-BENZYLOXYCARBONYLAMINO-4-METHYL-PIPERIDINE; 4-BENZYLOXYCARBONYLAMINO-4-METHYL-PIPERIDINE HYDROCHLORIDE; BENZYL 4-METHYLPIPERIDIN-4-YLCARBAMATE; 4-BENZYLOXYCARBONYLAMIO-4-METHYL-PIPERIDINE HYDROCHLORIDE; Carbamic acid, (4-methyl-4-piperidinyl)-, phenylme
4-BENZYLOXY-CARBONYL-AMINO-1-N-BUTOXY-CARBONYL-4-METHYL PIPERIDINE 236406-14-7 C19H28N2O4 348.44 tert-butyl4-methyl-4-(phenylmethoxycarbonylamino)piperidine-1-carboxylate; tert-Butyl4-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-4-methylpiperidine-1-carboxylate; 236406-14-7; 1,1-dimethylethyl4-methyl-4-({[(phenylmethyl)oxy]carbonyl)amino)-1-piperidinecarboxylate; 1,
4-benzyloxybenzylbromide 5544-60-5 C14H13OBr 277.16 4-(Benzyloxy)benzyl bromide; 1-(Bromomethyl)-4-(phenylmethoxy)benzene
4-Benzyloxybenzylamine 22171-15-9 C14H15NO 0 (4-(Benzyloxy)phenyl)methanamine
4-benzyloxybenzoic acid methyl ester 32122-11-5 C15H14O3 242.27 4-Benzyloxybenzoic acid methyl ester; Methyl 4-benzyloxybenzoate
4-Benzyloxy-benzamidine hydrochloride 57928-60-6 C14H14N2O.HCl 226.27 4-BENZYLOXY-BENZAMIDINE; 4-BENZYLOXY-BENZAMIDINE HYDROCHLORIDE
4-Benzyloxybenzaldehyde oxime 76193-67-4 C14H13NO2
4-Benzyloxyazobenzene 75365-76-3 C19H16N2O 288.34 Phenyl[4-(phenylmethoxy)phenyl]diazene; p-Benzyloxyazobenzene; 1-Phenyl-2-[4-(phenylmethoxy)phenyl]diazene;
4-Benzyloxyanisole 6630-18-8 C14H14O2 214.26 Ether, benzyl p-methoxyphenyl; 4-BENZYLOXYANISOLE; (4-Methoxyphenyl)benzyl ether; 1-Methoxy-4-benzyloxybenzene; 4-Methoxy-1-(benzyloxy)benzene; 4-Methoxyphenylbenzyl ether; Benzyl p-methoxyphenyl ether; Benzyl(4-methoxyphenyl) ether
4-Benzyloxy-5-bromo-2-chloropyrimidine 20567-19-1 C4H10O3 106.1204;g/mol 2-(methoxymethoxy)ethanol;2-(Methoxymethoxy)ethanol;3,5-Dioxa-1-hexanol;BRN1733484;Methane,(2-hydroxyethoxy)methoxy-;ETHANOL,2-(METHOXYMETHOXY)-
4-Benzyloxy-5-bromo-2-(piperidin-1- yl)pyrimidine 885952-22-7 C16H18BrN3O 348.24 4-BENZYLOXY-5-BROMO-2-(PIPERIDIN-1-YL)PYRIMIDINE; 4-Benzyloxy-5-bromo-2-(1-piperidino)pyrimidine, 95%; 4-Benzyloxy-5-bromo-2-(1-piperidinyl)pyrimidine, 95%
4-BENZYLOXY-5-BROMO-2-(N,N-DIMETHYLAMINO)PYRIMIDINE 205672-20-4 C13H14BrN3O 308.17 4-BENZYLOXY-5-BROMO-2-(N,N-DIMETHYLAMINO)PYRIMIDINE; 4-(Benzyloxy)-5-bromo-N,N-dimethylpyrimidin-2-amine
4-Benzyloxy-5-bromo-2-(4-methylpiperazin-1- yl)pyrimidine 885952-24-9 C16H19BrN4O 363.25 4-BENZYLOXY-5-BROMO-2-(4-METHYLPIPERAZIN-1-YL)-PYRIMIDINE; 4-Benzyloxy-5-bromo-2-(4-methyl-1-piperazino)pyrimidine, 95%; 4-Benzyloxy-5-bromo-2-(4-methyl-1-piperazinyl)pyrimidine, 95%
4'-Benzyloxy-4-cyano-1,1'-biphenyl 117571-49-0 C20H15NO 4'-Benzyloxy-4-cyano-1,1'-biphenyl; Benzyloxycyanobiphenyl
4-Benzyloxy-3-trifluoromethyl-phenol 100927-02-3
4-Benzyloxy-3-nitroacetophenone 14347-05-8 C15H13NO4 271.27 4'-BENZYLOXY-3'-NITROACETOPHENONE; 4-BENZYLOXY-3-NITRO-ACETOPHENONE; 1-[3-nitro-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanone; 1-(4-(BENZYLOXY)-3-NITROPHENYL)ETHANONE; -(4-(Benzyloxy)-3-nitrophenyl)ethanone; 4-Benzyloxy-5-cyclohexyl-3-nitrobenzene; 4-BENZYLOXY-5-CYOHE
4-BENZYLOXY-3-METHOXY-OMEGA-NITROSTYRENE 63909-38-6 C16H15NO4 285.29 TRANS-4-BENZYLOXY-3-METHOXY-BETA-NITROSTYRENE; 1-(4-BENZYLOXY-3-METHOXYPHENYL)-2-NITROETHENE; 4-BENZYLOXY-3-METHOXY-OMEGA-NITROSTYRENE; 4-BENZYLOXY-3-METHOXY-NITROSTYRENE; 4-Benzyloxy-3-methoxy-w-nitrostyrene; 4-benzyloxy-3-methoxy-i-nitrostyrene; trans-4
4-BENZYLOXY-3-METHOXYCINNAMIC ACID 7152-95-6 C17H16O4 284.31 RARECHEM AL BK 0064; BENZYL FERULIC ACID; 3-(4-BENZYLOXY-3-METHOXYPHENYL)-ACRYLIC ACID; AKOS B004382; 4-BENZYLOXY-3-METHOXYCINNAMIC ACID
4-BENZYLOXY-3-METHOXYBENZOIC ACID 1486-53-9 C15H14O4 258.27 RARECHEM AL BE 0064; BENZYL VANILLIC ACID; 4-BENZYLVANILLIC ACID; 4-BENZYLOXY-3-METHOXYBENZOIC ACID; benzoic acid, 3-methoxy-4-(phenylmethoxy)-
4-Benzyloxy-3-Hydroxybenzaldehyde 4049-39-2 C14H12O3 228.24 4-BENZYLOXY-3-HYDROXYBENZALDEHYDE; 3-HYDROXY-4-BENZYLOXY BENZALDEHYDE; 4-HYDROXY-4-BENZYLOXYBENZALDEHYDE; 4-BENZLOXY-3-HYDROXYBENZALDEHYLE; 4-BENZLOXY-3-HYDROXYBENZALDEHYDE; 3-Hydroxy-4-(phenylmethoxy)benzaldehyde; Protocatechuic Aldehyde-4-benzyl Ether
4-BENZYLOXY-3-FORMYLPHENYLBORONIC ACID 121124-98-9 C14H13BO4 256.06 AKOS BRN-0207; 4-BENZYLOXY-3-FORMYLBENZENEBORONIC ACID; 4-BENZYLOXY-3-FORMYLPHENYLBORONIC ACID; 3-FORMYL-4-BENZYLOXYPHENYLBORONIC ACID
4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid 133057-83-7 C13H12BFO3 246.04
4-BENZYLOXY-3,5-DIMETHYLPHENYLBORONIC ACID 333788-94-6 C15H17O3B 256.05 4-Benzyloxy-3,5-dimethylphenylboronic acid
4-BENZYLOXY-3,5-DIMETHYLBENZOIC ACID 97888-80-7 C16H16O3 256.30 4-BENZYLOXY-3,5-DIMETHYLBENZOIC ACID; RARECHEM AL BE 0474; 4-Benzyloxy-3,5-Dimethylbenzoi; 3,5-DIMETHYL-4-BENZYLOXYBENZOICACID; 4-BENZYLOXY-3,5-DIMETHYLBENZOIC ACID 98%; 4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzoic acid, 98+%; Benzoic acid, 3,5-dimethyl-4-(phenylmetho
4-BENZYLOXY-2-METHYLPHENYLBORONIC ACID 847560-49-0 C14H15O3B 242.08 4-BENZYLOXY-2-METHYLPHENYLBORONIC ACID; 4-BENZYLOXY-2-METHYLBENZENEBORONIC ACID; AKOS BRN-0589; 5-Benzyloxytoluene-2-boronic acid
4'-BENZYLOXY-2'-METHOXY-3'-METHYLACETOPHENONE 118824-96-7 C17H18O3 270.32 4'-BENZYLOXY-2'-METHOXY-3'-METHYLACETOPHENONE
4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 221040-07-9 C13H10FNO3 247.2218032 4-BENZYLOXY-2-FLUORO-1-NITROBENZENE; 4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%; 4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene98%
4-Benzyloxy-2-dimethylaminopyrimidine-5-boronic acid 205672-21-5 C13H16BN3O3 273.09544 4-Benzyloxy-2-dimethylaminopyrimidine-5-boronic acid; [2-(Dimethylamino)-4-(phenylmethoxy)-5-pyrimidinyl]boronic acid
4-BENZYLOXY-2-CHLOROPYRIMIDINE-5-BORONIC ACID PINACOL ESTER 1073354-22-9 C17H20BClN2O3 346.62 4-BENZYLOXY-2-CHLOROPYRIMIDINE-5-BORONIC ACID PINACOL ESTER; 4-BENZYLOXY-2-CHLORO-5-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-[1,3,2]-DIOXABOROLAN-2-YL)PYRIMIDINE; 4-Benzyloxy-2-chloropyrimidine-5-boronic acidpinacol
4-BENZYLOXY-2-CHLORO-PYRIMIDIN-5-OL 885952-28-3 C11H9ClN2O2 236.65 4-BENZYLOXY-2-CHLORO-5-HYDROXYPYRIMIDINE; 4-BENZYLOXY-2-CHLORO-PYRIMIDIN-5-OL
4'-Benzyloxy-2-bromopropiophenone 35081-45-9 C16H15BrO2 319.2 2-Bromo-1-4-(phenylmethoxylphenyl)-1-propanone; 2-Bro-mo-4'-(benzyloxy)propiophenone; 4-(Benzyloxy)phenyl-bromoethylketone; 4'-(BENZYLOXY)-2-BROMOPROPIOPHENONE; 4-(BENZYLOXY)-2-BROMOPROPIOPHENONE; ASINEX-REAG BAS 07639460
4-Benzyloxy-2,3-dihydro-1H-indole 885278-77-3 C15H15NO 225.29 4-BENZYLOXY-2,3-DIHYDRO-1H-INDOLE
4-Benzyloxy-2-(2'-carbomethoxy)thiophenylnitrobenzene 329217-03-0 C21H17NO5S 0 2-[[2-Nitro-5-(phenylmethoxy)phenyl]thio]benzoic Acid Methyl Ester; 4-Benzyloxy-2-(2carbomethoxy)thiophenylnitrobenzene
4-Benzyloxy-2-(2'-carbomethoxy)thiophenylaniline 329217-05-2 C21H19NO3S 365.45 2-[[2-Amino-5-(phenylmethoxy)phenyl]thio]-benzoic Acid Methyl Ester;
4-Benzyloxy-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester 27748-09-0 C17H15NO3 281.31 4-Benzyloxy-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester; 4-Benzyloxyindole-2-carboxylic acid methyl ester; Methyl 4-benzyloxyindole-2-carboxylate
4-Benzyloxy-[7-13C]benzyl alcohol 680182-18-7 C1313CH14O2 215.25 4-BENZYLOXY-[7-13C]BENZYL ALCOHOL
4-Benzyloxy-[7-13C]benzaldehyde 827308-41-8 C14H12O2 213.24 4-BENZYLOXY-[7-13C]BENZALDEHYDE
4-benzyl-m-cresol 30091-02-2 C14H14O 198.26036 4-Benzyl-m-cresol; 4-benzyl-3-methylphenol; 30091-02-2; EINECS250-042-0; 3-Methyl-4-benzylphenol; AC1L3T3M
4-Benzylidene-2-phenyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-5-one 842-74-0 C16H11NO2 249.26400
4-BENZYLBENZONITRILE 23450-31-9 C14H11N 193.24 4-BENZYLBENZONITRILE
4-Benzylbenzenesulfonamide 1145-60-4 C13H13NO2S 247.31 4-BENZYLBENZENESULFONAMIDE
4-Benzylbenzaldehyde 67468-65-9 C14H12O 196.24 4-Benzylbenzaldehyde; 4-(Phenylmethyl)benzaldehyde
4-Benzylaminopyridine 13556-71-3 C12H12N2 184.23708 4-Benzylaminopyridine; N-Benzylpyridin-4-amine; Benzyl-pyridin-4-yl-amine
4-BENZYLAMINO-PIPERIDINE-1-CARBOXYLIC ACID BENZYL ESTER-HCl 206274-42-2 C20H24N2O2 324.42 4-BENZYLAMINO-PIPERIDINE-1-CARBOXYLIC ACID BENZYL ESTER
4-Benzylamino-pent-3-en-2-one 21396-42-9 C12H15NO 189.25 4-Benzylamino-pent-3-en-2-one; 4-(Benzylamino)-3-penten-2-one
4-Benzyl-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine 6336-50-1 C11H10N2OS 218.27 4-Benzyl-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine; 6-Benzyl-2-thiouracil; Betiuracil
4-BENZYL-5-METHYL-2-FUROIC ACID 3988-93-0 C13H12O3 216.23258;g/mol 4-benzyl-5-methylfuran-2-carboxylicacid;4-Benzyl-5-methyl-2-furoicacid;3988-93-0;CTK4I2039;ZINC22113323;AKOS022506342
4-BENZYL-5-(N-TERT-BUTOXYCARBONYLAMINOMETHYL)-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL 306935-43-3 C15H20N4O2S 320.41 306935-43-3; tert-ButylN-[(4-benzyl-5-mercapto-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methyl]carbamate; 4-Benzyl-5-(N-tert-butoxycarbonylaminomethyl)-1,2,4-triazole-3-thiol; tert-butylN-[(4-benzyl-5-sulfanylidene-1H-1,2,4-triazol-3-yl)methyl]carbamate; ZINC00161667; AC1MC
4-BENZYL-5-(3-THIENYLMETHYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL 451502-05-9 C14H13N3S2 287.4 4-BENZYL-5-(3-THIENYLMETHYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL; 4-Benzyl-5-(3-trienylmethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-BENZYL-3-PENT-4-ENOYL-1,3-OXAZOLIDIN-2-ONE 155399-10-3 C15H17NO3 259.3 4-BENZYL-3-PENT-4-ENOYL-1,3-OXAZOLIDIN-2-ONE
4-Benzyl-3-(aminomethyl)morpholine 169750-73-6 C12H18N2O 206.28 4-Benzyl-3-(aminomethyl)morpholine; 4-(Phenylmethyl)-3-morpholinemethanamine
4-Benzyl-2-pyrrolidin-1-ylmethyl-morpholine 635699-06-8 C16H24N2O 260.37 4-BENZYL-2-((PYRROLIDIN-1-YL)METHYL) MORPHOLINE
4-benzyl-2-chlorophenol 31089-49-3 C13H11ClO 218.67884 4-benzyl-2-chlorophenol; 4-Benzyl-2-chlorophenol; 31089-49-3; AC1L3TKF; AC1Q3M6M; SCHEMBL744471
4-Benzyl-2-Bromothiazole 73553-79-4 C10H8NBrS 254.15 4-Benzyl-2-bromothiazole; 2-Bromo-4-(phenylmethyl)-thiazole
4-BENZYL-2-((PIPERIDIN-1-YL)METHYL) MORPHOLINE 874881-17-1 C17H26N2O 274.4 BUTTPARK 146\16-32; 4-BENZYL-2-((PIPERIDIN-1-YL)METHYL) MORPHOLINE
4-Benzyl-1-bromoisoquinolin-3-amine 13130-81-9 C16H13BrN2 313.19 4-BENZYL-1-BROMOISOQUINOLIN-3-AMINE; 3-AMINO-4-BENZYL-1-BROMOISOQUINOLINE
4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione 13897-15-9 C10H11NS2 209.33 4-benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione; 13897-15-9; ACMC-209xrw; SCHEMBL10845903; CTK8G5566; AKOS025243507
4-benzyl-1,3-thiazol-2-amine 7496-56-2
4-Benzyl-1(2H)-phthalazinone 32003-14-8 C15H12N2O 236.28
4-Benzyl hydrogen N-formyl-L-aspartate 5513-72-4 C12H13NO5 251.24 FOR-ASP(OBZL)-OH; FORMYL-L-ASPARTIC ACID BETA-BENZYL ESTER; 4-benzyl hydrogen N-formyl-L-aspartate; N-Formyl-L-aspartic acid 4-benzyl ester
4-benzoylpyridine 14548-46-0 C12H9NO 183.21 AKOS B022446; AKOS 92859; 4-BENZOYLPYRIDINE; PHENYL 4-PYRIDYL KETONE; PHENYL(PYRIDIN-4-YL)METHANONE; 4-Pyridyl phenyl ketone; 4-pyridylphenylketone; Ba 33215
4-Benzoylpiperidine hydroChloride 72034-25-4 C12H15NO.HCl 225.71 4-BENZOYLPIPERIDINE HYDROCHLORIDE; 4-BENZOYL PIPERIDINE HCL; TIMTEC-BB SBB003319; PHENYL-PIPERIDIN-4-YL-METHANONE HYDROCHLORIDE; PHENYL(4-PIPERIDYL)METHANONE HYDROCHLORIDE; PHENYL(4-PIPERIDINYL)METHANONE; 4-Benzoyl Piperidine hydrochlorideHCL
4-BENZOYL-PIPERAZINE-1-CARBOXYLIC ACID AMIDE 100138-46-3 C12H15N3O2 233.27 4-BENZOYL-PIPERAZINE-1-CARBOXYLIC ACID AMIDE; 4-BENZOYLPIPERAZINE-1-CARBOXAMIDE; 4-BENZOYL-PIPERAZINE-1-CARBOXYLIC ACID AMIDE >98%
4-BENZOYLPIPERAZINE-1-CARBOXAMIDINE 61887-54-5 C12H16N4O 232.28 4-BENZOYLPIPERAZINE-1-CARBOXAMIDINE; AKOS BB-6355
4-Benzoylphenyl methyl sulfoxide 73241-57-3 C14H12O2S 244.31 4-BENZOYLPHENYL METHYL SULFOXIDE; [4-(Methylsulfinyl)phenyl]phenylmethanone
4-BENZOYLOXYBENZOIC ACID 28547-23-1 C14H10O4 242.23 4-BENZOYLOXYBENZOIC ACID
4-Benzoyloxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl 3225-26-1 C17H24NO2* 276.35
4-BENZOYL-D,L-PHENYLALANINE, HYDROCHLORIDE 163679-36-5 C16H16ClNO3 305.76 4-BENZOYL-D,L-PHENYLALANINE, HYDROCHLORIDE; D,L-BPA
4-BENZOYLBENZENEBORONIC ACID 268218-94-6 C13H11BO3 226.04 (P-BENZOYLPHENYL)BORONIC ACID; 4-BENZOYLPHENYLBORONIC ACID; 4-BENZOYLBENZENEBORONIC ACID; AKOS BRN-0029
4-Benzoyl-2-nitro acetanilide 53502-23-1 C15H12N2O4 284.27
4-Benzoyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 15372-84-6 C12H9NO3 215.2 4-Benzoyl-1H-pyrrole-2-carboxamide; 4-Benzoyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
4-Benzoyl-1,3-phenylene bis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonate) 31001-73-7 C33H18N4O9S2 678.66 4-Benzoyl-1,3-phenylene bis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulphonate); 2,4-dihydroxybenzophenone 2-diazo-1,2-dihydro-1-oxo-5-naphthalenesulfonate diester; Bis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonic acid)4-benzoyl-1,3-phenylene ester; 1-N
4-Benzoyl benzylamine hydrochloride 24095-40-7 C8H9F3N2O2 222.17 4-Benzoyl benzylamine hydrochloride; 4-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine
4-Benzoxazolecarboxylicacid,2-[[(2R,3R,6S,8S,9R,11R)-8-[(1S)-2-(4-bromo-1H-pyrrol-2-yl)-1-methyl-2-oxoethyl]-3,9,11-trimethyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undec-2-yl]methyl]-5-(methylamino)-,[6S-[6a(2S*,3S*),8b(R*),9b,11a]]- (9CI) 76455-82-8 C29H36 Br N3 O6 602.52 4-BROMO-CALCIUM IONOPHORE A23187 FREE AC
4-Benzothiazolol,6-(2-aminoethyl)-(9CI) 212009-45-5 C9H10N2OS 0 4-Benzothiazolol,6-(2-aminoethyl)-(9CI)
4-Benzothiazolol,2-methylamino-(6CI) 116033-56-8 C8H8N2OS 0 4-Benzothiazolol,2-methylamino-(6CI)
4-Benzothiazolemethanol,2-amino-6-methyl-(9CI) 106429-21-4 C10H11NOS 193.269 4-Benzothiazolemethanol,2-amino-6-methyl-(9CI)
4-Benzothiazolecarboxylicacid,2-amino- 339571-41-4 C8H6N2O2S 194.21044 4-Benzothiazolecarboxylicacid,2-amino-; 4-Benzothiazolecarboxylicacid,2-amino-(9CI)
4-Benzothiazolecarboxylicacid,2,3-dihydro-2-oxo-,methylester(9CI) 374567-30-3 C9H7NO3S 0 4-Benzothiazolecarboxylicacid,2,3-dihydro-2-oxo-,methylester(9CI)
4-Benzothiazolamine,2,5-dimethyl-(9CI) 650635-67-9 C9H10N2S 0 4-Benzothiazolamine,2,5-dimethyl-(9CI)
4-BENZOTHIAZOL-2-YL-2H-PYRAZOL-3-YLAMINE 208938-43-6 C10H8N4S 216.26 4-BENZOTHIAZOL-2-YL-2H-PYRAZOL-3-YLAMINE; 1H-Pyrazol-3-amine,4-(2-benzothiazolyl)-(9CI)
4-Benzoimidazol-1-yl-benzamide 220495-55-6 C14H11N3O 237.26 4-Benzoimidazol-1-yl-benzamide; 220495-55-6; 1-Phenylbenzimidazolederiv.44; AC1NS4KR; BDBM3827; CHEMBL345730
4-Benzofuranaceticacid,7-ethyl-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-2-oxo-,(3aR,4S,7S,7aS)-rel-(9CI) 592526-38-0 C12H16O4 0 4-Benzofuranaceticacid,7-ethyl-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-2-oxo-,(3aR,4S,7S,7aS)-rel-(9CI)
4-benzofuran-2-yl-1,3-thiazol-2-amine 3084-04-6 C11H8N2OS 216.25902;g/mol 4-Benzofuran-2-yl-thiazol-2-ylamine; 4-(1-benzofuran-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine; 3084-04-6; F2146-0108; ZINC03092600; AC1M49SL
4-BENZO[B]THIOPHEN-3-YL-PIPERIDINE HYDROCHLORIDE 56839-06-6 C13H16ClNS 253.79084 4-BENZO[B]THIOPHEN-3-YL-PIPERIDINE HYDROCHLORIDE
4-Benzo[b]thiophen-3-yl-piperidine 56839-05-5 C13H15NS 217.33 4-BENZO[B]THIOPHEN-3-YL-PIPERIDINE
4-Benzo[b]thiophen-3-yl-1-methyl-piperidine 56839-02-2 C14H17NS 231.36 4-BENZO[B]THIOPHEN-3-YL-1-METHYL-PIPERIDINE
4-BENZO[1,3]DIOXOL-5-YL-PIPERAZINE-1-CARBOXAMIDINE 717904-53-5 C12H16N4O2 248.28 AKOS BB-4775; 4-BENZO[1,3]DIOXOL-5-YL-PIPERAZINE-1-CARBOXAMIDINE
4-BENZO[1,3]DIOXOL-5-YL-2,3-DIHYDRO-1H-BENZO[B][1,4]DIAZEPINE 904815-46-9 C16H14N2O2 266.29 4-BENZO[1,3]DIOXOL-5-YL-2,3-DIHYDRO-1H-BENZO[B][1,4]DIAZEPINE
4-Benzloxy-6-indole carboxylic acid methyl ester 61545-36-6 C17H15NO3
4-Benzhydrylpiperazin-1-yl carbonyl chloride 13521-97-6 C18H19ClN2O 314.81 4-BENZHYDRYLPIPERAZINE-1-CARBONYL CHLORIDE; 4-BENZHYDRYLPIPERAZIN-1-YL CARBONYL CHLORIDE
4-Benzenesulfonylbutyric acid 6178-52-5 C10H12O4S 228.26 ASINEX-REAG BAS 14404176; 4-BENZENESULFONYL-BUTYRIC ACID; 4-(BENZENESULFONYL)BUTANOIC ACID; OTAVA-BB 1137501
4-Benzamido-cyclohexanone 73204-06-5 C13H15NO2 217.26 4-BENZAMIDO-CYCLOHEXANONE; 4-BENZOYLAMINO CYCLOHEXANONE; 4-[(N-BENZOYL)AMINO]CYCLOHEXANONE
4-Benzamido-cyclohexanol 204691-99-6 C13H17NO2 219.28 BENZAMIDE, N-(TRANS-4-HYDROXYCYCLOHEXYL)-; 4-Benzamido-cyclohexanol; 4-Benzoylamino cyclohexanol
4-benzamido-2-methoxy-5-methyl-benzenediazonium 14726-28-4 C15H14N3O2+ 743.78 VIOLET B SALT; 6-BENZAMIDO-4-METHOXY-M-TOLUIDINE DIAZONIUM CHLORIDE; 6-BENZAMIDO-4-METHOXY-M-TOLUIDINEDIAZONIUM CHLORIDE ZINC CHLORIDE; 4-AMINO-5-METHOXY-2-METHYLBENZANILIDE DIAZOTATED ZINC DOUBLE SALT; 4-BENZOYLAMINO-2-METHOXY-5-METHYLBENZENEDIAZONIUM CH
4-Azidocinnamaldehyde 22736-78-3 C9H7N3O 173.17 3-(4-Azidophenyl)-2-propenal
4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzamido-L-cysteine Methanethiosulfonate 352000-06-7 C11H8F4N4O5S2 0 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzamido-L-cysteine Methanethiosulfonate
4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzamide 122616-98-2 C7H2F4N4O 234.11 4-AZIDO-2,3,5,6-TETRAFLUOROBENZAMIDE
4'-AZIDO-2,2':6',2''-TERPYRIDINE 193944-67-1 C15H10N6 274.28 4'-AZIDO-2,2':6',2''-TERPYRIDINE
4-AZETIDINOMETHYL-4'-METHOXYBENZOPHENONE 898777-40-7 C18H19NO2 281.35 4-AZETIDINOMETHYL-4'-METHOXYBENZOPHENONE
4-Azatricyclo[5.2.0.01,4]nonane(9CI) 330197-23-4 C8H13N 0 4-Azatricyclo[5.2.0.01,4]nonane(9CI)
4-AZATRICYCLO[4.3.1.1'3,8']UNDECANE 22776-74-5 C10H17N 151.251 4-AZATRICYCLO[4.3.1.1'3,8']UNDECANE; 4-Azahomoadamantane
4-Azatetracyclo[4.2.0.02,5.03,8]octane-7-carboxylicacid,stereoisomer(9CI) 767260-28-6 C8H9NO2 0 4-Azatetracyclo[4.2.0.02,5.03,8]octane-7-carboxylicacid,stereoisomer(9CI)
4-Azaspiro[2.5]octan-5-one(9CI) 546114-04-9 C7H11NO 125.16834;g/mol 4-azaspiro[2.5]octan-5-one;546114-04-9;4-Azaspiro[2.5]octane-5-one;CTK5A1916;MolPort-004-786-547;MFCD13178736
4-Azaindole-5-carboxylic acid 872355-64-1 C8H6N2O2 162.147
4-AZABENZIMIDAZOLE, 99 32106-04-0 C6H5N3 119.124;g/mol 3H-imidazo[4,5-c]pyridine; 3H-Imidazo[4,5-c]pyridine; 5-Azabenzimidazole; 272-97-9; 1H-Imidazo[4,5-c]pyridine; 1H-Imidazo(4,5-c)pyridine
4-Azabenzimidazole 273-21-2 C6H5N3 119.12 1-deazapurine; 3,4-diazaindole; 7-azabenzimidazole; 4-AZABENZIMIDAZOLE; 1 H-IMIDAZO[4,5-B]PYRIDINE; TIMTEC-BB SBB004292; pyrido(2,3-d)imidazole; 4-AZABENZIMIDAZOLE 99%
4-Aza-1-azoniabicyclo[2.2.2]octane,1-(chloromethyl)-, chloride (1:1) 36273-11-7 C7H14 Cl N2 . Cl 197.10546;g/mol 4-(chloromethyl)-1-aza-4-azoniabicyclo[2.2.2]octane;chloride;36273-11-7;1-(chloromethyl)-4-aza-1-azoniabicyclo[2.2.2]octanechloride;4-Aza-1-azoniabicyclo(2.2.2)octane,1-(chloromethyl)-,chloride;4-Aza-1-azoniabicyclo[2.2.2]octane,1-(chloromethyl)-,chloride
4-arsoroso-N,N-diethylaniline 4164-06-1 C10H14AsNO 239.146 g/mol
4-anilinoquinazoline-2(1H)-thione 35696-83-4 C14H11N3S 253.322
4-Anilino-d5-4-oxobutanoic Acid 840529-98-8 C10H6D5NO3 198.23004889 4-Anilino-d5-4-oxobutanoic Acid; 4-Oxo-4-(phenyl-d5-amino)-butanoic Aci; Butanedioic Acid Anilide-d5; N-Phenyl-d5-succinamic Acid; 4-Oxo-4-(phenyl-d5-amino)-butanoic Acid; 4-Anilino-4-oxobutanoic Acid-d5
4-Anilino-1-benzylpiperidine 1155-56-2 C12H18N2 190.2880 1-Benzylpiperidin-4-amine
4-ANDROSTEN-4-OL-3,17-DIONE ACETATE 61630-32-8 C21H28O4 344.44 17-dione,4-hydroxy-androst-4-ene-acetate(ester); 4-(acetyloxy)-androst-4-ene-17-dione; 4-acetoxy-4-androstene-3,17-dione; 4-HYDROXY ANDROSTENEDIONE ACETATE; 4-ANDROSTEN-4-OL-3,17-DIONE ACETATE; 4-ACETOXY-4-ANDROSTENE-3,12-DIONE; 4-Androsten-4-oi-3,17-dion
4-AMINOXYMETHYL PYRIDINE HYDROCHLORIDE 16115-54-1 0 4-AMINOXYMETHYL PYRIDINE HYDROCHLORIDE
4-Aminotoluene-2,5-disulfonic acid 121315-23-9 C7H9NO6S2 267.27 4-Aminotoluene-2,5-disulfonicacid
4-Aminothiophenol 1193-02-08
4-Aminothiobenzamide 4114-67-4 C7H8N2S 152.22 4-AMINOTHIOBENZAMIDE
4-Aminotetrahydrothiopyran-4-carboxylic acid 39124-16-8 C6H11NO2S 0 39124-16-8;4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylicacid;4-Aminotetrahydrothiopyran-4-carboxylicacid;4-aminothiane-4-carboxylicacid;CHEMBL40198;SBB053437
4-AMINO-TETRAHYDRO-PYRAN-4-CARBOXYLIC ACID HCL 217299-03-1 C6H12ClNO3 181.62 4-AMINO-TETRAHYDRO-PYRAN-4-CARBOXYLIC ACID HCL; 4-AMINO-4-CARBOXYTETRAHYDROPYRAN HYDROCHLORIDE; 4-Amino-4-carboxytetrahydropyran hydrochloride,95%
4-AMINOTETRAHYDROPYRAN-4-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER 246547-26-2 C8H15NO3 173.21 4-AMINOTETRAHYDROPYRAN-4-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER; ETHYL 4-AMINOOXANE-4-CARBOXYLATE
4-Amino-tetrahydropyran-4-acetic acid methyl ester HCl 303037-37-8 C8H16ClNO3 209.67 4-AMINO-TETRAHYDROPYRAN-4-ACETIC ACID METHYL ESTER HCL; (4-Amino-tetrahydro-pyran-4-yl)-acetic acid methyl ester hydrochloride
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid hydrochloride 67639-41-2 C6H12ClNO2S 197.68 TIMTEC-BB SBB003564; 4-AMINO-4-CARBOXYTETRAHYDROTHIOPYRAN HYDROCHLORIDE; 4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid hydrochloride; 4-Aminotetrahydro-(2H)-thiopyran-4-carboxylicacidHCl; 4-AMINO-4-CARBOXYTETRAHYDROTHIOPYRAN HYDROCHLORIDE 95%; 4-Amino-
4-aminostilbene-2-sulphonic acid 6265-01-6 C14H13NO3S 275.32292 4-aminostilbene-2-sulphonic acid; 4-amino-2-stilbenesulfonic acid; 5-Amino-2-(2-phenylethenyl)benzenesulfonic acid
4-AMINOSTILBENE 834-24-2 C14H13N 195.26 TIMTEC-BB SBB006905; P-AMINOSTILBENE; AKOS AUF0415; 4-AMINOSTILBENE; 4-STYRYL-PHENYLAMINE; 4-STYRYL-ANILINE; 4-STILBENAMINE; 4-(2-phenylethenyl)-benzenamin
4-AMINOQUINOLINE-3-CARBOXYLICACID 68313-46-2 C10H8N2O2 188.18
4-AMINOQUINOLINE-2-CARBOXYLIC ACID 157915-66-7 C10H8N2O2 188.18272 4-AMINOQUINOLINE-2-CARBOXYLIC ACID; 2-Quinolinecarboxylicacid,4-amino-(9CI)
4-AMINOPYRIMIDINE-5-CARBOTHIOAMIDE HYDRATE 256525-68-5 C5H8N4OS 172.20822 4-Aminopyrimidine-5-carbothioamide hydrate; 5-Pyrimidinecarbothioamide,4-amino-,monohydrate(9CI)
4-AMINOPYRIDINE 1003-40-3 C5H7ClN2 0 pyridin-4-amine; hydrochloride; 4-Pyridinaminehydrochloride; 4-Aminopyridinehydrochloride; 1003-40-3; 4-Pyridinamine,monohydrochloride
4-AMINO-PYRIDAZINE-3-CARBOXYLIC ACID 20865-29-6 5H5N3O2
4-Aminopyrazine 59139-50-3 C4H7N3 0 4-Aminopyrazine
4'-AMINOPROPIOPHENONE 70-69-9 C9H11NO 149.19 P-AMINOPROPIOPHENONE; P-AMINOPHENYL ETHYL KETONE; 1-(4-aminophenyl)-1-propanon; 4'-amino-propiophenon; Para-aminopropiophenone; paraminopropiophenone; Propiophenone, 4'-amino-; USAF uctl-1856
4-Amino-piperidine carboxylic acid hydrochloride 76508-72-0 180.64
4-Aminopiperidine 2HCl 35621-01-3 C5H14Cl2N2 173.08 4-AMINOPIPERIDINE DIHYDROCHLORIDE; 4-AMINOPIPERIDINE 2HCL
4-Aminophthalimide 3676-85-5 C8H6N2O2 162.15 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 5-amino-; 4-Amino-phthalamide; 5-Amino-1H-isoindole-1,3(2H)-dione; 5-amino-1h-isoindole-3(2h)-dione; Isoindole, 1,3(2H)-dione, 5-amino-; Phthalimide, 4-amino-; 5-AMINO PHTHALIMIDE; 5-AMINO-ISOINDOLE-1,3-DIONE
4-Aminophthalide 59434-19-4 C8H7NO2 149.15 4-Amino-2-benzofuran-1(3H)-one; 4-Amino-3H-isobenzofuran-1-one; 4-Aminophthalide
4-AMINOPHENYL-1-PHENETHYLPIPERIDINE 801157-81-3 C19H24N2 280.41 4-AMINOPHENYL-1-PHENETHYLPIPERIDINE
4-AMINOPHENOL-D7 285132-88-9 C6D7NO 116.17 4-AMINOPHENOL-D7; 4-AMINOPHENOL-D7, 98 ATOM % D
4-Amino-pent-3-en-2-one 1118-99-7 C5H9NO
4-Aminooxymethyl-phenol 2089-12-5
4-AMINO-N-PROPYL-BENZENESULFONAMIDE 58687-83-5 C9H14N2O2S 214.28 AKOS BBS-00000289; AKOS BBB/053; 4-AMINO-N-PROPYL-BENZENESULFONAMIDE; CHEMBRDG-BB 7993027; ASISCHEM B51639
4-AMINONONAFLUOROBIPHENYL 969-25-5 C12H2F9N 331.14 4-AMINONONAFLUOROBIPHENYL; 4-Aminononafluorobiphenyl 96%; 4-Aminononafluorobiphenyl96%; 4-AMINONOAFLUOROBIPHENYL
4-Amino-N-methyl-N-phenylbenzenesulfonamide 63826-12-0 C13H14N2O2S
4-Amino-N-MethylbenzenemethaneSulphomamide 109909-35-7 0
4-Amino-N-methylbenzeneethanesulfonamide 98623-16-6 C9H14N2O2S 214.28 4-AMINO-N-METHYLBENZENETHANASULFONAMIDE; 4-Amino-N-methylbenzeneethanesulfonamide
4-Amino-N-benzylbenzenesulfonamide 1709-54-2 C13H14N2O2S 262.32746 4-AMINO-N-BENZYL-BENZENESULFONAMIDE; AKOS BBB/041; Nsc37906
4-aminonaphthalene-1,7-disulfonic acid 85-74-5 C10H9NO6S2 303.314 1-naphthylamine-4,6-disulfonic acid; 4-aminonaphthalene-1,7-disulfonic acid; 4-aminonaphthalene-1,7-disulphonic acid; DAHLSACIDII; 4-amino-1,7-naphthalenedisulfonic acid; 4-azanylnaphthalene-1,7-disulfonic acid
4-Amino-N-2,4-xylyl-1,8-naphthalimide 144246-02-6 C20H16N2O2 316.35 Solvent Yellow 135; 4-amino-n-2,4-xylyl-1,8-naphthalimide; Fluorescent Yellow FP
4-Amino-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide 339-42-4 C13H11F3N2O2S 316.3020 4-Amino-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide
4-Amino-N-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]benzamide 976-50-1 C15H10F6N2O 348.24
4-Amino-N-[2-[(2-sulfooxy)ethyl]sulfonyl]ethyl]benzamide 107294-90-6 C11H16N2O7S2 352.38 4-AMINO-N-[2-[(2-SULFOXY)ETHYL]-SULFONYL]ETHYL BENZAMIDE,SODIUM; 4-Amino-N-[2-[(2-sulfooxy)ethyl]sulfonyl]ethyl]benzamide
4-Amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide 3761-48-6 C14H23N3O2 265.351 g/mol
4-Amino-N-[2-(2-Hydroxyethyl)sulfonyl]ethylbenzamide 107294-94-0 C11H16N2O4S
4-Amino-N-[(butylamino)carbonyl]benzenesulfonamide 339-43-5 C11H17N3O3S 271.34 4-Amino-N-[(butylamino)carbonyl]benzenesulfonamide; Carbutamide
4-amino-n,n-dimethyl-3-nitroaniline 16293-12-2 C8H11N3O2 181.19 4-AMINO-3-NITRO-N,N-DIMETHYLANILINE; 4-AMINO-N,N-DIMETHYL-3-NITROANILINE; 2-CARBOXYL ETHYL(PHENYL)PHOSPHINIC ACID; N,N-Dimethyl-3-nitrobenzene-1,4-diamine; 4-Amino-N,N-dimethyl-3-nitroaniline, GC 97%; 4-AMINO-NN-DIMETHYL-3-NITROANILINE 97%; 4-Dimethylamin
4-amino-N,N-dimethyl-3-(4-methylpiperazine-1-carbonyl)benzenesulfonamide 3436-11-1 C14H22N4O3S 0 4-amino-N,N-dimethyl-3-(4-methylpiperazine-1-carbonyl)benzenesulfonamide; 1-[2-Amino-5-[(dimethylamino)sulfonyl]benzoyl]-4-methylpiperazine; Ba-32968; 4-azanyl-N,N-dimethyl-3-(4-methylpiperazin-1-yl)carbonyl-benzenesulfonamide
4-Amino-N-(phenylmethyl)benzene sulfonamide 104-22-3 C13H14N2O2S 186.2315 4-Amino-N-(phenylmethyl)benzene sulfonamide; Benzylsulfamide
4-AMINO-N-(4-FLUORO-PHENYL)-BENZENESULFONAMIDE 1494-85-5 C12H11FN2O2S 266.29 4-AMINO-N-(4-FLUORO-PHENYL)-BENZENESULFONAMIDE
4-Amino-N-(3-aminophenyl)benzamide 2657-85-4 C13H13N3O 227.266 4-Amino-N-(3-Aminophenyl)-Benzamide; 3',4-Diamino Benzanilide
4-Amino-N-(2-piperidinoethyl)benzenecarboxamide 51-08-1 C14H21N3O 247.34
4-Amino-N-(2-methylphenyl)benzenesulfonamide 16803-96-6 C13H14N2O2S 262.33 ART-CHEM-BB B000447; 4-AMINO-N-(2-METHYLPHENYL)BENZENESULFONAMIDE; 4-AMINO-N-O-TOLYL-BENZENESULFONAMIDE; AKOS B000447
4-Amino-n-(2-hydroxypropyl)-3-nitrophenol 95952-81-3
4-AMINO-N-(2-CHLOROPHENYL)BENZAMIDE 95% 888-79-9 246.6959
4-Amino-N-(1-phenylethyl)benzamide 85592-75-2 C15H16N2O 240.3044
4-AMINOMETHYL-THIOPHENE-2-CARBONITRILE 232280-77-2 C6H6N2S 138.19024;g/mol 4-(aminomethyl)thiophene-2-carbonitrile; 232280-77-2; 4-AMINOMETHYL-THIOPHENE-2-CARBONITRILE; 4-(aminomethyl)-2-thiophenecarbonitrile; PubChem16601; SCHEMBL5988843
4-AMINOMETHYL-PYRROLIDIN-3-ONE-METHYLOXIME 2HCL 215229-16-6 C6H15Cl2N3O 216.11 4-AMINOMETHYL-PYRROLIDIN-3-ONE-METHYLOXIME 2HCL; 4-AMINOMETHYL-PYRROLIDIN-3-ONE-METHYLOXIME DIHYDROCHLORIDE; 3-Aminomethyl-4-methyliminopyrrolidine hydrochloride; 4-Aminomethyl-3-Z-methoxyiminopyrrolidine dihydrochloride
4-AMINOMETHYL-PYRIDIN-3-YLAMINE 144288-49-3 C6H9N3 123.15576 4-AMINOMETHYL-PYRIDIN-3-YLAMINE; 4-Pyridinemethanamine,3-amino-(9CI); 3-Amino-4-pyridinemethanamine
4-AMINOMETHYL-PIPERIDINE-1-CARBOXYLIC ACID ALLYL ESTER 885274-93-1 C10H18N2O2 198.26 4-AMINOMETHYL-PIPERIDINE-1-CARBOXYLIC ACID ALLYL ESTER
4-Aminomethylisoxazole 173850-43-6 C4H6N2O 134.56 4-Aminomethylisoxazole; 4-Isoxazolemethanamine
4-AMINOMETHYL-INDOLE-1-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER 887584-07-8 C14H18N2O2 246.3 4-AMINOMETHYL-INDOLE-1-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER
4-AMINOMETHYL-HEPTA-1,6-DIEN-4-OL 44866-40-2 C8H15NO 141.21 TIMTEC-BB SBB010285; CHEMBRDG-BB 4004331; ASINEX-REAG BAS 02102407; 4-AMINOMETHYL-HEPTA-1,6-DIEN-4-OL
4-Aminomethyl-DL-phenylalanine 1991-96-4
4-AMINOMETHYL-BENZOIC ACID HYDRAZIDE 35008-93-6 C8H11N3O 165.19244;g/mol 4-(aminomethyl)benzohydrazide;4-aminomethyl-benzoicacidhydrazide;35008-93-6;AC1LEJ53;AC1Q5DY1;AC1Q53X8
4-AMINOMETHYL-BENZAMIDE HYDROCHLORIDE 20188-40-3 C8H11ClN2O 186.64 4-AMINOMETHYL-BENZAMIDE HYDROCHLORIDE
4-Aminomethyl-7-azaindole 888498-07-5 C8H9N3 147.18
4-Aminomethyl-4-phenylcyclohexanol 37436-03-6 C13H19NO 205.29
4'-AMINOMETHYL-4,5',8-TRIMETHYLPSORALEN 64358-50-5 C15H15NO3 257.28 aminomethyltrioxsalen; 4'-AMINOMETHYL-4,5',8-TRIMETHYLPSORALEN; 4'-AMINOMETHYLTRIOXSALENE; Trioxsalen, 4-Aminomethyl-, HCl; (3H)4'-Aminomethyl-4,5',8-trimethylpsoralen; 3-(Aminomethyl)-2,5,9-trimethyl-7H-furo(3,2-G)(1)benzopyran-7-one; 3H-Amt; 5-Amtp
4-Aminomethyl-2-chloropyridine 144900-57-2 C6H7ClN2 142.59
4-Aminomethyl-2,5-dimethyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester 883544-97-6 C10H15NO3 197.23 4-Aminomethyl-2,5-dimethyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester; Ethyl 4-(aminomethyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
4-AMINOMETHYL-2,5-DIMETHYL-FURAN-3-CARBOXYLIC ACID 435341-93-8 C8H11NO3 169.18 4-AMINOMETHYL-2,5-DIMETHYL-FURAN-3-CARBOXYLIC ACID
4-AMINOMETHYL-2-(4-METHYL-PIPERAZIN-1-YL)-PHENOL 887577-33-5 C12H19N3O 221.3 4-AMINOMETHYL-2-(4-METHYL-PIPERAZIN-1-YL)-PHENOL
4-Aminomethyl-1-N-Cbz-piperidine HCl 172348-57-1 C14H21ClN2O2 284.78 4-Aminomethyl-1-N-Cbz-piperidine hydrochloride; 4-Aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester hydrochloride; Benzyl 4-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate hydrochloride
4-Aminomethyl-1-N-butylpiperidine 2HCl 62281-15-6 C10H24Cl2N2 243.21 4-AMINOMETHYL-1-N-BUTYLPIPERIDINE 2HCL; 4-Aminomethyl-1-N-butylpiperidinedihydrochloride; C-(1-Butyl-piperidin-4-yl)-methylamine dihydrochloride
4-AMINOMETHYL-1H-IMIDAZOL-2-YLAMINE 2HCL 260051-85-2 C4H10Cl2N4 185.055 4-AMINOMETHYL-1H-IMIDAZOL-2-YLAMINE 2HCL
4-Aminomethyl quinoline 2HCl 878778-84-8 C10H11ClN2 194.66 4-Aminomethyl quinoline hydrochloride; Quinolin-4-ylmethanamine hydrochloride
4-Aminomethyl benzamidine dihydrochloride 32797-61-8 C8H13Cl2N3 222.11 4-Aminomethyl benzamidine dihydrochloride
4-AMINO-L-PHENYLALANINE HYDROCHLORIDE 312693-79-1 H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2HHCl1/2H2O 451.34
4-Amino-L-phenylalanine hydrate 304671-92-9 H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2HxH2O
4-Aminoisoxazole 108511-97-3 C3H4N2O 84.07666;g/mol 4-Aminoisoxazole; Isoxazol-4-amine; 108511-97-3; 1,2-oxazol-4-amine; 4-ISOXAZOLAMINE; ISOXAZOL-4-YLAMINE
4-Aminoindole-6-carboxylic acid 884494-67-1 C9H8N2O2 176.17 4-AMINOINDOLE-6-CARBOXYLIC ACID
4-Aminoindole 5192-32-4 C8H8N2 132.16
4-AMINO-D-PHENYLALANINE METHYL ESTER 150570-99-3 C10H14N2O2 194.23 4-AMINO-D-PHENYLALANINE METHYL ESTER
4-Aminodiphenylsulfide 1135-14-4 C12H11NS 201.28744 4-Aminodiphenylsulfide; 4-(Phenylsulfanyl)aniline
4-Aminodiphenylamine Sulfate 4698-29-7 466.55 N-PHENYL-1,4-PHENYLENEDIAMINE SULFATE; N-PHENYL-P-PHENYLENEDIAMINE SULFATE; P-AMINODIPHENYLAMINE SULFATE; 4-aminodiphenylamino sulfate; 4-AMINODIPHENYLAMINE SULFATE; bis(N-phenylbenzene-p-diamine) sulphate; RT-BASE SULFATE SALT; RT BASE SULFATE
4-AMINODIPHENYLAMINE SULFATE 71005-33-9 C12H14N2O4S 282.32 P-AMINODIPHENYLAMINE SULFATE; N-PHENYL-P-PHENYLENEDIAMINE SULFATE; N-PHENYL-1,4-PHENYLENEDIAMINE SULFATE; 4-AMINODIPHENYLAMINE SULFATE
4-AMINODIPHENYLAMINE HYDROCHLORIDE 98+% 2198-59-6 C12H13ClN2 220.70
4-Aminodiphenyamine-2-sulfonic acid 91-30-5 C12H12N2O3S 264.3 2-(Phenylamino)-5-aminobenzenesulfonic acid; 2-(4-AMINOANILINE)-5-NITROBENZENESULPHONIC ACID; 6-anilinometanilic acid; 4-amino-1,1'-diphenylamine-2-sulfonic acid; 4-Amino-2-sulfodiphenylamine; 4'-AMINO-4-NITRODIPHENYLAMINO-2-SULFONIC ACID; 4-aminodiphenya
4'-AMINODIBENZO-18-CROWN-6 126531-26-8 C20H25NO6 375.42 4'-AMINODIBENZO-18-CROWN-6; 4'-Aminodibenzo-18-crown-6purum; 4''-AMINODIBENZO-18-CROWN-6 PURUM 98%
4-Aminocyclohexyl carboxylic acid-2-chlorotrityl resin 205873-22-9 C20H26ClNO6 411.87654 4-Aminocyclohexyl carboxylic acid-2-chlorotrityl resin; 4-Aminodibenzo-18-crown-6 hydrochloride
4-Aminocyclohex-1-ene-1-carboxylic acid 13372-08-2 C7H11NO2 141.17 4-aminocyclohexene-1-carboxylicacid; 13372-08-2; 4-aminocyclohex-1-ene-1-carboxylicacid; 4-AMINO-1-CYCLOHEXENE-1-CARBOXYLICACID; SCHEMBL6255571; CTK0H3892
4-Aminocinnamic acid methyl ester 65198-02-9 C10H11NO2 177.20000
4-AMINO-CHROMAN-8-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER HYDROCHLORIDE 238764-30-2 C11H14ClNO3 243.68676 methyl4-amino-3,4-dihydro-2H-chromene-8-carboxylate; hydrochloride; 4-amino-chroman-8-carboxylicacidmethylesterhydrochloride; 238764-30-2; CTK8H7567; HE220990
4-Aminocatechol diethyl ether hydrochloride 4956-84-7 C10H16NO2Cl 217.69 4-Aminocatechol diethyl ether hydrochloride; 3,4-Diethoxyaniline hydrochloride
4-Aminocarbethoxypiperidine 64951-36-6 C8H16N2O2 172.22 ETHYL PIPERIDIN-4-YLCARBAMATE; 4-AMINOCARBETHOXYPIPERIDINE
4-Aminobutyronitrile monohydrochloride 16011-90-8 C4H8N2.HCl
4-Aminobutyric acid-2,2-d2 67910-98-9 H2N(CH2)2CD2CO2H 105.13 4-Aminobutyric acid-2,2-d2; 4-Aminobutyric-2,2-D2 acid (Gaba)
4-Aminobutyric acid-2,2,3,3,4,4-d6 70607-85-1 H2N(CD2)3CO2H 109.16 4-AMINOBUTYRIC ACID-2,2,3,3,4,4-D6; 4-AMINOBUTYRIC-2,2,3,3,4,4-D6 ACID; GABA-D6
4-AMINOBUTYRALDEHYDE DIMETHYL ACETAL 19060-15-2 C6H15NO2 133.19 4-AMINOBUTYRALDEHYDE DIMETHYL ACETAL; 4,4-DIMETHOXYBUTYLAMINE; RARECHEM AL BW 1342; 4,4-dimethoxy-1-butanamin; 4-Aminobutyraldehyde dimethyl acetal,90%; 4-Amonobutyraldehyde dimethyl acetal
4-AMINOBUTYLTRIETHOXYSILANE 3069-30-5 C10H25NO3Si 235.4 (4-aminobutyl)triethoxy-silan; 4-(triethoxysilyl)-butylamin; 4-(triethoxysilyl)butylamine; 4-AMINOBUTYLTRIETHOXYSILANE; RARECHEM AL BW 0482
4-AMINOBUTYLDIMETHYLMETHOXYSILANE 3663-43-2 C7H19NOSi 161.32 4-AMINOBUTYLDIMETHYLMETHOXYSILANE; 4-(METHOXYDIMETHYLSILYL)-1-BUTANAMINE; 4-AMINOBUTYLDIMETHYLMETHOXYSILANE 95%; 4-(Methoxydimethylsilyl)butylamine; 4-[Dimethyl(methoxy)silyl]-1-butanamine; Dimethyl(methoxy)(4-aminobutyl)silane; 4-[methoxy(dimethyl)silyl]
4-AMINOBIPHENYL-3-SULFONIC ACID 3365-88-6 C12H11NO3S 249.29 4-AMINOBIPHENYL-3-SULFONIC ACID
4'-Amino-biphenyl-3-carboxylic acid methyl ester 400747-22-0 C14H13NO2 227.26 4'-Amino-biphenyl-3-carboxylic acid methyl ester; Methyl 4'-aminobiphenyl-3-carboxylate
4-Aminobenzyl alcohol 2107-67-5 C7H9NO
4-Aminobenzoyl-Gly-Pro-D-Leu-D-Ala hydroxamic acid 124168-73-6 C23H34N6O6 490.55 4-ABZ-GLY-PRO-D-LEU-D-ALA-NHOH; METALLOPROTEASE INHIBITOR 1; MATRIX METALLOPROTEINASE INHIBITOR I; H-4-ABZ-GLY-PRO-D-LEU-D-ALA-NHOH; FN-439; MMP INHIBITOR 1
4-Aminobenzoyl-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid 71436-94-7 C17H13NO8S2
4-AMINOBENZOIC-2,6-D2 ACID 118872-62-1 C7H5D2NO2 139.15 4-AMINOBENZOIC-2,6-D2 ACID
4-AMINOBENZOIC ACID, SODIUM SALT HYDRATE, 99 338950-82-6 C7 H6 N Na O2 . x H2 O 159.12 4-AMINOBENZOIC ACID, SODIUM SALT HYDRATE, 99
4-AMINOBENZOIC ACID, [3,5-3H] 117610-59-0 C7H5NO2T2 141.15 P-AMINOBENZOIC ACID, [3,5-3H]-; AMINOBENZOIC ACID-P, [3,5-3H]; 4-AMINOBENZOIC ACID, [3,5-3H]
4-Aminobenzoic acid isobutyl ester 94-14-4 C11H15NO2 193.24 4-Aminobenzoic acid isobutyl ester; Isobutyl-p-aminobenzoate
4-AMINO-BENZOIC ACID HEXYL ESTER 13476-55-6 C13H19NO2 221.3 AURORA 4261; 4-AMINO-BENZOIC ACID HEXYL ESTER; OTAVA-BB BB0109160018
4-Aminobenzoic acid ethyl ester 1994-09-7 165.19
4-Aminobenzoic acid 3-(1H-benzoimidazol-2-yl)propyl ester 328117-25-5 C17H17N3O2 295.34 TIMTEC-BB SBB012303; 4-AMINO-BENZOIC ACID 3-(1 H-BENZOIMIDAZOL-2-YL)-PROPYL ESTER
4-Aminobenzoic acid 2-phenoxyethyl ester 88938-23-2 C15H15NO3 257.28400 4-Aminobenzoic acid 2-phenoxyethyl ester; 4-Aminobenzoic acid 1,3-propanediol diester
4-AMINO-BENZOIC ACID 1H-BENZOIMIDAZOL-2-YLMETHYL ESTER 435342-18-0 C15H13N3O2 267.28 4-AMINO-BENZOIC ACID 1H-BENZOIMIDAZOL-2-YLMETHYL ESTER; 4-Amino-benzoic acid 1H-benzoimidazol-2-ylmethyl
4-Aminobenzoate sodium N-L-rhamnoside 72880-48-9 C13H16NO6.Na 305.26
4-Aminobenzo-15-crown-5 hydroChloride 111076-66-5 C14H21NO5.HCl 319.78 2,3,5,6,8,9,11,12-OCTAHYDRO-1,4,7,10,13-BENZOPENTAOXOCYCLOPENTADECIN-15-AMINE HYDROCHLORIDE; 4'-AMINOBENZO-15-CROWN-5 HYDROCHLORIDE; 4-AMINOBENZO-15-CROWN-5 HYDROCHLORIDE; 4-aminobenzo-15-crown-5HCl; 4-AMINOBENZO-15-CROWN-5 HYDROCHLORIDE 98%; 4-Aminobenzo
4-aminobenzene-1,3-diol 13066-95-0 C6H7NO2 125.1263
4-Aminobenzamidine 2HCl 7761-72-0 C7H10ClN3 171.62 p-Acetylanisole; 4-Aminobenzamidine hydrochloride; p-Amino benzamidine hydrochloride
4-Aminobenzaldehyde, polymer 28107-09-7 C7H7NO 0 P-AMINOBENZALDEHYDE, POLYMER; 4-AMINOBENZALDEHYDE POLYMER; 4-aminobenzaldehyde homopolymer
4-AMINOAZOBENZENE-4-SULFONIC ACID SODIUM SALT 2491-71-6 C12H10N3NaO3S
4-Aminoazobenzene-3,4'-disulfonic acid 101-50-8 C12H11N3O6S2 357.35 PARA AMINO AZOBENZENE 3,4 DISULFONIC ACID; P-AMINOAZOBENZENE-3,4'-DISULFONIC ACID; 2-amino-5-((4-sulfophenyl)azo)-benzenesulfonicaci; 2-amino-5-[(4-sulfophenyl)azo]-benzenesulfonicaci; 4-(4-amino-3-sulfophenylazo)-benzenesulfonicaci; 4-amino-3,4'-disulfoa
4-Aminoazobenzene 22-16-2 0
4-Aminoantipyrine hydrochloride 22198-72-7 C11H13N3O.HCl 239.7014 AMPYRONE HYDROCHLORIDE; 4-AMINOPHENAZONE HYDROCHLORIDE; 4-AMINOANTIPYRINE HCL; 4-AMINOANTIPYRINE HYDROCHLORIDE; 4-AMINO-1,5-DIMETHYL-2-PHENYL-3-PYRAZOLONE HYDROCHLORIDE; 1,5-DIMETHYL-2-PHENYL-4-AMINOPYRAZOLONE HYDROCHLORIDE
4-AMINOACRIDINE 578-07-4 C13H10N2 194.23 4-AMINOACRIDINE; 4-acridinamine; 4-amino-acridin; 4-aminoakridin; Acridin-4-amine; Acridine-5-amine; acridin-4-ylamine
4-Amino-8-methoxyquinoline 220844-65-5 C10H10N2O 174.2 4-AMINO-8-METHOXYLQUINOLINE; 4-AMINO-8-METHOXYQUINOLINE
4-Amino-8-methoxy-2-phenylquinoline 422565-91-1 C16H14N2O 250.3
4-Amino-8-ethylquinoline 948293-65-0 C11H12N2 172.23
4-Amino-7-fluoroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester 1242260-08-7
4-Amino-7-fluoroquinoline 948293-49-0 C9H7FN2 162.16 4-AMINO-7-FLUOROQUINOLINE
4-Amino-7-bromoimidazo[2,1-f][1,2,4]triazine 1235374-44-3 C5H4BrN5
4-AMINO-7,8-DIMETHOXYQUINOLINE 99878-77-0 C11H12N2O2 204.23 4-AMINO-7,8-DIMETHOXYQUINOLINE; 7,8-dimethoxyquinolin-4-amine
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline 243666-11-7 C10H7F3N2 212.17 4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline; 7-(Trifluoromethyl)quinolin-4-amine
4-Amino-6-piperidinopyrimidine 69206-89-9 C9H14N4 178.23400
4-Amino-6-Nitroresorcinol HCl 883566-55-0 C6H7N2O4Cl 206.58 4-Amino-6-nitroresorcinol hydrochloride
4-AMINO-6-METHYLQUINOLINE 874589-77-2 C10H10N2 158.2 4-AMINO-6-METHYLQUINOLINE; 6-METHYLQUINOLIN-4-AMINE
4-AMINO-6-METHYL-3-NITROPYRIDIN-2(1H)-ONE 63897-15-4 C6H7N3O3 169.14 4-AMINO-6-METHYL-3-NITROPYRIDIN-2(1H)-ONE
4-AMINO-6-METHYL (1H)INDAZOLE 90764-89-9 C8H9N3 147.18 4-AMINO-6-METHYL (1H)INDAZOLE
4-Amino-6-methoxyindole 282547-67-5 C9H10N2O 162.19 4-AMINO-6-METHOXYINDOLE
4-Amino-6-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 100605-51-4 C6H7N5O 165.15 4-AMINO-6-METHOXY-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE
4-Amino-6-iodopyrimidine 53557-69-0 C4H4IN3 220.99913;g/mol 4-Amino-6-iodopyrimidine; 6-Iodo-4-pyrimidinamine; 6-Iodopyrimidin-4-ylamine
4-AMINO-6-HYDROXYPYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE 5472-41-3 C5H5N5O 151.13 4-AMINOPYRAZOLO(3,4-D)PYRIMIDINE-6-OL; 4-AMINO-6-HYDROXYPYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE; TIMTEC-BB SBB004064; 4-aminopyrazolo(3,4-d)pyrimidin-6-ol; 4-AMINO-6-HYDROXYPYRAZOLO(3,4-D)PYRIMID&; 4-AMINO-6-HYDROXYPYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE: TECH., 90%; 4-AMINO-6-HYDRO
4-AMINO-6-HYDROXY-2-MERCAPTO-5-NITROSOPYRIMIDINE 5451-33-2 C4H7N5O2S 189.2 6-AMINO-5-NITROSO-2-THIOURACIL; 6-AMINO-5-NITROSO-2-THIOURACIL AMMONIUM SALT; 4-AMINO-6-HYDROXY-5-NITROSO-2-THIOPYRIMIDINE; 4-AMINO-6-HYDROXY-2-MERCAPTO-5-NITROSOPYRIMIDINE; 4-AMINO-6-HYDROXY-2-MERCAPTO-5-NITROSOPYRIMIDINE AMMONIUM SALT; LABOTEST-BB LT000
4-Amino-6-fluoroquinoline 874800-60-9 C9H7FN2 162.16 4-AMINO-6-FLUOROQUINOLINE; BUTTPARK 74\09-26; 6-Fluoro-quinolin-4-ylamine
4-AMINO-6-FLUOROCHROMAN-4-CARBOXYLIC ACID 90477-46-6 C10H10FNO3 211.19 4-AMINO-6-FLUOROCHROMAN-4-CARBOXYLIC ACID
4-AMINO-6-FLUORO-2-METHYLCHROMAN-4-CARBOXYLIC ACID 103197-11-1 C11H12FNO3 225.22 4-AMINO-6-FLUORO-2-METHYLCHROMAN-4-CARBOXYLIC ACID
4-Amino-6-fluoro-2(1H)pyrimidinone 2193-47-7 C4H4FN3O 0 6-FLUOROCYTOSINE; 4-AMINO-6-FLUORO-2(1H)-PYRIMIDINONE; 4-AMINO-6-FLUOROPYRIMIDIN-2(1H)-ONE; 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-6-fluoro-; 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-6-fluoro- (9CI); 4-amino-6-fluoro-1H-pyrimidin-2-one
4-AMINO-6-CHLOROPYRIMIDINE-2-THIOL 116230-29-6 C4H4ClN3S 161.61 4-AMINO-6-CHLOROPYRIMIDINE-2-THIOL
4-Amino-6-Chloropyridine 530-59-9 C5H5ClN2 128.5596 2-chloropyridin-4-amine;4-Amino-2-chloropyridine;14432-12-3;2-Chloropyridin-4-amine;2-Chloro-4-aminopyridine;2-Chloro-pyridin-4-ylamine
4-Amino-6-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 5417-78-7 C5H4ClN5 169.57 4-AMINO-6-CHLORO-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE
4-Amino-6-chloro-2-methylsulfanylpyrimidine-5-carbaldehyde 5305-56-6 C6H6ClN3OS 203.65 4-AMINO-6-CHLORO-2-METHYLSULFANYL-PYRIMIDINE-5-CARBALDEHYDE
4-Amino-6-chloro-2-ethylpyrimidine 98134-36-2 C6H8ClN3 157.60100
4-Amino-6-chloro-2-diethylaminopyrimidine 3289-38-1 C8H13ClN4 200.67 4-Amino-6-chloro-2-diethylaminopyrimidine
4-Amino-6-bromopyrrolo[1,2-f][1,2,4]triazine 937047-06-8 C6H5BrN4 213.04
4-Amino-6-bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile 19393-83-0 C7H4 Br N5 238.04416;g/mol 4-amino-6-bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile;4-Amino-6-bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile;19393-83-0;SCHEMBL1737266;NVJFFHZJCFOMTJ-UHFFFAOYSA-N;1H-Pyrrolo[2,4-amino-6-bromo-
4-Amino-6-bromo-3-pyridinecarboxylic acid 1060811-30-4 C6H5BrN2O2
4-Amino-6,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester 1171936-12-1
4-Amino-6,8-difluoroquinoline 288371-41-5 C9H6F2N2 180.15 4-AMINO-6,7-DIFLUOROQUINOLINE
4-Amino-6,8-difluoro-2-propylquinoline 1189105-83-6 C12H12F2N2 222.23
4-AMINO-6,8-DICHLOROQUINOLINE 929339-40-2 C9H6Cl2N2 213.06 4-AMINO-6,8-DICHLOROQUINOLINE; 6,8-DICHLOROQUINOLIN-4-AMINE; CBI-BB ZERO/009415
4-AMINO-6,8-DICHLORO-2-METHYLQUINOLINE 917562-01-7 C10H8Cl2N2 227.08992 4-AMINO-6,8-DICHLORO-2-METHYLQUINOLINE; 6,8-DICHLORO-2-METHYLQUINOLIN-4-AMINE
4-Amino-6,8-dibromo-2-methylquinoline 96938-27-1 C10H8Br2N2 315.99192 4-AMINO-6,8-DIBROMO-2-METHYLQUINOLINE
4-AMINO-6,7-DIMETHYLPTERIDIN-2(1H)-ONE 17796-21-3 C8H9N5O
4-Amino-6,7-dimethoxyquinazoline 21575-13-3 C10H11N3O2 205.21 4-Amino-6,7-dimethoxyquinazoline
4-Amino-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine 1854-42-8 C6H8N4 136.15 5H-Pyrrolo[3,4-d]pyrimidine,4-amino-6,7-dihydro; 6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine; 5H-Pyrrolo[3,4-d]pyrimidine, 4-amino-6,7-dihydro- (7CI,8CI); 4-AMINO-6,7-DIHYDRO-5H-PYRROLO[3,4-D]PYRIMIDINE
4-AMINO-6,7-DICHLOROQUINOLINE 948292-94-2 C9H6Cl2N2 213.06 4-AMINO-6,7-DICHLOROQUINOLINE
4-Amino-6-(Trifluoromethyl)quinoline 247113-89-9 C10H7F3N2 212.17 BUTTPARK 20\01-09; 4-AMINO-6-(TRIFLUOROMETHYL)QUINOLINE
4-AMINO-6-(TERT-BUTYL)-3-MERCAPTO-4,5-DIHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-5-ONE 33509-43-2 C7 H12 N4 O S
4-AMINO-5-TERT-BUTYL-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL 73396-58-4 C6H12N4S 172.25100
4-AMINO-5-PYRIDIN-3-YLMETHYL-H-PYRIMIDIN-2-ONE 889939-36-0 C10H10N4O 202.21 4-AMINO-5-PYRIDIN-3-YLMETHYL-H-PYRIMIDIN-2-ONE
4-AMINO-5-PROPYL-4H-[1,2,4]TRIAZOLE-3-THIOL, 95+% 30342-87-1
4-AMINO-5-PHENYL-PENT-2-ENOIC ACID METHYL ESTER 99281-72-8 C12H15NO2 205.25 4-AMINO-5-PHENYL-PENT-2-ENOIC ACID METHYL ESTER
4-AMINO-5-PHENYL-10H-ACRIDIN-9-ONE 893612-60-7 C19H14N2O 286.33 4-AMINO-5-PHENYL-10H-ACRIDIN-9-ONE
4-Amino-5-naphthol-2,7-disulfonic acid monosodium salt hydrate 300359-20-0 C12H14N4O4 278.26 4-Amino-5-naphthol-2,7-disulfonic acid monosodium salt hydrate; 4-Amino-5-nitro-2-spirocyclohexane-2H-benzimidazole-1,3-dioxide
4-Amino-5-methylaminosulfonyl-o-anisic acid 57734-46-0 C9H12N2O5S 260.267 g/mol
4-Amino-5-methyl-3-nitropyridine 18227-67-3 C6H7N3O2 0 4-Pyridinamine, 3-methyl-5-nitro-; 4-Amino-5-methyl-3-nitropyridine
4-amino-5-methoxytoluene-2-sulphonic acid 6471-78-9 C8H11NO4S 217.24 CRESIDINE SULFONIC ACID; 3-AMINO-4-METHOXY-TOLUENE-6-SULFONIC ACID; 4-amino-5-methoxy-2-methylbenzensulfonic acid; P-CRESIDINE-4-SULFONIC ACID; p-cresidine-o-sulfonic acid; PARA CRESIDINE O-SULFONIC ACID; PARA CRESIDINE SULFONIC ACID; 4-amino-5-methoxy-2-
4-AMINO-5-METHOXYTOLUENE-2-SULFONIC ACID 53416-49-2 C8H11NO4S 217.24 4-AMINO-5-METHOXYTOLUENE-2-SULFONIC ACID
4-Amino-5-methoxymethyl-2-methylpyrimidine 769-82-4 C7H11N3O 153.18174 4-Amino-5-methoxymethyl-2-methylpyrimidine
4-AMINO-5H-CHROMENO[4,3-D]PYRIMIDIN-5-ONE 871131-52-1 C11H7N3O2 213.19 4-AMINO-5H-CHROMENO[4,3-D]PYRIMIDIN-5-ONE
4-Amino-5-formyl-2-methylpyrimidine 73-68-7 C6H7N3O 0 4-Amino-5-formyl-2-methylpyrimidine; 4-Amino-2-methylpyrimidine-5-carbaldehyde
4-Amino-5-Ethylthio-2-Methoxybenzoic Acid Methyl Ester 71675-86-0 C11H15NO3S 227.28 4-Amino-5-(ethylthio)-2-methoxybenzoic acid; 4-Amino-5-ethylthio-2-methoxybenzoic acid methyl ester; 2-Methoxy-4-amino-5-ethylthiobenzoic acid
4-AMINO-5-ETHYL-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL, 97 20939-16-6 C4H8N4S 144.201 4-AMINO-5-ETHYL-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL, 97; 3H-1,2,4-Triazole-3-thione,4-amino-5-ethyl-2,4-dihydro-(9CI)
4-AMINO-5-ETHYL-1-METHYL-1H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID AMIDE 247583-80-8 C7H12N4O 168.2 4-AMINO-5-ETHYL-1-METHYL-1H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID AMIDE
4-AMINO-5-ETHYL-1-(2-METHOXYETHYL)PYRAZOLE-3-CARBOXAMIDE 334828-10-3 C9H16N4O2 212.24894;g/mol 4-amino-5-ethyl-1-(2-methoxyethyl)pyrazole-3-carboxamide;334828-10-3;SCHEMBL3576811;CTK4H0647;GHKYDKKHTDOYEI-UHFFFAOYSA-N;MolPort-028-922-189
4-AMINO-5-CYCLOPROPYL-4H-[1,2,4]TRIAZOLE-3-THIOL 31821-73-5 C5H8N4S 156.21 31821-73-5; 4-Amino-5-cyclopropyl-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol; 4-amino-5-cyclopropyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol; 4-amino-5-cyclopropyl-1,2,4-triazole-3-thiol; AC1Q54PM; AC1M654D
4-Amino-5-cyano-2-methyl-6-(methylthio)pyrimidine 135158-59-7
4-Amino-5-cyano-2-hydroxybenzoic acid ethyl ester 72817-97-1 C10H10N2O3 206.2 4-Amino-5-cyano-2-hydroxybenzoic acid ethyl ester; Ethyl 4-amino-5-cyanosalicylate
4-Amino-5-chlorothiophene-2-carboxylic acid methyl ester 89499-44-5 C6H6ClNO2S 191.64 4-Amino-5-chlorothiophene-2-carboxylic acid methyl ester; Methyl 4-amino-5-chlorothiophene-2-carboxylate
4-Amino-5-chloronicotinic acid 52834-09-0 C6H5ClN2O2 172.57 4-Amino-5-chloro nicotinic acid; 4-Amino-5-chloro-3-pyridinecarboxylic acid
4-Amino-5-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester 1242260-30-5
4-Amino-5-chloro-8-methyl-2-propylquinoline 1189105-54-1 C13H15ClN2 234.72
4-Amino-5-chloro-3(2H)-pyridazinone 55271-58-4
4-AMINO-5-CHLORO-2-METHOXY-N-PIPERIDIN-4-YL-BENZAMIDE 57645-49-5 C13H18ClN3O2 283.75392 4-AMINO-5-CHLORO-2-METHOXY-N-PIPERIDIN-4-YL-BENZAMIDE; desbenzylclebopride; 4-Amino-5-chloro-2-methoxy-N-(4-piperidyl)benzamide; N-(4-Piperidinyl)-2-methoxy-4-amino-5-chlorobenzamide
4-Amino-5-chloro-2,8-dimethylquinoline 948292-79-3 C11H11ClN2 206.67
4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole 115398-34-0 C6H4ClN3S 185.63 ASISCHEM C75326; AKOS BB-7861; 5-CHLORO-BENZO[1,2,5]THIADIAZOL-4-YLAMINE; 5 CHLORO 4 AMINO-2,1,3,BENZOTHIADIAZOLE; 5-CHLORO-2,1,3-BENZOTHIADIAZOL-4-AMINE; 4-AMINO-5-CHLORO-1,2,3-BENZOTHIADIAZOLE
4-AMINO-5-CHLORO-10H-ACRIDIN-9-ONE 893612-47-0 C13H9ClN2O 244.68 4-AMINO-5-CHLORO-10H-ACRIDIN-9-ONE
4-AMINO-5-BUTYL-4H-[1,2,4]TRIAZOLE-3-THIOL 31821-69-9 C6H12N4S 172.251 4-amino-5-butyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol; 31821-69-9; 4-Amino-5-butyl-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol; SBB015157; 4-amino-5-butyl-1,2,4-triazole-3-thiol; AC1LTHNJ
4-AMINO-5-BENZYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE 13373-10-9 C9H10N4S 206.27 RARECHEM BG FB 0111; 4-AMINO-5-BENZYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE; 4-AMINO-5-BENZYL-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL; ASISCHEM D13323; BUTTPARK 9\07-14; IFLAB-BB F1219-1523
4-AMINO-5-BENZYL-1H-PYRIMIDIN-2-ONE 108044-72-0 C11H11N3O 201.22 4-AMINO-5-BENZYL-1H-PYRIMIDIN-2-ONE
4-amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine 1995-2-3
4-Amino-5,8-difluoro-2-methyl-quinoline 288151-30-4 C10H8F2N2 194.184 5,8-difluoro-2-methylquinolin-4-amine; 288151-30-4; 4-Amino-5,8-difluoro-2-methyl-quinoline; SCHEMBL439728; CTK8I0220; MolPort-006-171-437
4-Amino-5,7-dimethylquinoline-3-carboxylic acid 1242260-26-9
4-Amino-5,7-difluoro-2-methyl-quinoline 288151-43-9 C10H8F2N2 194.184 5,7-difluoro-2-methylquinolin-4-amine; 288151-43-9; 5,7-Difluoro-2-methyl-quinolin-4-ylamine; SCHEMBL437139; CTK8I0224; ZINC36075404
4-AMINO-5,6-DICHLOROBENZENE-1,3-DISULFONAMIDE 5250-72-6 C6H7Cl2N3O4S2 0 4-amino-5,6-dichlorobenzene-1,3-disulfonamide;5250-72-6;CHEMBL269628;SBB055117;4-Amino-5,6-dichloro-benzene-1,3-disulfonicaciddiamide;ZINC04073059
4-Amino-5,6,7,8-tetrahydroisoquinoline 130831-67-3 C9H12N2 0 Isoquinoline, 4-amino-5,6,7,8-tetrahydro- (6CI); 4-Amino-5,6,7,8-tetrahydroisoquinoline
4-Amino-5,5,5-trifluoropentanoic acid 70961-08-9
4-amino-5-(tosyloxy)naphthalene-2,7-disulfonic acid 6837-93-0 C17H15NO9S3 473.4973 4-amino-5-(tosyloxy)naphthalene-2,7-disulfonic acid; 1-Amino-8-(4-methylphenylsulfonyloxy)naphthalene-3,6-disulfonic acid; 4-Amino-5-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]-2,7-naphthalenedisulfonic acid; 8-Amino-1-(4-methylphenylsulfonyloxy)-3,6-naphthalenedisul
4-AMINO-5-(METHYLTHIO)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL 21532-03-6
4-AMINO-5-(4-CHLOROPHENYLSULFONYL)-2-(PROPYLTHIO)THIAZOLE 494763-20-1 C12H13ClN2O2S3 348.89 4-AMINO-5-(4-CHLOROPHENYLSULFONYL)-2-(PROPYLTHIO)THIAZOLE; 4-Amino-5-(4-chlorophenylsulfonyl)-2-
4-amino-5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine-2-thiol 105640-70-8 C12H12ClN3S 265.76
4-AMINO-5-(3,5-DIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL 750624-63-6 C10H12N4O2S 252.29 ASISCHEM D13311; 4-AMINO-5-(3,5-DIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL; 4H-1,2,4-triazole-3-thiol, 4-amino-5-(3,5-dimethoxyphenyl)
4-Amino-4'-tert-Butyl Diphenyl Ether 145157-87-5 C16H19NO 241.33 4-Amino-4'-tert-butyl diphenyl ether; 4-(4-Butylphenoxy)benzenamine
4-amino-4-phenylbutanoic acid 1011-60-5 C10H13NO2 179.216 g/mol
4-AMINO-4'-NITROSTILBENE-2,2'-DISULFONIC ACID DISODIUM SALT 6634-82-8 C14H10N2Na2O8S2 444.35 4-NITRO-4'-AMINOSTILBENE-2,2'-DISULFONIC ACID DISODIUM SALT; 4-AMINO-4'-NITROSTILBENE-2,2'-DISULFONIC ACID DISODIUM SALT; DISODIUM 4-AMINO-4'-NITROSTILBENE-2,2'-SULFONATE; 4-Amino-4'-nitro-2,2'-stilbenedisulfonicacid,disodiumsalt; 5-Amino-2-[2-(4-nitro-2-
4-Amino-4'-nitrodiphenylamine 6149-34-4 C12H11N3O2 229.23464
4-Amino-4'-nitrobenzanilide 31366-39-9 C13H11N3O3 257.24474
4-Amino-4'-methoxydiphenylamine 101-64-4 C13H14N2O 214.26 n-(4-methoxyphenyl)-4-benzenediamine; N-(4-METHOXYPHENYL)-1,4-PHENYLENEDIAMINE; VARIAMINE BLUE B BASE; ASISCHEM D50974; AURORA KA-7508; 4-AMINO-4'-METHOXYDIPHENYLAMINE; N-(4-aminophenyl)-p-anisidine; VARIAMINE BLUE B BASE [REDOX INDICATOR]
4-amino-4'-isopropylbenzophenone 40292-22-6 C16H17NO 239.316 4-Amino-4'-isopropyl benzophenone
4'-Amino-4-hydroxystilbene 836-44-2 C14H13NO 211.26 4-AMINO-4'-HYDROXY STILBENE; 4'-AMINO-4-HYDROXYSTILBENE; 4-[(E)-2-(4-Aminophenyl)ethenyl]phenol; 4-AMINO-4''-HYDROXYSTILBENE 98%
4-Amino-4H-1,2,4-triazole 584-13-5 C2H4N4
4-AMINO-4'-FLUOROBIPHENYL 324-93-6 C12H10FN 187.21 AKOS BAR-0148; 4-AMINO-4'-FLUOROBIPHENYL; 4-AMINO-4'-FLUORODIPHENYL; 4'-FLUORO[1,1'-BIPHENYL]-4-AMINE; 4'-FLUORO-BIPHENYL-4-YLAMINE; 4'-FLUORO-4-AMINOBIPHENYL
4-amino-4'-chlorodiphenylamine-2-sulfonic acid 6548-34-1 C12H11ClN2O3S 298.74534 4-amino-4'-chlorodiphenylamine-2-sulfonic acid
4-Amino-4'-chlorobenzophenone 4913-77-3 C13H10ClNO 231.68 4-AMINO-4'-CHLOROBENZOPHENONE
4-AMINO-4'-BROMODIPHENYLSULFONE 6626-22-8 C12H10NO2SBr 312.19 4-AMINO-4'-BROMODIPHENYLSULFONE; 4-[(4-Bromophenyl)sulfonyl]aniline; 4-[(4-Bromophenyl)sulfonyl]benzenamine
4-Amino-4'-benzamidostilbene-2,2'-disulfonic acid disodium salt (MBDS) 40301-06-2 C21H16N2O7Na2S2 518.47 4-Amino-4'-benzamidostilbene-2,2'-disulfonic acid disodium salt (MBDS); 5-Amino-2-[2-[4-(benzoylamino)-2-sulfophenyl]ethenyl]-benzenesulfonic acid disodium salt
4-AMINO-4'-(NN-DIMETHYLAMINO)STILBENE 98+% 22525-43-5 C16H18N2 238.32
4-Amino-4-(2-carboxyethyl)-heptanedioic Acid 136738-98-0 C10H17NO6
4-Amino-3-pyridinesulfonamide 75903-62-7 C5H7N3O2S 173.19 4-AMINO-3-PYRIDINESULFONAMIDE; 3-PYRIDINESULFONAMIDE, 4-AMINO-; 5-amino-3-pyridinesulfonamide; 3-Pyridinesulfonamide,4-amino-(9CI)
4-amino-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester[ 7202-71-3] 7202-71-3 C12H12N2O2S2 280.36600
4-Amino-3-nitrobenzenecarboximidamide 148344-28-9 C7H8N4O2 180.16 4-amino-3-nitrobenzenecarboximidamide; 4-AMINO-3-NITROBENZAMIDINE; 148344-28-9; SCHEMBL7384522; 4-azanyl-3-nitro-benzenecarboximidamide; OR045510
4-AMINO-3-NITROBENZAMIDE 41263-65-4 C7H7N3O3 181.14878 4-AMINO-3-NITROBENZAMIDE
4-AMINO-3-NITRO-ACETOPHENONE 1432-42-4 C8H8N2O3 180.16 4-AMINO-3-NITRO-ACETOPHENONE
4-amino-3-nitro-6-methylaniline 25917-89-9 C7H9N3O2 167.16 4-Amino-3-nitro-6-methylaniline; 2-Methyl-5-nitro-1,4-benzenediamine
4-Amino-3-methyl-isothiazole-5-carboxylic acid 95+% 4952-56-7 C5H6N2O2S 158.18
4-AMINO-3-METHYLBIPHENYL-2',3',4',5',6'-D5 1020718-97-1 C13H8D5N 188.28 4-AMINO-3-METHYLBIPHENYL-2',3',4',5',6'-D5
4-AMINO-3-METHYLBIPHENYL, HYDROCHLORIDE 3419-49-6 C13H14ClN 219.71 4-AMINO-3-METHYLBIPHENYL, HYDROCHLORIDE
4-AMINO-3-METHYLBIPHENYL 63019-98-7 C13H13N 183.25 4-AMINO-3-METHYLBIPHENYL; AKOS BAR-2292; 3-methyl-4-aminobiphenyl; 3-methyl-4-biphenylamin; 3-Methylbiphenyl-4-amine
4-Amino-3-methyl-benzenesulfonamide 252562-03-1 C7H10N2O2S 186.23 4-amino-3-methylbenzenesulfonamide; 4-Amino-3-methylbenzenesulfonamide; 53297-70-4; 3-Methyl-4-aminobenzensulfonamide; 4-Amino-3-Methylbenzensulfonamide; 4-Amino-3-methyl-Benzenesulfonamide
4-AMINO-3-METHOXY-PIPERIDINE-ETHYLCARBAMATE 86717-62-6 C9H18N2O3 202.25 4-AMINO-3-METHOXY-PIPERIDINE-ETHYLCARBAMATE; Ethyl 4-amino-3-methoxypiperidinecarboxylate
4-Amino-3-Methoxypiperidine 156970-92-2 C6H14N2O 0 4-Piperidinamine,3-methoxy-,cis-(9CI)
4-Amino-3-methoxydiphenylamine 6527-79-3 C13H14N2O4S 294.32626 4-amino-3'-methoxydiphenylamine-2-sulfonic acid
4-Amino-3-methoxyazobene-3'-sulfonic acid sodium salt 6300-07-8 C13H12N3NaO4S 329.31 4-AMINO-3-METHOXYPHENYLAZOBENZENE-3'-SULFONIC ACID SODIUM SALT; 4-AMINO-3-METHOXYPHENYLAZOBENZENE SULFONIC ACID SODIUM SALT; 4-Amino-3-methoxyazobene-3'-sulfonic acid sodium salt; 4-AMINO-3-METHOXYAZOBENZENE-3'-SULFONIC ACID, SODIUM SALT; 3-(4-Amino-3-met
4-Amino-3-mercaptobenzoic acid hydroChloride 1571-66-0 C7H7NO2S.HCl 205.66
4-AMINO-3-MERCAPTO-5-(2-CHLOROPHENYL)-[1,2,4-]TRIAZOLE 13229-02-2 C8H7ClN4S 226.69 TIMTEC-BB SBB000674; ASISCHEM D13313; BUTTPARK 25\07-91; AKOS TOT-0021; AKOS BBS-00000663; 4-AMINO-5-(2-CHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
4-Amino-3-isobutyl-1-methyl pyrimidine-2,6-dione 58481-39-3 C9H15N3O2 197.23 4-Amino-3-isobutyl-1-methyl pyrimidine-2,6-dione; 1-Methyl-3-isobutyl-4-aminouracil
4-Amino-3-isobutyl pyrimidine-2,6-dione 56075-75-3 C8H13N3O2 183.21 4-Amino-3-isobutyl pyrimidine-2,6-dione; 1-Isobutyl-6-aminouracil
4-Amino-3-iodobenzotrifluoride 16344-17-5
4-AMINO-3-IODOBENZOIC ACID 2122-63-6 C7H6NO2I 263.03 4-AMINO-3-IODOBENZOIC ACID; RARECHEM AL BO 1498; 4-amino-3-iodo-benzoicaci; 4-azanyl-3-iodo-benzoic acid; 4-amino-3-iodo benzoic
4-Amino-3-hydroxynaphthalene-1-carbonitrile 50380-74-0 C11H8N2O
4-Amino-3-hydroxy-N,N-dimethylbenzenesulfonamide 41608-75-7 C8H12N2O3S 216.26 2-AMINOPHENOL-5-(N,N-DIMETHYL)SULFONAMIDE; 4-AMINO-3-HYDROXY-N,N-DIMETHYLBENZENESULFONAMIDE; 4-amino-3-hydroxy-N,N-dimethylbenzenesulphonamide; 2-Aminophenol-5-sulfondimethylamide
4-Amino-3-hydroxybenzenesulphonamide 3588-76-9 C6H8N2O3S 188.20 O-AMINO PHENOL-P-SULFONAMIDE; 4-HYDROXYMETANILAMIDE; 4-HYDROXY-3-AMINOBENZENE SULFONAMIDE; 3-AMINO-4-HYDROXYBENZENESULFONAMIDE; 2-AMINOPHENOL-4-SULFOAMINE; 2-AMINOPHENOL-4-SULFONYL AMIDE
4-Amino-3-hydroxybenzenesulfonic acid 2592-14-5 C6H7NO4S 189.18908 4-Amino-3-hydroxybenzenesulfonic acid
4-Amino-3-fluoropyridine 2447-88-3 C5H5FN2 112.10 4-Amino-3-fluoropyridine; 2247-88-3; 3-fluoropyridin-4-amine; 3-fluoro-4-aminopyridine; 3-Fluoro-pyridin-4-ylamine; 3-fluoro-4-pyridylamine
4-Amino-3-fluorophenylboronic acid, hydrochloride 494752-42-0 C6H7BFNO2 191.4 (4-amino-3-fluorophenyl)boronicacid; 4-AMINO-3-FLUOROPHENYLBORONICACID; 494752-42-0; (4-Amino-3-fluorophenyl)boronicacid; SCHEMBL2164623; CTK4J1302
4-Amino-3-fluorophenol hydrochloride 18266-53-0 C6H6FNO.HCl 163.58 4-Amino-3-fluorophenol hydrochloride; 2-Fluoro-4-hydroxyaniline, hydrochloride
4-Amino-3-Fluorobenzonitrile 63009-50-1
4-Amino-3-ethylbenzonitrile 170230-87-2 C9H10N2 146.19 BUTTPARK 13\03-08; 4-AMINO-3-ETHYLBENZONITRILE; 4-Cyano-2-ethylaniline; Benzonitrile, 4-amino-3-ethyl- (9CI); 4-Amino-3-Ethylbenzontrile
4-Amino-3-Ethylbenzoic Acid 51688-75-6 C9H11NO2 0 4-amino-3-ethylbenzoicacid;51688-75-6;4-amino-3-ethyl-benzoicAcid;AC1MC7BM;SCHEMBL1560414;CTK4J4704
4-AMINO-3-CYANO-1,2,5,6-TETRAHYDROPYRIDINE 15827-80-2 C6H9N3 123.16 4-AMINO-1,2,5,6-TETRAHYDRO-PYRIDINE-3-CARBONITRILE; 4-AMINO-3-CYANO-1,2,5,6-TETRAHYDROPYRIDINE; 3-PYRIDINECARBONITRILE, 4-AMINO-1,2,5,6-TETRAHYDRO-; 3-PYRIDINECARBONITRILE, 4-AMINO-1,2,5,6-TETRAHYDRO-ACETATE
4-Amino-3-chlorobenzenesulfonyl fluoride 1996-51-6 C6H5ClFNO2S 209.63 4-AMINO-3-CHLOROBENZENESULFONYL FLUORIDE; 4-AMINO-3-CHLOROBENZENESULPHONYL FLUORIDE; 4-Amino-3-chlorobenzenesulphonyl fluoride 98%; 4-Amino-3-chlorobenzenesulphonylfluoride98%; 2-Chloroaniline-4-sulfonyl fluoride; 4-amino-3-chlorobenzene-1-sulfonyl fluori
4-Amino-3-Chlorobenzenesulfonic Acid 98-35-1 C6H6NO3ClS 207.63 4-Amino-3-chlorobenzenesulfonic acid; 2-Chloroaniline-4-sulfonic acid
4-Amino-3-chloro-8-methylquinoline 1211812-31-5
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzoic acid 37902-01-5
4-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 887268-37-3 C6H4ClF3N2 196.56 4-AMINO-3-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)PYRIDINE
4-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 63498-15-7 C8H4Cl2F3NO 258.02 4-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
4-AMINO-3-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)BENZALDEHYDE 95656-51-2 C8H5NOClF3 223.58 4-AMINO-3-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)BENZALDEHYDE; 3-CHLORO -4-AMINO-5-TRIFLUOROMETHYL BENZALDEHYDE
4-amino-3-chloro-2,5,6-trifluoro-pyridine 2693-57-4 C5H2ClF3N2 182.53 4-AMINO-3-CHLORO-2,5,6-TRIFLUOROPYRIDINE; TIMTEC-BB SBB000238
4-Amino-3-bromopyridin-2-ol 107842-74-0 C5H5BrN2O 189.01 4-Amino-3-bromo-2-hydroxypyridine; 4-Amino-3-bromopyridin-2-ol
4-Amino-3-bromobenzotrifluoride 54403-97-3 C7H5BrF3N 240.02 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline; 4-Amino-3-bromobenzotrifluoride
4-Amino-3-bromo-8-chloroquinoline 1065088-37-0 257.51
4-Amino-3-bromo-7,8-dichloroquinoline 1208399-09-0
4-Amino-3-Bromo-5-Iodopyridine 902837-39-2 C5H4N2BrF 298.91 4-AMINO-3-BROMO-5-IODOPYRIDINE; 3-BROMO-5-IODO-PYRIDIN-4-YLAMINE
4-Amino-3-bromo-5-fluorophenol 847872-11-1 C6H5BrFNO 206.01200
4-Amino-3-{(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)aminomethyl}benzoic acid 320727-04-6 388.43
4-amino-3-[4-(pyrimidin-2-ylsulfamoyl)phenyl]diazenyl-naphthalene-1-sulfonic acid 5433-79-4 C20H16N6O5S2 484.5082
4-amino-3-[[4-[[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl]amino]carbonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonic acid 37405-95-1 C35H28N10O8S2 0 Direct Black 178; 4-Amino-3-[[4-[[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl]amino]carbonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonic acid
4-Amino-3,8-dichloro-5-methoxyquinoline 1210377-95-9
4-Amino-3,7,8-trichloroquinoline 1210000-81-9
4-amino-3,6-bis[(4-aminophenyl)azo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid 56405-32-4 C22H19N7O7S2 557.55896 4-amino-3,6-bis[(4-aminophenyl)azo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid; 2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID 4-AMINO-3,6-BIS[(4-AMINO PHENYL)]; 1-Amino-2,7-bis(4-aminophenylazo)-8-hydroxy-3,6-naphthalenedisulfonic acid; 3,6-Disulfo-1-amino-8-hydroxy-2,7-
4-amino-3,5-dinitrobenzenesulfonic acid 98139-22-1
4-Amino-3,5-dimethylbenzonitrile 74896-24-5 C9H10N2 146.192
4-AMINO-3,5-DIMETHYL-BENZOIC ACID METHYL ESTER 3095-48-5 C10H13NO2 179.21572 4-AMINO-3,5-DIMETHYL-BENZOIC ACID METHYL ESTER
4-amino-3,5-dimethyl-benzoic acid 4919-40-8 C9H11NO2 0 4-amino-3,5-dimethyl-benzoic acid
4-AMINO-3,5-DIMETHYL-1,2,4-TRIAZOLE 3530-15-2 C4H8N4 112.13 AKOS B006593; AKOS BBS-00004108; AKOS BC-0853; 3,5-DIMETHYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-AMINE; 3,5-DIMETHYL-1,2,4-TRIAZOL-4-YLAMINE; 4-AMINO-3,5-DIMETHYL-4H-1,2,4-TRIAZOLE; 4-AMINO-3,5-DIMETHYL-1,2,4-TRIAZOLE; TIMTEC-BB SBB000041
4-Amino-3,5-diiodobenzoic acid 2122-61-4 C7H5I2NO2 388.93 3,5-dijod-4-aminohippursaeure; 4-amino-3,5-diiodo-benzoicaci; 3,5-DIIODO-4-AMINOBENZOIC ACID; 4-AMINO-3,5-DIIODOBENZOIC ACID; LABOTEST-BB LT00080707; 4-Amino-3,5-diiodobenzoic acid, 98+%; 4-AMINO-3,5-DIIODOBENZOIC ACID: TECH., 90%; 4-Amino-3,5-diiodobenzo
4-Amino-3,5-difluoropyridine 159783-22-9 C5H4F2N2 130.09 4-Amino-3,5-difluoropyridine; 3,5-Difluoro-4-pyridinamine
4-amino-3,5-dichloro-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 17418-80-3 C8H10Cl2N2O2S 269.1482 4-amino-3,5-dichloro-N,N-dimethylbenzenesulphonamide; 2,6-Dichloro-4-(N,N-dimethylaminosulfonyl)aniline; 4-Amino-3,5-dichloro-N,N-dimethylbenzenesulfonamide; Benzenesulfonamide, 4-amino-3,5-dichloro-N,N-dimethyl-; Einecs 241-445-2
4-Acetyl-7-azaindole 915415-16-6 C9H8N2O 160.17
4-ACETYL-5-METHYL-2-VINYLIMIDAZOLE 99378-21-9 C8H10N2O 150.1778 4-ACETYL-5-METHYL-2-VINYLIMIDAZOLE; Ethanone, 1-(2-ethenyl-5-methyl-1H-imidazol-4-yl)- (9CI)
4-Acetyl-5-methyl-1-phenylpyrazole 6123-63-3 C12H12N2O 200.24 4-Acetyl-5-methyl-1-phenylpyrazole; 1-(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
4-ACETYL-4-METHYLHEPTANEDIOIC ACID 19830-09-2 C10H16O5 216.23 RARECHEM AL BO 0574; 3-ACETYL-3-METHYLPENTANE-1,5-DICARBOXYLIC ACID; 4-ACETYL-4-METHYLHEPTANEDIOIC ACID; 4-Acetyl-4-methylpimelicacid
4-Acetyl-3-nitrophenylboronic acid 1256345-63-7 C8H8BNO5 0 4-Acetyl-3-nitrophenylboronic acid
4-ACETYL-3-METHYL-5-(METHYLTHIO)THIOPHENE-2-CARBONITRILE 175202-62-7 C9H9NOS2 211.30386 4-ACETYL-3-METHYL-5-(METHYLTHIO)THIOPHENE-2-CARBONITRILE; 3-Acetyl-4-methyl-2-(methylthio)thiophene-5-carbonitrile,97%; 3-ACETYL-4-METHYL-2-(METHYLTHIO)THIOPHENE-5-CARBONITRILE; 3-ACETYL-5-CYANO-4-METHYL-2-(METHYLTHIO)THIOPHENE
4-Acetyl-3-hydroxy-1-[2-(2-hydroxy-ethylamino)ethyl]-5-pyridin-2-yl-1,5-dihydro-pyrrol-2-one 436088-90-3 C15H19N3O4 305.33 4-ACETYL-3-HYDROXY-1-[2-(2-HYDROXY-ETHYLAMINO)-ETHYL]-5-PYRIDIN-2-YL-1,5-DIHYDRO-PYRROL-2-ONE; 4-Acetyl-3-hydroxy-1-[2-(2-hydroxy-ethylamino)-ethyl]-5-pyridin-2-yl-1,5-dihydro-
4-Acetyl-3-Fluorophenylboronic Acid 481725-35-3 C8H8O3BF 181.96 4-ACETYL-3-FLUOROBENZENEBORONIC ACID; 4-ACETYL-3-FLUOROPHENYLBORONIC ACID; Boronic acid, B-(4-acetyl-3-fluorophenyl)-
4-Acetyl-3-amino-2,6-dichloropyridine 912772-91-9 C7H6Cl2N2O 205.04 1-(3-AMINO-2,6-DICHLOROPYRIDIN-4-YL)ETHANONE; 4-ACETYL-3-AMINO-2,6-DICHLOROPYRIDINE
4-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzonitrile 42874-97-5 C14H9F3N2O 278.23 4-[2-AMINO-4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENOXY]BENZONITRILE
4-[2-[5-[4-(Diethylamino)phenyl]-4,5-dihydro-1-phenyl-1H-pyrazol-3-yl]vinyl]-N,N-diethylaniline 57609-72-0 C31H38N4 466.67 1-PHENYL-3-(P-DIETHYLAMINO-STYRYL)-5-(P-DIETHYLAMINO-PHENYL)-PYRAZOLIN; 4-[2-[5-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]-4,5-DIHYDRO-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-3-YL]ETHENYL]-N,N-DIETHYLANILINE; 4-[2-[5-[4-(Diethylamino)phenyl]-4,5-dihydro-1-phenyl-1H-pyrazol-3-yl]vinyl]-N,N-die
4-[2-[2-Chloro-3-[2-(1-ethyl-4(1H)-quinolinylidene)ethylidene]-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-1-ethylquinolinium bromide 151648-23-6 C32H32ClN2.Br 559.98 QUINOLINIUM, 4-[(E)-2-[2-CHLORO-3-[(E)-2-[1-ETHYL-4(1H)-QUINOLINYLIDENE]ETHYLIDENE]-1-CYCLOHEXEN-1-YL]ETHENYL]-1-ETHYL-, BROMIDE; 4-(2-(2-CHLORO-3-[2-(1-ETHYL-1,4-DIHYDRO-4-QUINOLINYLIDEN)ETHYLIDENE]-1-CYCLOHEXENYL)-1-ETHENYL)-1-ETHYLQUINOLINIUM BROMIDE;
4-[2-[[(6R,7R)-2-carboxy-7-[[(2Z)-(ethoxyimino)[5-(phosphonoamino)-1,2,4-thiadiazol-3-yl]acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]thio]-4-thiazolyl]-1-methylpyridinium acetate hydra 400827-55-6
4-[2-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]ethyl]-1,3-dihydro-2H-indole-2-one 139122-20-6 C17H17NO4S 331.39 4-[2'-[[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]OXY]ETHYL]-1,3-DIHYDRO-2H-INDOLE-2-ONE; 4-[2-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]ethyl]-2-oxoindole; Ropinirole Intermediate 6; 4-[2'-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]ethyl]- 1,3-di- hydro -2H-Indol-2-one; 4-[2-[[(4-Methylphenyl)
4-[2-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]ethyl]piperidine 204580-44-9 C13H29NOSi 4-[2-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]ethyl]piperidine; 4-Piperidineethanol tbs
4-[2-[(2R)-2-cyclopentyl-5-[(5,7-dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)methyl]-3,6-dihydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-2-fluoro-a 877225-09-7 C30H34FN5O3 0
4-[2-(2-oxiranyl)ethoxy]benzoic acid 4-[2-(2-oxiranyl)ethoxy]phenyl ester 146063-25-4 C21H22O6 370.40 146063-25-4; 4-[2-(oxiran-2-yl)ethoxy]phenyl4-[2-(oxiran-2-yl)ethoxy]benzoate; [4-[2-(oxiran-2-yl)ethoxy]phenyl]4-[2-(oxiran-2-yl)ethoxy]benzoate; Benzoicacid,4-[2-(2-oxiranyl)ethoxy]-,4-[2-(2-oxiranyl)ethoxy]phenylester; 4-(2-(OXIRAN-2-YL)ETHOXY)PHENYL4-
4-[2,5-BIS(2,2,2-TRIFLUOROETHOXY)PHENYL]-1,2,3-THIADIAZOLE 175205-47-7 C12H8F6N2O2S 358.26 4-[2,5-DI(2,2,2-TRIFLUOROETHOXY)PHENYL]-1,2,3-THIADIAZOLE; 4-[2,5-BIS(2,2,2-TRIFLUOROETHOXY)PHENYL]-1,2,3-THIADIAZOLE; 4-[2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]-1,2,3-thiadiazole97%
4-[(CYCLOPROPYLMETHYL)-AMINO]-3-METHYL-PHENOL 887587-82-8 C11H15NO 177.24 4-[(CYCLOPROPYLMETHYL)-AMINO]-3-METHYL-PHENOL
4-[(cyclopropylmethoxy)methyl]phenylboronic acid 1256358-62-9 C11H15BO3 0 4-[(cyclopropylmethoxy)methyl]phenylboronic acid
4-[(CYCLOPENTYLMETHYL)-AMINO]-3-METHYL-PHENOL 887587-66-8 C13H19NO 205.3 4-[(CYCLOPENTYLMETHYL)-AMINO]-3-METHYL-PHENOL
4-[(Cyclobutylcarbonyl)amino]benzoic acid 33582-66-0 C12H13NO3 0 CHEMBRDG-BB 9070884; 4-[(Cyclobutylcarbonyl)amino]benzoic acid; Albb-003558
4-[(Benzyloxy)carbonyl]aminobicyclo[2.2.2]octane1-1-carboxylic acid 444344-91-6 C17H21NO4 363.35 4-(phenylmethoxycarbonylamino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylicacid; 444344-91-6; 4-(Benzyloxycarbonylamino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylicacid; 4-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylicacid; 4-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}bicyclo[2
4-[(AMMONIOOXY)METHYL]-1,2-DICHLOROBENZENE CHLORIDE 15256-10-7 C7H8Cl3NO 228.5 4-[(AMINOOXY)METHYL]-1,2-DICHLOROBENZENE HYDROCHLORIDE; 4-[(AMMONIOOXY)METHYL]-1,2-DICHLOROBENZENE CHLORIDE
4-[(AMINOOXY)ACETYL]PIPERAZIN-2-ONE 112257-43-9 C6H11N3O3
4-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-piperidinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester monohydrochloride 885049-08-1 C11H23ClN4O2 278.77900 4-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-piperidinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester monohydrochloride; 1-Boc-4-[(Aminoiminomethyl)amino]piperidine monohydrochloride
4,7-Diethoxy-4,7-dimethyl-3,8-dioxa-4,7-disiladecane 18043-74-8 C12H30O4Si2 294.5352 4,7-Diethoxy-4,7-dimethyl-3,8-dioxa-4,7-disiladecane; 1,2-bis-(Methyldiethoxysilyl)ethane
4,7-Dichloro-quinoline-3-carbonitrile 936498-07-6 C10H4Cl2N2 223.05
4,7-DICHLOROPTERIDINE 826-89-1 C6H2Cl2N4 0 4,7-DICHLOROPTERIDINE
4,7-dichlorobenzo[b]thiophene-3(2H)-one 61886-43-9 C8H4Cl2OS 219.08776 4,7-dichlorobenzo[b]thiophene-3(2H)-one; 4,7-dichlorobenzo[b]thiophen-3(2H)-one
4,7-DICHLORO-8-METHYLQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ETHYL ESTER 58666-08-3 C13H11Cl2NO2 284.14 ETHYL 4,7-DICHLORO-8-METHYL-3-QUINOLINECARBOXYLATE; 4,7-DICHLORO-8-METHYLQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ETHYL ESTER; 4,7-Dichloro-8-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
4,7-dichloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline 887350-78-9 C11H6Cl2F3N 280.1
4,7-Dichloro-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 1150164-86-5 C10H3Cl2F4N 284.0 4,7-Dichloro-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
4,7-Dichloro-2-quinolinecarboxylic acid methyl ester 643044-04-6 C11H7Cl2NO2 256.08 METHYL 4,7-DICHLORO-QUINOLINE-2-CARBOXYLATE; 2-Quinolinecarboxylic acid, 4,7-dichloro-, methyl ester
4,5-dichloroimidazole 15965-30-7 C3H2Cl2N2 136.97 AURORA KA-7362; 4,5-DICHLOROIMIDAZOLE; 4,5-DICHLORO-1H-IMIDAZOLE; Dichloroimidazole; 4,5-DICHLOROIMIDAZOLE 97+%
4,5-Dichloro-8-methylquinoline 948292-29-3 C10H7Cl2N 0 4,5-Dichloro-8-methylquinoline
4,5-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 115093-90-8 C6H3Cl2N3 188.017
4,5-dichloro-6-methyl-2-(2-pyridyl)pyrimidine 306935-55-7 C10H7Cl2N3 240.09 BUTTPARK 46\08-29; 4,5-DICHLORO-6-METHYL-2-(2-PYRIDINYL)PYRIMIDINE; 4,5-DICHLORO-6-METHYL-2-(2-PYRIDYL)PYRIMIDINE; 4,5-DICHLORO-6-METHYL-2-(2-PYRIDYL)PYRIM; PYRIMIDINE,4,5-DICHLORO-6-METHYL-2-(2-PYRIDINYL)
4,5-Dichloro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester 343781-51-1 C7H5Cl2NO2
4,5-Dichloro-2-methyltrifluorotoluene 74483-51-5 C8H5Cl2F3 229.03 3,4-DICHLORO-6-(TRIFLUOROMETHYL)TOLUENE; 3,4-DICHLORO-6-METHYLBENZOTRIFLUORIDE; BENZENE, 1,2-DICHLORO-4-METHYL-5-(TRIFLUOROMETHYL)-; 4,5-Dichloro-2-methyltrifluorotoluene; 4,5-DICHLORO-2-METHYLTRIFLUOROTOLUENE,98+%; 4,5-Dichloro-2-(trifluoromethyl)toluene
4,5-Dichloro-2-methylaniline 2387-08-8 C7H7Cl2N 176.0
4,5-Dichloro-2-methyl-1H-indole 479422-01-0 C9H7Cl2N 0 4,5-dichloro-2-methyl-1h-indole
4,4'-Dimethoxy diphenylsulfoxide 1774-36-3 C14H14O3S 262.32 4,4'-Dimethoxy diphenylsulfoxide; 1-Methoxy-4-(4-methoxyphenylsulfinyl)benzene; bis-(4-Methoxyphenyl) sulfoxide
4,4'-Bis(hydroxymethyl)-2,2'-bipyridine 109073-77-0 C12H12O2N2 216.24 4,4'-Bis(hydroxymethyl)-2,2'-bipyridine; 2,2'-Bi(pyridine-4-methanol); 2,2'-Bipyridine-4,4'-bismethanol; 2,2'-Bipyridine-4,4'-dimethanol
4,4'-Bis(hexyloxy)biphenyl 142450-58-6 C24H34O2 354.53 4,4'-BIS(HEXYLOXY)BIPHENYL; 4,4'-DI-N-HEXYLOXYBIPHENYL; 4,4'-Bis(hexyloxy)biphenyl; 4,4'-Bis(hexyloxy)-1,1'-biphenyl; 4,4'-Di(hexyloxy)-1,1'-biphenyl
4,4'-Bis(dimethylhydroxysilyl)diphenyl ether 2096-54-0 C16H22O3Si2 318.52 4,4'-Bis(dimethylhydroxysilyl)diphenyl ether; 4,4'-Bis(dimethylhydroxysilyl)diphenyl ether
4-Amino-3',5'-dichlorobiphenyl 405058-01-7 C12H9Cl2N 238.11 3',5'-DICHLORO-BIPHENYL-4-YLAMINE HYDROCHLORIDE; 4-(3,5-DICHLOROPHENYL)ANILINE; 4-AMINO-3',5'-DICHLOROBIPHENYL
4-Amino-3,5-dibromo-2-methylpyridine 126325-54-0 C6H6 Br2 N2 265.93 4-AMINO-3,5-DIBROMO-2-METHYLPYRIDINE; 4-AMINO-3,5-DIBROMO-2-PICOLINE; 4-AMINO-3,5-DIBROMO-6-METHYLPYRIDINE
4-Amino-3',5'-bis-(trifluoromethyl)biphenyl 444143-45-7 C14H9F6N 305.22 4-Amino-3',5'-bis-(trifluoromethyl)biphenyl; 4-[(3,5-bis-(Trifluoromethyl)phenyl]aniline
4-amino-3,5,6-trichloropicolinamide 14143-46-5 C6H4Cl3N3O 0 4-amino-3,5,6-trichloropicolinamide
4-Amino-3,5,6-trichloro-2-(trichloromethyl)pyridine 5005-62-9 C6H2Cl6N2 314.81148 4-Amino-3,5,6-trichloro-2-(trichloromethyl)pyridine; 2,3,5-Trichloro-6-(trichloromethyl)-4-pyridinamine
4-Amino-3,4-dihydro-2H-pyrano[3,2-b]pyridine 502612-49-9 C8H10N2O 150.17 2H-Pyrano[3,2-b]pyridin-4-amine,3,4-dihydro-(9CI)
4-AMINO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENOL 445-04-5 C7H6F3NO 177.12 4-AMINO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENOL
4-AMINO-3-(4-CHLOROPHENYL)-5-MERCAPTO-4H-1,2,4-TRIAZOLE 68468-95-1 C8H7ClN4S 226.69 IFLAB-BB F1219-1414; CHEMBRDG-BB 5710725; BUTTPARK 9\07-03; ASISCHEM D13312; 4-AMINO-5-(4-CHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL; 4-AMINO-3-(4-CHLOROPHENYL)-5-MERCAPTO-4H-1,2,4-TRIAZOLE; 4-AMINO-3-MERCAPTO-5-(4-CHLOROPHENYL)-[1,2,4-]TRIAZOLE; AKOS TOT-00
4-AMINO-3-(4-CHLOROANILINO)-6-METHYL-4,5-DIHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-5-ONE 22285-10-5 C10H10ClN5O 251.67 4-AMINO-3-(4-CHLOROANILINO)-6-METHYL-4,5-DIHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-5-ONE
4-Amino-2-sulfobenzoic acid 527-76-4 C7H7NO5S 217.20 4-AMINO-2-SULFOBENZOIC ACID
4-Amino-2-spirocyclohexyl-2H-benzimidazol-1-oxide 300591-43-9 C12H15N3O 217.27 MLS000107493; SMR000111859; AC1LEI70; cid_736468; CHEMBL1313583; STOCK1S-03004
4-Amino-2-Phenylpyrimidine 33630-25-0 C10H9N3
4-Amino-2-phenylbutanoic acid 13080-10-9 C10H13NO2 179.22 4-amino-2-phenylbutanoicacid; alpha-Phenylgaba; 13080-10-9; 4-Amino-2-phenyl-butyricacid; alpha-Phenyl-gamma-aminobutyricacid; BRN2804881
4-Amino-2-phenyl-7-trifluoromethoxyquinoline 1266226-06-5
4-Amino-2-oxo-3-phenyl-2,3-dihydro-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester[111698-77-2] 111698-77-2 C12H12N2O3S
4-AMINO-2-NITRO-3-TOLUENESULFONIC ACID 226711-11-1 C7H8N2O5S 232.21 4-AMINO-2-NITRO-3-TOLUENESULFONIC ACID; 4-AMINO-2-NITROTOLUENE-3-SULFONIC ACID
4-Amino-2-morpholino-5-pyrimidinecarbonitrile 78318-43-1 C9H11N5O 205.22 4-AMINO-2-MORPHOLINO-5-PYRIMIDINECARBONITRILE, 97; 4-Amino-2-(4-morpholinyl)-5-pyrimidinecarbonitrile
4-Amino-2-methylthio-5-pyrimidinemethanol 588-36-3 C6H9N3OS 171.22
4-amino-2-methylquinoline-6-carboxylic acid 99984-73-3 C11H10N2O2 202.21
4-AMINO-2-METHYL-PYRIMIDINE-5-CARBOXYLIC ACID 769-52-8 C6H7N3O2 153.14 4-AMINO-2-METHYL-PYRIMIDINE-5-CARBOXYLIC ACID; RARECHEM AL BO 1717
4-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 631911-01-8 C13H20BNO2 233.11 4-AMINO-2-METHYLPHENYLBORONIC ACID, PINACOL ESTER
4-Amino-2-methyl-benzenemethanamine dihydrochloride 28266-87-7 C8H14Cl2N2 209.12 4-AMINO-2-METHYL-BENZENEMETHANAMINE DIHYDROCHLORIDE
4-AMINO-2-METHYL-6-PHENYLTHIENO[3,2-D]PYRIMIDINE 109879-70-1 C13H11N3S 0 4-AMINO-2-METHYL-6-PHENYLTHIENO[3,2-D]PYRIMIDINE; 2-Methyl-6-phenyl-thieno[3,2-D]pyrimidin-4-ylamine
4-Amino-2-methyl-5-propyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid 383427-88-1 C8H13N3O2 0 4-amino-2-methyl-5-propylpyrazole-3-carboxylicacid;4-amino-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylicacid;383427-88-1;4-AMINO-2-METHYL-5-PROPYL-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLICACID;SCHEMBL5875816;CTK4H9802
4-AMINO-2-METHYL-5,6,7,8-TETRAHYDROQUINOLINE 22345-79-5 C10H14N2 162.23 4-AMINO-2-METHYL-5,6,7,8-TETRAHYDROQUINOLINE
4-AMINO-2-METHYL-1-BUTANOL 44565-27-7 C5H13NO 103.16 4-AMINO-2-METHYLBUTANOL; 4-AMINO-2-METHYL-1-BUTANOL; 4-AMINO-2-METHYLBUTANOL 98+% GC
4-amino-2-methoxypyrimidine-5-carbonitrile 6964-55-2 C6H6N4O 150.13 5-Pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-methoxy- (6CI,8CI,9CI); 4-AMINO-5-CYANO-2-METHOXYPYRIMIDINE; Nsc66689
4-Amino-2-methoxy-5-thiocyanatobenzoic acid methyl ester 59168-56-8 C10H10N2O3S 238.26 4-Amino-2-methoxy-5-thiocyanatobenzoic acid methyl ester; Methyl 4-amino-2-methoxy-5-thiocyanobenzoate
4-Amino-2-methoxy-5-pyrimidinemethanol 3690-12-8 C6H9N3O2 155.1
4-AMINO-2-METHOXY-5-NITROBENZOIC ACID 59338-84-0 C8H8N2O5 212.16 methyl 4-amino-5-nitro-o-anisate; 4-Amino-2-methoxy-5-nitrobenzoic acid; 4-Amino-2-methoxy-5-nitrobenzoicacidmethylester; 2-METHOXY 4-AMINO-5-NITROBENZOIC ACID METHYL ESTER
4-Amino-2-mercaptopyrimidine-5-carbonitrile 16462-26-3 C5H4N4S 152.18 4-Amino-2-mercaptopyrimidine-5-carbonitrile ,97%; 4-Amino-2-sulfanyl-5-pyrimidinecarbonitrile; 4-Amino-2-mercaptopyrimidine-5-carbonitrile
4-AMINO-2-ISOPROPYLTHIO-5-TOSYLTHIAZOLE 117420-84-5 C13H16N2O2S3 328.47 4-AMINO-2-ISOPROPYLTHIO-5-TOSYLTHIAZOLE
4-Amino-2-hydroxybenzenecarbohydrazide 6946-29-8 C7H9N3O2 167.16 4-AMINO-2-HYDROXYBENZENECARBOHYDRAZIDE; 4-AMINO-2-HYDROXYBENZHYDRAZIDE; 4-AMINOSALICYLOHYDRAZIDE; 4-AMINOSALICYLIC ACID HYDRAZIDE; 4-amino-2-hydroxybenzoicacidhydrazide; 4-amino-salicylicacihydrazide; apacizin; P-AMINO SALICYLIC ACID HYDRAZIDE
4-amino-2-fluorobenzotrifluoride 69411-68-3 C7H5F4N 179.11 2-FLUORO-4-AMINO BENZOTRIFLUORIDE; 3-FLUORO-4-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINE; 4-AMINO-2-FLUOROBENZOTRIFLUORIDE; 4-Amino-2-fluorobenzotrifluoride,97+%; 4-Amino-2-fluorobenzotrifluoride 98%; 4-Amino-2-fluorobenzotrifluoride98%
4-Amino-2-ethoxy-5-nitropyridine 1187732-71-3 C7H9N3O3 183.16466 4-Amino-2-ethoxy-5-nitropyridine
4-amino-2-ethoxy-5-nitro benzoic acid 86718-18-5
4-Amino-2-dimethylamino-6-hydroxy-5-nitrosopyrimidine 70700-44-6 C6H9N5O2 183.17 6-AMINO-2-DIMETHYLAMINO-5-NITROSO-4-PYRIMIDINOL; 4-AMINO-2-DIMETHYLAMINO-6-HYDROXY-5-NITROSOPYRIMIDINE; 4-HYDROXY-2-DIMETHYLAMINO-5-NITROSO-6-AMINOPYRIMIDINE; 2-DIMETHYLAMINO-4-HYDROXY-5-NITROSO-6-AMINOPYRIMIDINE; Aminodimethylaminohydroxynitrosopyrimidin
4-Amino-2-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 16234-40-5 C6H4ClN3S 185.63406;g/mol 4-Amino-2-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine;16234-40-5;2-chlorothieno[3,2-d]pyrimidin-4-amine;SCHEMBL9383494;CHEMBL3236406;CTK0G9363
4-Amino-2-chlorodiphenylacetonitrile 4760-53-6 C14H11ClN2 242.7 (4-amino-2-chlorophenyl)phenyl-acetonitril; 4-amino-2-chloro-alpha-phenyl-benzeneacetonitril; 4-amino-2-chloro-alpha-phenylbenzeneacetonitrile; 4-AMINO-2-CHLORODIPHENYLACETONITRILE; LABOTEST-BB LT00440973; TIMTEC-BB SBB000827; (4-amino-2-chlorophenyl)phen
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline 2680-84-4 C10H12N3O2Cl 0 4-AMION-2-CHLORO-6,7-DIMETHOXYQUINAZOLINE
4-Amino-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine 34486-22-1 C6H4 Cl F3 N2 196.56
4-Amino-2-chloro-5-iodopyrimidine 597551-56-9 C4H3ClIN3 255.44 4-AMINO-2-CHLORO-5-IODOPYRIMIDINE
4-Amino-2-Chloro-5-hydroxybenzenesulfonamide 41606-65-9 C6H7N2O3ClS 222.65 2-AMINOPHENOL-4-CHLORO-5-SULFONAMIDE; 2-AMINO-4-CHLOROPHENOL-5-SULFONAMIDE; 4-AMINO-2-CHLORO-5-HYDROXYBENZENSULFONAMIDE; 4-amino-2-chloro-5-hydroxy-benzenesulfonamid; 4-amino-2-chloro-5-hydroxybenzenesulphonamide; 4-Chloro 2-Amino Phenol 5-Sulfonamide
4-Amino-2-chloro-3-methyl-benzonitrile 105003-90-5 C8H7ClN2 192.17 4-METHOXY-2-NITRO-CYANOMETHYLBENZENE; (4-METHOXY-2-NITROPHENYL)ACETONITRILE
4-amino-2-chloro-3-fluorophenol 1003710-18-6 C6H5ClFNO 0 4-AMINO-2-CHLORO-3-FLUOROPHENOL
4-amino-2-bromophenol 16750-67-7 C6H6BrNO 188.02 4-AMINO-2-BROMOPHENOL; 3-BROMO-4-HYDROXYANILINE
4-Amino-2-bromo-6-fluoroanisole 875664-44-1 C7H7BrFNO 220.04 4-Amino-2-bromo-6-fluoroanisole; 3-Bromo-5-fluoro-4-methoxyaniline
4-Amino-2-bromo-5-nitropyridine 84487-15-0 C5H4BrN3O2 218.01
4-AMINO-2-BENZYLSULFANYL-PYRIMIDINE-5-CARBALDEHYDE 335318-29-1 C12H11N3OS 245.3 4-AMINO-2-BENZYLSULFANYL-PYRIMIDINE-5-CARBALDEHYDE
4-Amino-2-benzooxazol-2-yl-phenol 62129-02-6 C13H10N2O2 226.23 4-AMINO-2-(1,3-BENZOXAZOL-2-YL)PHENOL; 4-AMINO-2-BENZOOXAZOL-2-YL-PHENOL; AKOS BB-8259; LABOTEST-BB LT00133909; ASISCHEM T30911; ART-CHEM-BB B025294; TIMTEC-BB SBB000660
4-Amino-2-[2,5,5-trimethyl-[1,3]dioxan-2-yl]benzoic acid 217197-05-2 C14H19NO4 265.31 217197-05-2; 4-AMINO-2-[2,5,5-TRIMETHYL-[1,3]DIOXAN-2-YL]BENZOICACID; CTK4E7559; MolPort-028-936-272; ZINC90686454; MCULE-5616141821
4-AMINO-2-[(2-CHLOROPHENOXY)METHYL]-6-(METHYLTHIO)PYRIMIDINE-5-CARBONITRILE 266309-89-1 C13H11ClN4OS 306.77 4-AMINO-2-[(2-CHLOROPHENOXY)METHYL]-6-(METHYLTHIO)PYRIMIDINE-5-CARBONITRILE
4-amino-2,6-xylenol hydrochloride 10486-48-3 C8H12ClNO 173.63998 4-amino-2,6-xylenol hydrochloride; Einecs 234-008-2; Phenol, 4-amino-2,6-dimethyl-, hydrochloride; Phenol, 4-amino-2,6-dimethyl-, hydrochloride (1:1)
4-AMINO-2,6-DINITROBENZENEMETHANOL 226711-12-2 C7H7N3O5 213.15 4-AMINO-2,6-DINITROBENZENEMETHANOL; 4-AMINO-2,6-DINITRO-BENZYL ALCOHOL; Benzyl alcohol, 4-amino-2,4-dinitro-; Ccris 9231
4-AMINO-2,6-DIMETHYLPHENOL 95% 15980-22-0 137.1809
4-Amino-2,6-difluoropyridine 63489-58-7 C5H4F2N2 130.1 4-AMINO-2,6-DIFLUOROPYRIDINE; 4-Pyridinamine,2,6-difluoro-(9CI)
4-Amino-2,6-dichloro-benzoic acid tert-butyl ester 336818-35-0 0 4-Amino-2,6-dichloro-benzoic acid tert-butyl ester
4-Amino-2,6-dichloro-benzoic acid 2-(diethylamino)ethyl ester HCl 1049696-00-5 0 4-Amino-2,6-dichloro-benzoic acid 2-(diethylamino)ethyl ester HCl
4-Amino-2,6-dichloro-benzoic acid 2-(diethylamino)ethyl ester 173923-92-7 0 4-Amino-2,6-dichloro-benzoic acid 2-(diethylamino)ethyl ester
4-amino-2,6-dichlorobenzoic acid 5204-46-6 C7H5Cl2NO2 0 4-amino-2,6-dichlorobenzoic acid; 2,6-Dichloro-4-aminobenzoic acid
4'-Amino-2',6'-dibromoacetanilide 336624-08-9 C8H8Br2N2O 307.97
4-Amino-2,5-lutidine 1-oxide 89943-06-6 C7H10N2O 0 2,5-Dimethyl-4-pyridinamine 1-oxide; 4-Amino-2,5-lutidine 1-oxide
4-amino-2,5-dimethoxybenzophenone 15270-08-3 C15H15NO3 257.2845 4-amino-2,5-dimethoxybenzophenone; Benzophenone, 4-amino-2,5-dimethoxy-; Einecs 239-313-4; Methanone, (4-amino-2,5-dimethoxyphenyl)phenyl-
4-amino-2,5-dimethoxybenzenesulphonamide 54179-10-1 C8H12N2O4S 232.258 4-amino-2,5-dimethoxybenzenesulphonamide
4-Amino-2,5-difluorobenzotrifluoride 114973-22-7 C7H4F5N 197.1 4-AMINO-2,5-DIFLUOROBENZOTRIFLUORIDE; 2,5-DIFLUORO-4-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINE; 4-AMINO-2,5-DIFLUOROBENZOTRIFLUORIDE 97+%; 2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline, 97+%
4-Amino-2,5-Dichlorophenol 50392-39-7 C6H5NOCl2 178.02 4-Amino-2,5-dichlorophenol; 2,5-Dichloro-4-aminophenol
4-Amino-2,5-dichloro-N,N-dimethylbenzenesulfonamide 26175-68-8 C8H10Cl2N2O2S 269.1482 4-amino-2,5-dichloro-N,N-dimethylbenzenesulphonamide; 4-amino-2,5-dichloro-N,N-dimethylbenzenesulfonamide
4-Amino-2,5,7-trimethylquinoline 689277-04-1
4-Amino-2,5,6-Trichloropyrimidine 28969-60-0 C4H2N3Cl3 198.44 4-Amino-2,5,6-Trichloropyrimidine
4-Amino-2,4-dihydro-5-(1-methylethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one 96240-10-7 C5H10N4O 142.16 3-ISOPROPYL-4-AMINO-1,2,4-TRIAZOL-5-ONE; 4-amino-2,4-dihydro-5-(1-methylethyl)-3h-1,2,4-triazol-3-one; aminotriazolinone
4-Amino-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione 4343-75-3 C2H4N4S 116.14 4-Amino-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione; 4-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-AMINO-2,3-XYLENOL 3096-69-3 C8H11NO 137.18 4-AMINO-2,3-XYLENOL; 2,3-DIMETHYL-4-AMINOPHENOL; 4-amino-2,3-dimethylphenol; 4-hydroxy-2,3-dimethylaniline; 4-AMINO-2,3-XYLENOL 97+%; 4-azanyl-2,3-dimethyl-phenol
4-AMINO-2,3-DIMETHYLAZOBENZENE HYDROCHLORIDE 2298-13-7 C14H16ClN3
4-AMINO-2,3-DIHYDRO-INDOLE-1-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER 885272-42-4 C13H18N2O2 234.29 4-AMINO-2,3-DIHYDRO-INDOLE-1-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER
4-amino-2,3-difluorophenol 163733-99-1 C6H5NOF2 145.11 4-AMINO-2,3-DIFLUORO-PHENOL; 2,3-DIFLUORO-4-HYDROXYANILINE; Phenol, 4-amino-2,3-difluoro- (9CI)
4-AMINO-2,3-DIFLUOROBENZENE ACETIC ACID ETHYL ESTER 317356-85-7 C10H11F2NO2 215.2 4-AMINO-2,3-DIFLUOROBENZENE ACETIC ACID ETHYL ESTER
4-Amino-2,3,5-tribromopyridine 861024-31-9 C5H3Br3N2 330.80272 4-Amino-2,3,5-tribromopyridine; 2,3,5-Tribromopyridin-4-amine
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorotoluene 4127-63-3 C7H5F4N 179.114913;g/mol 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorotoluene;4127-63-3;2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylaniline;SCHEMBL9312283;CTK4I4547;MolPort-006-826-694
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid methyl ester 715-37-7 C8H5 F4 N O2 223.12 METHYL 4-AMINOTETRAFLUOROBENZOATE; 4-AMINO-2,3,5,6-TETRAFLUORO-BENZOIC ACID METHYL ESTER; 4-AminotetrafluoroBenzoicacid,methylester
4-Amino-2,2-Difluoro-1,3-Benzodioxole 106876-54-4 C7H5NO2F2 173.12 4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole; 2,2-Difluoro-4-amino-1,3-benzodioxole
4-AMINO-2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDINE-D17-1-OXYL 70588-04-4 C9H2D17N2O * 188.36 TEMPAMINE-D17; 4-AMINO-TEMPO-PIPERIDINYL-D17; 4-AMINO-2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDINE-D17-1-OXYL; 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17-1-oxyl, Tempamine-d17
4-AMINO-2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDINE-D17, 1-15N-1-OXYL 97461-87-5 C9H2D17N2O * 189.37 4-AMINO-2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDINE-D17, 1-15N-1-OXYL; 4-AMINO-2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDINE-D17,15N-1-OXYL
4-Amino-2-(trifluoromethyl)acetanilide 134514-34-4 C9H9F3N2O 218.18 2-ACETAMIDO-5-AMINOBENZOTRIFLUORIDE; 4'-AMINO-2'-(TRIFLUOROMETHYL)ACETANILIDE; 4-AMINO-2-(TRIFLUOROMETHYL)ACETANILIDE; BUTTPARK 147\15-73; 4'-Amino-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%; 4'-Amino-2'-(trifluoromethyl)acetanilide98%
4-Amino-2-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 777-43-5
4-AMINO-2-(METHYLTHIO)PYRIMIDINE-5-CARBONITRILE 770-30-9 C6H6N4S 166.2 ART-CHEM-BB B022140; BUTTPARK 27\08-64; AKOS BBS-00005292; AKOS UB-20020; AKOS B022140; 4-AMINO-5-CYANO-2-(METHYLTHIO)PYRIMIDINE; 4-AMINO-2-(METHYLSULFANYL)PYRIMIDINE-5-CARBONITRILE; 4-AMINO-2-(METHYLTHIO)PYRIMIDINE-5-CARBONITRILE
4-Amino-2-(methylthio)-6-pyrimidinol 1074-41-5 C5H7N3OS 157.20 4-Amino-2-(methylthio)-6-pyrimidinol ,97%; 4-pyrimidinol, 6-amino-2-(methylthio)-; 4-Amino-2-(methylthio)-6-pyrimidinol; 6-amino-2-(methylthio)-1H-pyrimidin-4-one; 6-amino-2-methylsulfanyl-1H-pyrimidin-4-one; 6-azanyl-2-methylsulfanyl-1H-pyrimidin-4-one
4-Amino-2-(methylsulfonyl)pyridine 944401-88-1 C6H8N2O2S 172.20
4-Amino-2-(methylamino)phenol dihydrochloride 312958-14-8 C7H12Cl2N2O 211.08898 4-Amino-2-(methylamino)phenol dihydrochloride; 2-Methylamino-4-aminophenol dihydrochloride
4-Amino-2-(ethylthio)-5-(hydroxymethyl)pyrimidine 98432-26-9 C7H11N3OS 185.25 4-AMINO-2-(ETHYLTHIO)-5-(HYDROXYMETHYL)PYRIMIDINE; RARECHEM AH CK 0020; 4-Amino-2-(ethylthio)-5-(hydroxymethyl)pyrimidine 98%; 4-AMINO-2-(ETHYLTHIO)-5-(HYDROXYMETHYL)-PYRIMIDINE >98%; (4-Amino-2-(ethylthio)pyrimidin-5-yl)methanol ,98%
4-Amino-2-(dimethylamino)-5-pyrimidinecarbonitrile 13593-31-2 C7H9N5 163.18 4-amino-2-(dimethylamino)pyrimidine-5-carbonitrile; 13593-31-2; 4-amino-2-(dimethylamino)-5-pyrimidinecarbonitrile; 4-Amino-2-(dimethylamino)pyrimidine-5-carbonitrile; 4-AMINO-2-DIMETHYLAMINO-PYRIMIDINE-5-CARBONITRILE; 2617AJ
4-Amino-2-(Carboxyethyl)Amino Benzene Sulfonic Acid 334757-72-1 C9H12N2O5S 260.27 2-beta-Carboxyethylamino-4-aminobenzenesulfonicacid; N-(5-Amino-2-sulfophenyl)-beta-alanine; 2-BETA-CARBOXYETHYLAMINO-4-AMINOBENZENESULFONICACID,99%; 4-Amino-2-(Carboxyethyl)Amino Benzene Sulfonic Acid
4-Amino-2-(Aminomethyl)phenol 79352-72-0 C7H10N2O 138.17 2-AMINOMETHYL-PARA-AMINO-PHENOL; 2-Aminomethyl-4-aminophenol; 4-Amino-2-aminomethylphenol
4-AMINO-2-(5-METHYL-BENZOOXAZOL-2-YL)-PHENOL 313527-66-1 C14H12N2O2 240.26 TIMTEC-BB SBB000799; AKOS BB-8258; 4-AMINO-2-(5-METHYL-BENZOOXAZOL-2-YL)-PHENOL; LABOTEST-BB LT00142393; ART-CHEM-BB B025293; ASISCHEM T30914
4-Amino-2-(5,6-dimethylbenzooxazol-2-yl)phenol 292058-24-3 C15H14N2O2 254.28 TIMTEC-BB SBB011983; 4-AMINO-2-(5,6-DIMETHYL-BENZOOXAZOL-2-YL)-PHENOL; LABOTEST-BB LT00073858; ASISCHEM T30938
4-AMINO-2-(4-METHYLPHENYL)-6-(METHYLTHIO)PYRIMIDINE-5-CARBONITRILE 287922-40-1 C13H12N4S 256.33 4-AMINO-2-(4-METHYLPHENYL)-6-(METHYLTHIO)PYRIMIDINE-5-CARBONITRILE
4-Amino-2-(4-methyl-1-piperazinyl)-5-pyrimidinecarbonitrile 103151-40-2 C10H14N6 218.26
4-Amino-2-(3-pyridyl)pyrimidine-5-carbonitrile 175205-75-1 C10H7N5 197.20 BUTTPARK 30\02-11; BUTTPARK 30\02-12; 4-AMINO-2-(3-PYRIDYL)PYRIMIDINE-5-CARBONITRILE; 4-AMINO-5-CYANO-2-(PYRIDIN-3-YL)PYRIMIDINE; 4-AMINO-5-CYANO-2-(2-PYRIDYL)PYRIMIDINE; 4-Amino-5-cyano-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine
4-Amino-1-methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid amide 247583-78-4 C8H14N4O 182.22 4-AMINO-1-METHYL-5-PROPYL-1H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID AMIDE
4-AMINO-1-METHYL-1H-PYRROLE-2-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER 40889-84-7 C8H12N2O2 168.19 4-AMINO-1-METHYL-1H-PYRROLE-2-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER
4-Amino-1-hydroxy-5,5-dimethyl-2-phenyl-2,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium-3-olate 257932-10-8 C11H15N3O2 221.26 4-Amino-1-hydroxy-5,5-dimethyl-2-phenyl-2,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium-3-olate; 4-Amino-1-hydroxy-5,5-dimethyl-2-phenyl-3-imidazoline-3-
4-Amino-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde 885272-36-6 C8H7N3O 161.16 4-AMINO-1H-PYRROLO[3,2-C]PYRIDINE-2-CARBALDEHYDE
4-Amino-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 55904-61-5 C6H9N3O2 155.15 4-Amino-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester; Ethyl 4-amino-1H-pyrazole-5-carboxylate
4-Amino-1H-indazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 801315-74-2 C12H15N3O2 233.27
4-Amino-1-ethyl-4-piperidinecarboxylic acid 500756-05-8 C8H16N2O2 172.22 4-Amino-1-ethyl-4-piperidinecarboxylic acid
4-Amino-1-Boc-piperidine-4-carboxamide 288154-18-7 C11H21N3O3 243.3 4-AMINO-1-BOC-PIPERIDINE-4-CARBOXAMIDE
4-Amino-1-Boc-3-fluoropiperidine 934536-10-4 C10H19FN2O2 218.27
4-AMINO-10H-ACRIDIN-9-ONE 81104-13-4 C13H10N2O 210.23 4-AMINO-10H-ACRIDIN-9-ONE
4-AMINO-1,8-NAPHTHALIC ANHYDRIDE 6492-86-0 C12H8N2O2 212.20 6-AMINO-BENZO[DE]ISOQUINOLINE-1,3-DIONE; 4-AMINO-1,8-NAPHTHALIC ANHYDRIDE; 4-AMINO-1,8-NAPHTHALIMIDE; 4-ANI; TIMTEC-BB SBB000529; TIMTEC-BB SBB003425; 4-aminonaphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride; 6-Aminobenz[de]isochromene-1,3-dione
4-Amino-1,5,6,7-tetrahydro-2H-1-pyrindin-2-one 63704-54-1 C8H10N2O 150.18
4-Amino-1,4,5,6-tetrahydro-2,4-dimethyl-6-oxonicotinamide 15846-31-8 C8H13N3O2 183.20772 4-amino-1,4,5,6-tetrahydro-2,4-dimethyl-6-oxonicotinamide; 4-Amino-1,4,5,6-tetrahydro-2,4-dimethyl-6-oxo-3-pyridinecarboxamide; Einecs 239-958-1
4-Amino-1,3,5-triazine-2-thiol 36469-86-0 C3H4N4S 128.1561 1,3,5-Triazine-2(1H)-thione,4-amino-(9CI)
4-amino-1,2-dihydroxyanthracene-9,10-dione 2835-53-2 C14H9NO4 255.22556 4-amino-1,2-dihydroxyanthracene-9,10-dione; 4-Amino-1,2-dihydroxy-9,10-anthracenedione; 4-Amino-1,2-dihydroxy-9,10-anthraquinone; 4-Aminoalizarin; Alizarine Claret R; C.I.60765
4-Amino-1,2,5-oxadiazole-3-carbonitrile 156463-85-3 C3H2N4O 110.08
4-AMINO-1-(4-FLUORO-BENZYL)-PIPERIDINE-4-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER DIHYDROCHLORIDE 916422-84-9 C14H21Cl2FN2O2 339.2331432 4-AMINO-1-(4-FLUORO-BENZYL)-PIPERIDINE-4-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER DIHYDROCHLORIDE; METHYL 4-AMINO-1-(4-FLUOROBENZYL)PIPERIDINE-4-CARBOXYLATE DIHYDROCHLORIDE
4-Amino-1-(4-chlorobenzyl)-piperidine-4-carboxylic acid 57611-53-7 C13H17 Cl N2 O2 268.73900
4-AMINO-1-(1-PROPYL)-PIPERIDINE 42389-59-3 C8H18N2 142.24 4-AMINO-1-(1-PROPYL)-PIPERIDINE; AKOS B016067; 1-PROPYLPIPERIDIN-4-AMINE; ART-CHEM-BB B016067; CHEMBRDG-BB 4004106; 4-AMINO-1-(1-PROPYL)-PIPERIDINE >98%
4-amine-7-chloromethylquinazoline 323591-38-4 C9H8ClN3 193.63 4-AMINE-7-CHLOROMETHYLQUINAZOLINE; 4-Amino-7-chloromethylquinazoline; 7-Chloromethyl-quinazolin-4-ylamine
4-Amidinobenzoic acid 15535-95-2 C8H8N2O2 164.16 4-AMIDINOBENZOIC ACID; 4-CARBAMIMIDOYL-BENZOIC ACID
4-AMIDINOBENZAMIDE HYDROCHLORIDE 54050-86-1 C8H10ClN3O 199.64 4-AMIDINOBENZAMIDE HYDROCHLORIDE; 4-CARBAMIMIDOYL-BENZAMIDE,HYDROCHLORIDE; Benzamide, 4-(aminoiminomethyl)- (9CI)
4A-METHYL-4,4A,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3H-NAPHTHALEN-2-ONE 826-56-2 C11H16O 164.24414 4A-METHYL-4,4A,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3H-NAPHTHALEN-2-ONE
4-ALLYLSULFANYL-PHENOL 5656-44-0 C9H10OS 166.2401
4-ALLYL-PIPERIDINE-1,4-DICARBOXYLIC ACID MONO-TERT-BUTYL ESTER 495414-58-9 C14H23NO4 269.34 4-ALLYL-PIPERIDINE-1,4-DICARBOXYLIC ACID MONO-TERT-BUTYL ESTER; N-BOC-4-ALLYL-4-PIPERIDINECARBOXYLIC ACID
4-Allyloxycoumarin 31005-07-9 C12H10O3 202.206;g/mol 4-ALLYLOXYCOUMARIN; ST060206; CHEMBL1957180; 31005-07-9; Setarin; 4-prop-2-enoxychromen-2-one
4-Allyloxy-benzoic acid 27914-60-9 C10H10O3 178.18 AKOS BBS-00003762; AKOS BBB/266; 4-(ALLYLOXY)BENZOIC ACID; LABOTEST-BB LT00159034; RARECHEM AL BE 0237; TIMTEC-BB SBB010623
4-Allyloxyanisole 13391-35-0 C10H12O2 164.20
4-ALLYL-BENZOIC ACID 1076-99-9 C10H10O2 162.19 4-(2-PROPENYL)BENZOIC ACID; 4-ALLYL-BENZOIC ACID
4-ALLYLAMINO PIPERIDINE-1-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER 235420-68-5 C13H24N2O2 240.34 tert-butyl4-(prop-2-enylamino)piperidine-1-carboxylate; 1-Boc-4-Allylaminopiperidine; 235420-68-5; 4-Allylaminopiperidine-1-carboxylicacidtert-butylester; tert-butyl4-(allylamino)piperidine-1-carboxylate; SCHEMBL4023236
4-ALLYL-5-THIEN-2-YL-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL 187795-50-2 C9H9N3S2 223.32 4-ALLYL-5-THIEN-2-YL-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL; AKOS BBS-00003488; ART-CHEM-BB B015775; BUTTPARK 136\43-08; CHEMBRDG-BB 3015775; Albb-003220
4-Allyl-5-pyridin-4-yl-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol 90842-92-5 C10H10N4S 218.28 RARECHEM BG FB 0066; 4-ALLYL-5-PYRIDIN-4-YL-4H-[1,2,4]TRIAZOLE-3-THIOL; AKOS BBS-00003446; CHEMBRDG-BB 5739688; BUTTPARK 59\40-22; Albb-003358
4-ALLYL-5-PYRIDIN-2-YL-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL 91813-63-7 C10H10N4S 218.28 CHEMBRDG-BB 3018053; ART-CHEM-BB B018053; 4-ALLYL-5-PYRIDIN-2-YL-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL; AKOS BBS-00003462; Albb-003361
4-ALLYL-5-FURAN-2-YL-4H-[1,2,4]TRIAZOLE-3-THIOL 60870-43-1 C9H9N3OS 207.25 RARECHEM BG FB 0096; TIMTEC-BB SBB007076; 4-ALLYL-5-(2-FURYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL; 4-ALLYL-5-FURAN-2-YL-4H-[1,2,4]TRIAZOLE-3-THIOL; AKOS BBS-00003480; ART-CHEM-BB B015763; BUTTPARK 59\40-44
4-ALLYL-5-CYCLOHEXYL-4H-[1,2,4]TRIAZOLE-3-THIOL 590376-61-7 C11H17N3S 223.34 4-ALLYL-5-CYCLOHEXYL-4H-[1,2,4]TRIAZOLE-3-THIOL; CHEMBRDG-BB 3018038; ART-CHEM-BB B018038; Albb-003344
4-ALLYL-5-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL 724749-10-4 C13H16N4S 260.36 4-ALLYL-5-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL; AKOS BBS-00003438; CHEMBRDG-BB 3018057; ART-CHEM-BB B018057; Albb-003370
4-ALLYL-5-[1-(3-METHYLPHENOXY)ETHYL]-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL 95% 667413-68-5 275.3743
4-ALLYL-5-[(4-METHOXYPHENOXY)METHYL]-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL 669740-18-5 C13H15N3O2S 277.34 TIMTEC-BB SBB009453; CHEMBRDG-BB 3018115; ART-CHEM-BB B018115; 4-ALLYL-5-[(4-METHOXYPHENOXY)METHYL]-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL; Albb-003430
4-ALLYL-5-[(4-CHLOROPHENOXY)METHYL]-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL 333767-06-9 C12H12ClN3OS 281.76 CHEMBRDG-BB 5737671; 4-ALLYL-5-[(4-CHLOROPHENOXY)METHYL]-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL; AKOS BBS-00003402; Albb-003305
4-ALLYL-5-[(3-METHYLPHENOXY)METHYL]-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL 331272-48-1 C13H15N3OS 261.34 CHEMBRDG-BB 3018076; ART-CHEM-BB B018076; 4-ALLYL-5-[(3-METHYLPHENOXY)METHYL]-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL; TIMTEC-BB SBB009436; Albb-003394
4-ALLYL-5-[(2,3-DIMETHYLPHENOXY)METHYL]-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL 95% 669705-39-9 275.3743
4-Allyl-5-(tert-butyl)-2-methoxyphenol 67874-75-3 C14H20O2
4-ALLYL-5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL 312290-54-3 C15H19N3S 273.4 TIMTEC-BB SBB009835; AKOS BBS-00003333; 4-ALLYL-5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL; CHEMBRDG-BB 5736985; Albb-003335
4-ALLYL 1-(9-H-FLUOREN-9-YLMETHYL) HYDROGEN (2S)-PIPERAZINE-1,2,4-TRICARBOXYLATE 915707-71-0 C24H24N2O6 436.462 4-ALLYL 1-(9-H-FLUOREN-9-YLMETHYL) HYDROGEN (2S)-PIPERAZINE-1,2,4-TRICARBOXYLATE
4a-Hydroxy-5-methyltetrahydrofolic acid 33157-07-2
4-Adamantan-1-ylmethyl-thiazol-2-ylamine 28599-72-6 C14H20N2S 248.386
4-Adamantan-1-yl-5-methyl-thiazol-2-ylamine 201992-89-4 C14H20N2S 248.39 ASINEX-REAG BAS 00562927; CHEMBRDG-BB 5235261; 4-ADAMANTAN-1-YL-5-METHYL-THIAZOL-2-YLAMINE; AKOS BBS-00006263; TIMTEC-BB SBB007528
4-Adamantan-1-yl-1,3-dihydro-imidazol-2-one 164221-63-0 C13H18N2O 218.29482 4-Adamantan-1-yl-1,3-dihydro-imidazol-2-one
4-Acryloyloxy-2-methyl-2-ethyl-1,3-dioxolan 69701-99-1
4-Acryloylmorpholine 5117-12-4 C7H11NO2 141.17 ACRYLOYL MORPHOLINE; 4-ACRYLOYLMORPHOLINE; N-ACRYLOYLMORPHOLINE; 4-(1-oxo-2-propenyl)-Morpholine; N-Acrolylmorpholine; N-Acrylylmorpholine; 4-Acryloylmorpholine,98+%; Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)-
4-Acryloylamidobenzo-15-crown-5, 99% 68865-30-5 C17 H23 N O6 337.36
4-Acetylthiobutyronitrile 4781-82-2 C6H9NOS 143.21 4-ACETYLTHIOBUTYRONITRILE
4-ACETYLQUINOLINE 60814-30-4 C11H9NO 171.19526 4-ACETYLQUINOLINE; 1-(quinolin-4-yl)ethanone
4-Acetylpyridine N-oxide 2402-96-2 C7H7 N O2 137.14 4-ACETYLPYRIDINE N-OXIDE; Ethanone, 1-(1-oxido-4-pyridinyl)- (9CI)
4-acetylpyrazole 25016-16-4 C11H11ClN2O2 238.67
4-Acetylpiperazine-1-carboximidamide 62122-70-7 C7H14N4O
4-ACETYLPHENYLACETYLENE 42472-69-5 C10H8O 144.17 TIMTEC-BB SBB008828; 4-ACETYLPHENYLACETYLENE; 4'-Ethynylacetophenone; Ethanone, 1-(4-ethynylphenyl)- (9CI); 1-(4-Ethynyl-phenyl)-ethanone; 4'-Ethynylacetophenone,98%
4-Acetylphenyl isothioCyanate 2131-57-9 C9H7NOS 177.22 Phenylisothiocyanate, 4-acetyl; 1-(4-ISOTHIOCYANATO-PHENYL)-ETHANONE; AKOS B022538; 4-ACETYLPHENYL ISOTHIOCYANATE; 4-Acetylphenyl isothiocyanate, 1-(4-Isothiocyanatophenyl)ethan-1-one
4-acetyl-N,N-diphenylbenzene-1-sulfonamide 3938-79-2 C20H17NO3S 351.419
4-acetyl-N,N-diethylbenzene-1-sulfonamide 1658-97-5 C12H17NO3S 255.333
4'-Acetylbiphenyl-4-boronic acid 1029438-14-9 C14H13BO3 0 4'-Acetylbiphenyl-4-boronic acid
4-Acetylbibenzyl 785-78-4 C16H16O 224.30 1-[4-(2-Phenylethyl)phenyl]ethanone; 4-ACETYLBIBENZYL; 1-[4-(2-phenylethyl)phenyl]ethan-1-one; 1-(4-Acetylphenyl)-2-phenylethane; 4'-Phenethylacetophenone
4-ACETYLBENZYLAMINE HYDROCHLORIDE 66522-66-5 C9H12ClNO 185.65 4-ACETYLBENZYLAMINE HYDROCHLORIDE
4-ACETYLBENZENESULFONIC ACID SODIUM SALT 61827-67-6 C8H7NaO4S 222.19 SODIUM 4-ACETYLBENZENESULFONATE; P-ACETYLBENZENESULFONIC ACID SODIUM SALT; 4'-ACETOPHENONESULFONIC ACID SODIUM SALT; 4-ACETYLBENZENESULFONIC ACID SODIUM SALT; sodium 4-acetylbenzenesulphonate; 4-Acetylbenzenesulfonic acid, sodium salt,98%
4-Acetyl-antipyrine 40570-67-0 C11H11AcN2O 230.26246;g/mol 4-Acetyl-antipyrine; 4-Acetyl-8-benzyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decane-3-carboxylic acid
4-Acetylaminomethyl pyridine 23974-15-4 C8H10N2O 150.1778 4-Acetylaminomethyl pyridine
4-Acetylaminomethyl Piperidine 71207-33-5 C8H16N2O 156.22544 4-Acetylaminomethyl Piperidine; Albb-005712
4-ACETYLAMINO-3-METHYL-BENZENESULFONYL CHLORIDE 14988-21-7 C9H10ClNO3S 247.7 4-ACETYLAMINO-3-METHYL-BENZENESULFONYL CHLORIDE
4-Acetyl-8-benzyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]-decane-3-carboxylic acid hydrochloride 1030253-99-6 C17H22N2O3S HCl
4-ACETYL-3,5-DIMETHYL-1H-PYRROLE-2-CARBOXYLIC ACID 2386-33-6 C9H11NO3 181.19 IFLAB-BB F0266-4226; LABOTEST-BB LT00012632; 4-ACETYL-3,5-DIMETHYL-2-PYRROLECARBOXYLIC ACID; 4-ACETYL-3,5-DIMETHYL-1H-PYRROLE-2-CARBOXYLIC ACID; 3-ACETYL-4,5-DIMETHYLPYRROLE-2-CARBOXYLIC ACID; 3-ACETYL-4,5-DIMETHYL-1H-PYRROLE-2-CARBOXYLIC ACID
4-ACETYL-2,5-DIMETHYL-3(2H)-FURANONE 36871-78-0 C8H10O3 0 4-acetyl-2,5-dimethylfuran-3-one;4-Acetyl-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one;36871-78-0;4-ACETYL-2,5-DIMETHYL-3(2H)-FURANONE;CTK1C1191;MolPort-023-333-364
4-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 126120-83-0 C9H6F2O3 200.14 4-ACETYL-2,2-DIFLUORO-1,3-BENZODIOXOLE 98; 4-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%; 4-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
4-Acetyl-1-methylnaphthalene 28418-86-2 C13H12O 184.23 4-Acetyl-1-methylnaphthalene; 4-Methyl-1-acetonaphthone
4-Acetyl-1-(4-bromophenyl)-5-cyclohexyl-1,5-dihydro-3-hydroxy-2H-pyrrol-2-one 512176-59-9 C18H20BrNO3 0 2H-Pyrrol-2-one, 4-acetyl-1-(4-bromophenyl)-5-cyclohexyl-1,5-dihydro-3-hydroxy-
4-ACETYL CARENE 3608-11-5 C12H18O 178.27 4-ACETYL CARENE; CARENKO; 1-(4,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-4-en-3-yl)-ethanon; 1-[4,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-4-en-3-yl]-Ethanone; car-2-en-4-ylmethylketone; 4-acetyl-3,7,7-trimethylbicyclo(4.1.0)hept-2-ene; Ethanone, 1-(4,7,7-trimethylbicyclo4.
4-ACETOXYSTYRENE POLYMER 24979-78-0 C10H10O2 162.190002441406 phenol,4-ethenyl-,acetate,homopolymer; 4-ACETOXYSTYRENE POLYMER; Poly(4-acetoxystyrene); 4-acetoxystyrene homopolymer
4-acetoxypropiophenone 25743-56-0 C11H12O3 0 4-acetoxypropiophenone; 1-(4-acetoxyphenyl)propan-1-one
4-ACETOXYPHENYL METHYL SULFONE 67451-16-5 C9H10O4S 0 4-ACETOXYPHENYL METHYL SULFONE
4-acetoxy-N,N-diisopropyltryptamine 4-aco-dipt 69587-12-4
4-Acetoxymethylpyridine 1007-48-3 C8H9NO2 151.16 4-ACETOXYMETHYLPYRIDINE; pyridine-4-methyl acetate; 4-Picolyl acetate; 4-Pyridinemethanol acetate; Acetic acid 4-pyridinylmethyl ester; acetic acid 4-pyridylmethyl ester; pyridin-4-ylmethyl acetate; pyridin-4-ylmethyl ethanoate
4-ACETOXYMETHYLPHENYLACETIC ACID 61165-81-9 C11H12O4 208.21 4-ACETOXYMETHYLPHENYLACETIC ACID
4-Acetoxy-Meta-Anisic Acid 10543-12-0 C10H10O5
4-acetoxybutyrophenone 13210-98-5 C12H14O3 206.23776 4-acetoxybutyrophenone; 1-(4-acetoxyphenyl)butan-1-one
4-ACETOXYBUTYRIC ANHYDRIDE 150620-32-9 C12H18O7 274.27 4-ACETOXYBUTYRIC ANHYDRIDE
4'-Acetoxy-biphenyl-3-carboxylic acid 300675-38-1 C15H12O4 256.25 OTAVA-BB BB0107920011; CHEMBRDG-BB 5940661; 4'-ACETOXY-BIPHENYL-3-CARBOXYLIC ACID; 4'-(ACETYLOXY)-1,1'-BIPHENYL-3-CARBOXYLIC ACID; AKOS BBS-00002857; 4'-(ACETYLOXY)BIPHENYL-3-CARBOXYLIC ACID
4-ACETOXYACETANILIDE-6-ACETOXY-2-NAPHTHOIC ACID-TEREPHTHALIC ACID COPOLYMER) 82538-13-4
4-Acetoxy-7-methylbenz(c)acridine 83876-62-4 C20H15NO2 0 4-Acetoxy-7-methylbenz(c)acridine; 7-Methylbenz[c]acridin-4-ol acetate
4-Acetoxy-3-methoxyphenylacetic acid 5447-38-1 C11H12O5 224.21 4-ACETOXY-3-METHOXYPHENYL ACETIC ACID; TIMTEC-BB SBB000634; NSC16950; 2-(4-acetoxy-3-methoxy-phenyl)acetic acid; 2-(4-acetyloxy-3-methoxyphenyl)acetic acid; 2-(4-acetyloxy-3-methoxy-phenyl)ethanoic acid
4-ACETOXY-3-METHOXYCINNAMIC ACID 2596-47-6 C12H12O5 236.22 4-ACETYLFERULIC ACID; 4-ACETOXY-3-METHOXYCINNAMIC ACID; 3-METHOXY-4-ACETOXYCINNAMIC ACID; AKOS B004360; ACETYLFERULIC ACID; RARECHEM AL BK 0061
4-Acetoxy-3-ethoxybenzaldehyde 72207-94-4 C11H12O4 208.21 4-Acetoxy-3-ethoxybenzaldehyde; 2-Ethoxy-4-formyl-phenyl acetate
4-acetoxy-3-bromobenzoic acid 72415-57-7 C9H7BrO4
4'-Acetoxy-3',5'-dimethoxyacetophenone 28294-47-5 C12H14O5 238.24 4'-Acetoxy-3',5'-dimethoxyacetophenone; 4-Acetyl-2,6-dimethoxyphenyl acetate
4-Acetoxy-3,5-dimethoxy benzoic acid, acetyl syringic acid 6318-20-3 C11H12O6 240.21 4-Acetoxy-3,5-dimethoxy benzoic acid, acetyl syringic acid; O-Acetylsyringic acid
4-Acetoxy-2-butanone 10150-87-5 C6H10O3 130.1418 4-ACETOXY-2-BUTANONE TECH. 90; 1-Acetoxybutan-3-one; 2-Butanone, 4-hydroxy-, acetate; 3-Oxobutyl acetate; 4-(acetyloxy)-2-butanone; CH3C(O)OCH2CH2C(O)CH3
4-Acetoxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone 4166-20-5 C8H10O4 170.16 4-ACETOXY-2,5-DIMETHYL-3(2H)-FURANONE; 4-ACETOXY-2,5-DIMETHYLFURAN-3(2H)-ONE; ACETOXY DIMETHYL FURANONE; 2,5-DIMETHYL-4-OXO-4,5-DIHYDROFUR-3-YL ACETATE; FRAISION ACETATE; FURANEOL ACETATE
4-ACETOXY-2',5'-DIMETHOXYBENZOPHENONE 890100-21-7 C17H16O5 300.31 4-ACETOXY-2',5'-DIMETHOXYBENZOPHENONE
4-ACETAMINOPHEN-D3 SULFATE 1020718-78-8 C8H6D3NO5S 234.24 4-ACETAMINOPHEN-D3 SULFATE; N-[4-(SULFOOXY)PHENYL]ACETAMIDE-D3; 4-Hydroxyacetanilide-d3 Sulfate; Acetaminophen-d3 Sulfate; N-Acetyl-p-aminophenyl-d3 Sulfate; Paracetamol-d3 O-Sulfate
4-Acetamidothymol 3383-30-3 C12H18NO2 208.27682 4-Acetamidothymol; 4-Acetamidothymol (OH=1)
4-ACETAMIDOTHIOANISOLE 10352-44-0 C9H11NOS 181.25 4'-(Methylthio)acetanilide; N-[4-(Methylsulfanyl)phenyl]acetamide; 4-ACETAMIDOTHIOANISOLE; 4-Methylmercaptoacetanilide; 4-ACETAMIDOTHIOANISOLE 98+%
4-Acetamidophenylacetonitrile 25025-06-3 C10H10N2O 174.20 4-ACETAMIDOPHENYLACETONITRILE; N-[4-(Cyanomethyl)phenyl]acetamide
4-Acetamidophenyl trifluoromethyl sulphoxide 1948-04-5 C9H8F3NO2S 251.2255296 4-Acetamidophenyl trifluoromethyl sulphoxide
4-ACETAMIDOFLUORENE 28322-02-3 C15H13NO 223.27 4-Acetylaminofluoren; 4-Acetylaminofluorene; 4-fluorenylacetamide; Acetamide, N-fluoren-4-yl-; acetamide,n-9h-fluoren-4-yl; acetamide,n-fluoren-4-yl
4-ACETAMIDOCINNAMIC ACID 7152-04-7 C11H11NO3 205.21 4-ACETAMIDOCINNAMIC ACID; 4-ACETYLAMINOCINNAMIC ACID; AKOS B004038; AKOS BAR-2477; 3-(4-ACETAMIDOPHENYL)PROPENOIC ACID; 3-[4-(ACETYLAMINO)PHENYL]ACRYLIC ACID; P-ACETAMINOCINNAMIC ACID; P-ACETAMIDOCINNAMIC ACID
4-ACETAMIDOBENZYLAMINE 25412-53-7 C9H12N2O 164.2 N-[4-(AMINOMETHYL)PHENYL]ACETAMIDE; 4-ACETAMIDOBENZYLAMINE; p-(Aminomethyl)acetanilide
4-Acetamidobenzyl alcohol 16375-88-5 C9H11NO2 165.19 4-Acetamidobenzyl alcohol; N-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide
4-ACETAMIDOBENZOYL CHLORIDE 16331-48-9 C9H8ClNO2 197.62 4-ACETAMIDOBENZOYL CHLORIDE
4-ACETAMIDOBENZENESULFONIC ACID-D6 1020718-75-5 C8H3D6NO4S 221.263330668 4-ACETAMIDOBENZENESULFONIC ACID-D6
4-Acetamidobenzenesulfinic acid sodium salt 15898-43-8 C8H8NNaO3S 221.21 4-Acetamidobenzenesulfinic acid sodium salt; 4-Acetamidobenzenesulfinic acid sodium salt 2-hydrate; Sodium 4-acetamidobenzenesulfinate
4-acetamidobenzenesulfinic acid 710-24-7 C8H9NO4S 215.23 N-Acetylsulfanilic Acid; Acetanilide-p-sulfonic Acid; 4-(Acetylamino)benzenesulfinic Acid; p-Sulfinoacetanilide;
4-Acetamidoacetophenone 150667-24-6 C10H11NO2 177.20 N-(4-acetylphenyl)acetamide; 4'-Acetamidoacetophenone; N-(4-Acetylphenyl)acetamide; 2719-21-3; 4-Acetamidoacetophenone; p-Acetylaminoacetophenone
4-ACETAMIDO-9-FLUORENONE 42135-35-3 C15H11NO2 237.25 N-(9-Oxo-9H-fluoren-4-yl)acetamide; 4-ACETAMIDO-9-FLUORENONE; 4-Acetylamino-9-fluorenone; 4-Acetamido-9-fluorenone,99%; Acetamide, N-(9-oxo-9H-fluoren-4-yl)-; Acetylaminofluorenone
4-acetamido-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid 134-34-9 C12H11NO8S2 361.35 4-acetamido-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid; 4-acetamido-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid; acetyl H acid; 1-Acetamido-8-Naphthol-3,6-Disulfonic Acid Mono-Sodium Salt; N-Acetyl H Acid; 1-ACETAMIDO-8-NAPHTHOL-3,6-DISULFONIC ACID
4-Acetamido-5-chloro-2-methoxybenzoic acid 24201-13-6 C10H10NO4Cl 243.64 4-Acetamino-5-Chloro-2-Methoxyl Benzoic Acid; 4-ACETAMIDO-5-CHLORO-O-ANISIC ACID; 4-ACETAMIDO-5-CHLORO-2-METHOXYBENZOIC ACID,95% MIN(HPLC); 4-Acetamido-5-chloro-2-methoxybenzoic acid
4'-Acetamido-5'-chloro-2'-methoxyacetophenone 20871-69-6 C18H23ClN2O6 398.83802 4-ACETAMIDOCYCLOHEXANONE 4-ACETAMINO-5-CHLORO-2-METHOXYL-BENZOIC ACID; 4'-Acetamido-5'-chloro-2'-methoxyacetophenone
4-ACETAMIDO-4'-NITROSTILBENE-2,2'-DISULFONIC ACID, DISODIUM SALT 78211-77-5 C16H12N2Na2O9S2 486.38 4-ACETAMIDO-4'-NITROSTILBENE-2,2'-DISULFONIC ACID, DISODIUM SALT
4-ACETAMIDO-4'-AMINOSTILBENE-2,2'-DISULFONIC ACID, DISODIUM SALT 78211-74-2 C16H14N2Na2O7S2 456.4 SITS AMINE; 4-ACETAMIDO-4'-AMINOSTILBENE-2,2'-DISULFONIC ACID, DISODIUM SALT; 4-ACETAMIDO-4'-AMINOSTILBENE-2,2'-DISULFONIC ACID, SODIUM SALT
4-ACETAMIDO-3-NITROPYRIDINE 79371-42-9 C7H7N3O3 181.15 N-(3-nitro-(4)pyridyl)-acetamide; N-(3-Nitro-pyridin-4-yl)-acetamide; 4-ACETAMIDO-3-NITROPYRIDINE; 4-Acetamido-3-nitropyridine ,98%
4-ACETAMIDO-3-NITROACETOPHENONE 7418-44-2 C10H10N2O4 222.2 4-ACETAMIDO-3-NITROACETOPHENONE
4-Acetamido-2-chloropyridine 13602-82-9 C7H7ClN2O 170.60 AKOS BBS-00001357; 4-ACETAMIDO-2-CHLOROPYRIDINE; AURORA 23317; IFLAB-BB F1921-0023; OTAVA-BB BB7017520046; N-(2-CHLOROPYRIDIN-4-YL)ACETAMIDE
4'-acetamido-2-[(5-carbamoyl-2-chlorophenyl)azo]acetoacetanilide 30191-02-7 C19H18ClN5O4 415.83032 30191-02-7; 4'-Acetamido-2-((5-carbamoyl-2-chlorophenyl)azo)acetoacetanilide; 4'-acetamido-2-[(5-carbamoyl-2-chlorophenyl)azo]acetoacetanilide; Benzamide,3-((1-(((4-(acetylamino)phenyl)amino)carbonyl)-2-oxopropyl)azo)-4-chloro-; Benzamide,3-[[1-[[[4-(acet
4-acetamido-2,5-dimethoxybenzenesulfonyl chloride 13279-58-8 C10H12ClNO5S 293.724 g/mol
4a,8a-Ethanonaphthalene(7CI,8CI,9CI) 5181-34-0 C12H12 156.2237
4a,8a-Dihydro-5,8-dihydroxy-1,4-naphthalenedione 887574-80-3 C10H8O4 192.16800
4a,7a-Epoxy-5H-cyclopenta[a]cyclopropa[f]cycloundecene-2,4,7,10,11-pen tol, 1,1a,2,3,4,6,7,10,11,11a-decahydro-1,1,3,6,9-pentamethyl-, 2,7,10 ,11-tetraacetate 51950-35-7 C28H40O10 536.6112;g/mol 1,1a,2,3,4,6,7,10,11,11a-Decahydro-1,1,3,6,9-pentamethyl-4a,7a-epoxy-5H-cyclopenta[a]cyclopropa[f]cycloundecene-2,4,7,10,11-pentol2,7,10,11-tetraacetate;51950-35-7
4A,5,9,10,11,12-hexahydro-1-bromo-3-methoxy-11-formyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-one 122584-14-9 C17H16BrNO4 378.21724;g/mol ZINC34009410; AM62672; FT-0687868; 122584-14-9; 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepine-11(12H)-carboxaldehyde,1-bromo-4a,5,9,10-tetrahydro-3-methoxy-6-oxo-,(4aR,8aR)-rel-
4A,23,24-TRIMETHYLCHOLESTANE 133908-07-3 C30H54 414.74976 DINOSTERANE; 4A,23,24-TRIMETHYLCHOLESTANE
4a(2H)-Naphthalenecarbonitrile,1,3,4,5,6,7-hexahydro-7-oxo-,(S)-(9CI) 193222-44-5 C11H13NO 0 4a(2H)-Naphthalenecarbonitrile,1,3,4,5,6,7-hexahydro-7-oxo-,(S)-(9CI)
4a(2H)-Isoquinolinecarboxylicacid, 1,5,8,8a-tetrahydro-2,6,7-trimethyl-1-oxo-, methyl ester, (4aR,8aS)-rel- 70569-66-3 C14H19 N O3 249.30600
4A - zeolite 68989-22-0 Na12AL12Si12O48•27H2O
4'5'-DIMETHYL-2'-HYDROXYPROPIOPHENONE 5384-13-4 C11H14O2 178.22766 4'5'-DIMETHYL-2'-HYDROXYPROPIOPHENONE
44DIAMINOSTILBENE 7314-06-9 C14H14N2 0 TRANS44DIAMINOSTILBENE; (E)-4,4'-Diaminostilbene; (E)-4,4'-Stilbenediamine; (E)-Stilbene-4,4'-diamine; 4,4'-[(E)-1,2-Ethenediyl]bis(benzenamine)
4-4 - mercaptoacetic - methyl ketone - 2 - e 19872-52-7 C6H12OS
4291701, 8-BROMOQUINAZOLINE-2,4-DIOL 331646-99-2 C8H5BrN2O2
41-Hydroxy-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-tridecaoxahentetracontyl stearate 10289-94-8 C46H92O16 901.21308 41-hydroxy-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-tridecaoxahentetracontyl stearate; PEG-14 STEARATE; Octadecanoic acid 41-hydroxy-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-tridecaoxahentetracontan-1-yl ester
4'-piperidinocarbonylmethoxy-acetophenon 31188-99-5 C15H19NO3 261.31626 1-(2-(p-acetylphenoxy)acetyl)piperidine; 4'-piperidinocarbonylmethoxy-acetophenon; 4'-piperidinylcarbonylmethoxyacetophenone; 1-[(4-Acetylphenoxy)acetyl]piperidine; 4'-(Piperidinocarbonylmethoxy)acetophenone
4'-morpholinocarbonylmethoxy-acetophenon 29942-00-5 C14H18NO4 264.29702 1-(2-acetylphenoxy)acetylmorpholine; 4'-morpholinocarbonylmethoxy-acetophenon; 4'-morpholinocarbonylmethoxyacetophenone; 4-[(4-Acetylphenoxy)acetyl]morpholine
4',5'-Dichloro-2'-hydroxy-3'-nitropropiophenone 288401-10-5 C9H7Cl2NO4 264.063 4',5'-Dichloro-2'-hydroxy-3'-nitropropiophenone
4-{5-{{[4-Anilino-6-(1-piperidinyl)-1,3,5-triazin-2-yl]-hydrazono}-me hyl}-2-furanyl}-benzoic acid 445405-27-6
4-{4-[bis-(4-Fluorophenyl)methyl]piperazinyl}benzyl alcohol 914349-62-5 C24H24F2N2O 394.45700 4-{4-[bis-(4-Fluorophenyl)methyl]piperazinyl}benzyl alcohol; (4-{4-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazin-1-yl}phenyl)methanol
4-{3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]isoxazol-5-yl}pyrimidin-2-amine 264616-57-1 C14H9F3N4O 306.24 4-[3-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]ISOXAZOL-5-YL]PYRIMIDIN-2-AMINE; 4-{3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]isoxazol-5-yl}pyrimidine-2-amine
4-{2-{[(3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)-carbonyl]-amino}-ethyl}-benzenesulfonyl chloride 119043-16-2 C16H19ClN2O4S 370.85106 4-{2-{[(3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)-carbonyl]-amino}-ethyl}-benzenesulfonyl chloride
4-{2-[4-(4-Fluorophenyl)-5-mercapto-4H-1,2,4-triazol-3-yl]ethyl}phenol 217487-47-3 C16H14FN3OS 315.37 4-[2-[4-(4-FLUOROPHENYL)-5-MERCAPTO-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]ETHYL]PHENOL
4-{{2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)-sulfonyl]-benzoyl}-amino}-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide 200575-15-1 C22H32N6O5S 492.59 1H-PYRAZOLE-5-CARBOXAMIDE, 4-[[2-ETHOXY-5-[(4-METHYL-1-PIPERAZINYL)SULFONYL]BENZOYL]AMINO]-1-METHYL-3-PROPYL-; 1H-PYRAZOLE-5-CARBOXAMIDE, 4-[[2-ETHOXY-5-[(4-METHYL-1-PIPERAZINYL)SULFONYL]BENZOYL]AMINO]-1-METHYL-3-PROPYL-; 4-[[2-ethoxy-5-[(4-methyl-1-piper
4-{[2-(Methylthio)phenyl]amino}-4-oxobutanoic acid 899016-21-8 C11H13NO3S 0 CHEMBRDG-BB 9045617; 4-([2-(METHYLTHIO)PHENYL]AMINO)-4-OXOBUTANOIC ACID; butanoic acid, 4-[[2-(methylthio)phenyl]amino]-4-oxo-
4-{[1-(tert-butoxycarbonyl)piperid-4-yloxy]methyl}benzoic acid 934570-52-2 C18 H25 N O5 0 4-{[1-(tert-butoxycarbonyl)piperid-4-yloxy]methyl}benzoic acid
4-{[(P-FLUOROPHENYL)IMINO]METHYL}PHENOL-D4 1185243-77-9 C13H6D4FNO 219.247650312 4-{[(P-FLUOROPHENYL)IMINO]METHYL}PHENOL-D4
4-{[(4-Chlorophenyl)sulfanyl]methyl}phenylamine 6969-14-8 C13H12ClNS 249.76 4-([(4-CHLOROPHENYL)SULFANYL]METHYL)PHENYLAMINE; alpha-(p-chlorophenylthio)-p-toluidin; alpha-(p-chlorophenylthio)-p-toluidine
4-[trans-4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)cyclohexyl]-1,2-difluorobenzene 118164-51-5 C23H34F2 348.51 TRANS,TRANS-4-(3,4-DIFLUOROPHENYL)-4''-PENTYLBICYCLOHEXYL; 4-[(trans,trans)-4'-pentyl[1,1'-bicylohexyl]-4-yl]-1,2-difluorobenzene; 4-[trans-4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)cyclohexyl]-1,2-difluorobenzene
4-[N-tert-Butyl-n-(4-methoxybenzyl)sulfamoyl]phenylboronic acid 957060-86-5 C18H24BNO5S 0 N-t-Butyl-N-(4-methoxybenzyl) 4-boronobenzenesulfonamide
4-[N-CYCLOPROPYL-N-(4-METHOXYBENZYL)SULFAMOYL]PHENYLBORONIC ACID 913835-89-9 C17H20BNO5S 361.2204 N-CYCLOPROPYL-N-(4-METHOXYBENZYL) 4-BORONOBENZENESULFONAMIDE; 4-[N-CYCLOPROPYL-N-(4-METHOXYBENZYL)SULFAMOYL]PHENYLBORONIC ACID
4-[N,N-Bis(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,2-difluorobenzene 1255574-65-2 C16H21F2NO4 0 4-[N,N-Bis(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,2-difluorobenzene; N,N-Bis(t-Boc) 3,4-difluoroaniline
4-[ISOCYANO-(TOLUENE-4-SULFONYL)-METHYL]-1,2-DIMETHOXY-BENZENE 943614-50-4 C17H17NO4S 331.39 4-[ISOCYANO-(TOLUENE-4-SULFONYL)-METHYL]-1,2-DIMETHOXY-BENZENE; 1-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-1-TOSYLMETHYL ISOCYANIDE; A-TOSYL-(3,4-DIMETHOXYBENZYL) ISOCYANIDE; 1,2-Dimethoxy-4-[isocyano(4-methylphenyl)sulphonyl]methylbenzene
4-[dimethylcarbamoyl(methyl)amino]but-2-ynyl-trimethylazanium iodide 3854-10-2 C11H22IN3O 339.216 g/mol
4-[di(propan-2-yl)amino]-2,2-di(phenyl)butanenitrile 77-11-2 C22H28N2 320.471 g/mol
4-[BUTYL([2'-(1H-TETRAZOL-5-YL)[1,1'-BIPHENYL]-4-YL]METHYL)AMINO]-5-PYRIMIDINECARBOXYLIC ACID 141872-46-0 C23H23N7O2 429.47 4-[BUTYL([2'-(1H-TETRAZOL-5-YL)[1,1'-BIPHENYL]-4-YL]METHYL)AMINO]-5-PYRIMIDINECARBOXYLIC ACID; Abbott 81282; 4-(N-n-Butyl-N-((2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl)amino)pyrimidine-5-carboxylic acid
4-[bis-(2-Chloroethyl)amino] benzoic acid 1141-37-3 C11H13Cl2NO2
4-[benzoyl-[[cyclopentyl(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]methyl]amino]butanoic acid 81186-21-2 C20H28N4O3 372.461 g/mol
4-[2-(4-Methyl-1-piperazinyl)ethoxy]benzenemethanamine 128540-39-6 C14H23N3O 249.35 (4-(2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethoxy)phenyl)methanamine; 4-[2-(4-Methyl-1-piperazinyl)ethoxy]benzenemethanamine
4-[2-(4-METHOXY-PHENYL)-2-OXO-ETHYL]-PIPERAZINE-1-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER 664362-19-0 C18H26N2O4 334.41 4-[2-(4-METHOXY-PHENYL)-2-OXO-ETHYL]-PIPERAZINE-1-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER
4-[2-(4-Fluorophenyl)-1,3-dioxolan-2-yl]benzene-1,2-diamine 64420-52-6 C15H15FN2O2
4-[2-(4-Chloro-phenyl)-ethyl]-piperidine 148135-88-0 C13H18ClN 223.74 4-[2-(4-Chloro-phenyl)-ethyl]-piperidine; 4-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]piperidine hydrochloride
4-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one 465514-76-5 C15H12ClNO2 273.71 4-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one; 4-[2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl]benzamide
4-[2-(4-Aminophenyl)ethynyl]aniline 6052-15-9 C14H12N2 208.26 4-[2-(4-AMINOPHENYL)ETHYNYL]ANILINE; 4-[2-(4-AMINOPHENYL)ETHYNYL]PHENYLAMINE; BIS(4-AMINOPHENYL)ACETYLENE; 4,4'-Diaminotolan; 4-(2-(4-aminophenyl)ethynyl)benzenamine
4-[2-(4-aminocyclohexyl)propan-2-yl]cyclohexan-1-amine 102561-55-7 C15H30N2 238.412 g/mol
4-[2-(3-Nitrophenoxy)ethyl]morpholine 182618-90-2 C12H16N2O4 252.27 4-[2-(3-NITROPHENOXY)ETHYL]MORPHOLINE
4-[2-(3-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl]benzonitrile 146653-57-8 C16H13NO2 251.28 4-[2-(3-METHOXYPHENYL)-2-OXOETHYL]BENZONITRILE
4-[2-(3-Bromophenoxy)ethyl]morpholine 435283-95-7 C12H16BrNO2 286.16 3-[2-(MORPHOLIN-4-YL)ETHOXY]BROMOBENZENE; 1-[2-(3-BROMOPHENOXY)ETHYL]-MORPHOLINE; 4-[2-(3-BROMOPHENOXY)ETHYL]MORPHOLINE
4,6-DIBROMO-2-(3-FLUOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE 637302-87-5 C13H7Br2FN2O 386.01 ASISCHEM U64148; 4,6-DIBROMO-2-(3-FLUOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE; AKOS BB-8090; 4,6-DIBROMO-2-(3-FLUOROPHENYL)-5-BENZOXAZOLAMINE; 5-BENZOXAZOLAMINE, 4,6-DIBROMO-2-(3-FLUOROPHENYL)-
4,6-DIBROMO-2-(3-CHLOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE 637302-89-7 C13H7Br2ClN2O 402.47 ASISCHEM U62817; AKOS BB-8091; 4,6-DIBROMO-2-(3-CHLOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE; 4,6-DIBROMO-2-(3-CHLOROPHENYL)-5-BENZOXAZOLAMINE; 5-BENZOXAZOLAMINE, 4,6-DIBROMO-2-(3-CHLOROPHENYL)-
4,6-DIBROMO-2-(3-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE 637303-15-2 C14H9Br2ClN2O 416.5 ASISCHEM U62163; 4,6-DIBROMO-2-(3-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE; AKOS BB-8098; 4,6-DIBROMO-2-(3-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-5-BENZOXAZOLAMINE; 5-BENZOXAZOLAMINE, 4,6-DIBROMO-2-(3-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-
4,6-DIBROMO-2-(3-BROMOPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE 637302-92-2 C13H7Br3N2O 446.92 4,6-DIBROMO-2-(3-BROMOPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE; AKOS BB-8092; ASISCHEM U69660; 4,6-DIBROMO-2-(3-BROMOPHENYL)-5-BENZOXAZOLAMINE; 5-BENZOXAZOLAMINE, 4,6-DIBROMO-2-(3-BROMOPHENYL)-
4,6-DIBROMO-2-(3,5-DIMETHYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE 874591-75-0 C15H12Br2N2O 396.08 AKOS BB-8077; 4,6-DIBROMO-2-(3,5-DIMETHYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE; ART-CHEM-BB B025150; ASISCHEM B52451; 4,6-DIBROMO-2-(3,5-DIMETHYLPHENYL)-5-BENZOXAZOLAMINE; 5-BENZOXAZOLAMINE, 4,6-DIBROMO-2-(3,5-DIMETHYLPHENYL)-
4,6-DIBROMO-2-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE 637302-96-6 C15H12Br2N2O 396.08 ASISCHEM U64628; 4,6-DIBROMO-2-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE; AKOS BB-8076; 4,6-DIBROMO-2-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-5-BENZOXAZOLAMINE; 5-BENZOXAZOLAMINE, 4,6-DIBROMO-2-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-
4,6-DIBROMO-2-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE 637303-13-0 C13H6Br2Cl2N2O 436.91 ASISCHEM U61387; AKOS BB-8102; 4,6-DIBROMO-2-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE; 4,6-DIBROMO-2-(3,4-DICHLOROPHENYL)-5-BENZOXAZOLAMINE; 5-BENZOXAZOLAMINE, 4,6-DIBROMO-2-(3,4-DICHLOROPHENYL)-
4,6-DIBROMO-2-(2-NAPHTHYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE 637303-05-0 C17H10Br2N2O 418.08 ASISCHEM U71691; ART-CHEM-BB B025155; AKOS BB-8085; 4,6-DIBROMO-2-(2-NAPHTHYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE; 4,6-DIBROMO-2-(2-NAPHTHALENYL)-5-BENZOXAZOLAMINE; 5-BENZOXAZOLAMINE, 4,6-DIBROMO-2-(2-NAPHTHALENYL)-
4,6-DIBROMO-2-(2-METHYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE 637302-94-4 C14H10Br2N2O 382.05 ASISCHEM U65690; ART-CHEM-BB B025149; 4,6-DIBROMO-2-(2-METHYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE; AKOS BB-8073; 4,6-DIBROMO-2-(2-METHYLPHENYL)-5-BENZOXAZOLAMINE; 5-BENZOXAZOLAMINE, 4,6-DIBROMO-2-(2-METHYLPHENYL)-
4,6-DIBROMO-2-(2-FLUOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE 637302-86-4 C13H7Br2FN2O 386.01 ASISCHEM U71843; ART-CHEM-BB B025156; AKOS BB-8087; 4,6-DIBROMO-2-(2-FLUOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE; 4,6-DIBROMO-2-(2-FLUOROPHENYL)-5-BENZOXAZOLAMINE; 5-BENZOXAZOLAMINE, 4,6-DIBROMO-2-(2-FLUOROPHENYL)-
4,4-(Dimethylcyclohex-2-enone)-2-boronic acid pinacol ester 219489-09-5 C14H23BO3 250.144 4,4-(DIMETHYLCYCLOHEX-2-ENONE)-2-BORONIC ACID, PINACOL ESTER
4,4'-(Chloro(phenyl)methylene)bis(fluorobenzene) 379-54-4 C19H13ClF2 314.76 1-[chloro-(4-fluorophenyl)-phenylmethyl]-4-fluorobenzene; 4,4'-(chloro(phenyl)methylene)bis(fluorobenzene); 379-54-4; Benzene,1,1'-(chlorophenylmethylene)bis[4-fluoro-; C19H13ClF2; SCHEMBL1443908
4,4'-(9H-Fluoren-9-ylidene)bis(2-chlorobenzenamine) 107934-68-9 C25H18 Cl2 N2 417.32982 2,2-Dichloro-4,4-(9-fluorenylidene)dianiline
4,4'-(9-Fluorenylidene)-di-o-cresoll-9,9-bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)fluorene 88938-12-9 C27H22O2 378.46 4,4'-(9H-fluoren-9-ylidene)bis[2-methyl-Phenol; Biscresolfluorene; 4,4'-(9-FLUORENYLIDENE)DI(O-CRESOL); 4,4'-(9-Fluorenylidene)-di-o-cresoll-9,9-bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)fluorene; 9,9-BIS(4-HYDROXY-3-METHYLPHENYL)FLUORENE; BISCRESOLFLUORENE 9,9-BIS(3-
4,4'-(6-Chloro-1,3,5-triazine-2,4-diyl)dimorpholine 7597-22-0 C11H16ClN5O2 285.73 2-CHLORO-4,6-DIMORPHOLIN-4-YL-1,3,5-TRIAZINE; 2-CHLORO-4,6-DIMORPHOLINO-1,3,5-TRIAZINE; 4,4'-(6-CHLORO-1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIYL)DIMORPHOLINE
4',4''(5'')-Divaleryldibenzo-18-crown-6 74966-25-9 C30H40O8 528.63 4',4''(5'')-DIVALERYLDIBENZO-18-CROWN-6; 4',4pi(5pi)-Divaleryldibenzo-18-crown-6; 4,4(5)-DIPENTANOYLDIBENZO-18-CROWN-6; 4',4''(5'')-Divaleryldibenzo-18-crown-6,85+%
4,4(5)-DITETRADECYLDIBENZO-18-CROWN-6 74639-78-4 0 4,4(5)-DITETRADECYLDIBENZO-18-CROWN-6
4(1H)-Pyrimidinone,2-[[2-(dimethylamino)ethyl]thio]-5,6-dimethyl-(9CI) 785714-85-4 C10H17N3OS 0 4(1H)-Pyrimidinone,2-[[2-(dimethylamino)ethyl]thio]-5,6-dimethyl-(9CI)
4(1H)-Pyrimidinone,2-[(1S)-1-hydroxyethyl]- 299397-08-3 C6H8N2O2 140.13992 4(1H)-Pyrimidinone,2-[(1S)-1-hydroxyethyl]-; 4(1H)-Pyrimidinone, 2-[(1S)-1-hydroxyethyl]- (9CI)
4(1H)-Pyrimidinone,2-[(1R)-1-hydroxyethyl]- 299397-13-0 C6H8N2O2 140.13992 4(1H)-Pyrimidinone,2-[(1R)-1-hydroxyethyl]-; 4(1H)-Pyrimidinone, 2-[(1R)-1-hydroxyethyl]- (9CI)
4(1H)-Pyrimidinone,2,5-diamino-5,6-dihydro-(9CI) 601507-12-4 C4H8N4O 0 4(1H)-Pyrimidinone,2,5-diamino-5,6-dihydro-(9CI)
4(1H)-Pyrimidinone,2,3-dihydro-5-(phenylmethyl)-2-thioxo- 25912-36-1 C11H10 N2 O S 218.2749;g/mol 25912-36-1;NSC78394;5-[Benzyl]-2-thiouracil;AC1N1W5V;SCHEMBL4418633;CTK8H8739
4(1H)-Pyrimidinone,2-(1-hydroxyethyl)- 299397-03-8 C6H8N2O2 140.13992 4(1H)-Pyrimidinone,2-(1-hydroxyethyl)-; 4(1H)-Pyrimidinone, 2-(1-hydroxyethyl)- (9CI)
4(1H)-Pyrimidinone,1,6-diamino-2-methyl-(9CI) 623158-24-7 C5H8N4O 0 4(1H)-Pyrimidinone,1,6-diamino-2-methyl-(9CI)
4(1H)-Pyrimidinone, 6-propyl- (9CI) 16353-07-4 C7H10N2O 138.1671 4(1H)-Pyrimidinone, 6-propyl- (9CI)
3-Piperidinone,5-methoxy-1-methyl-(9CI) 346655-76-3 C7H13NO2 0 3-Piperidinone,5-methoxy-1-methyl-(9CI); 5-METHOXY-1-METHYL-3-PIPERIDINONE
4-(PYRROLIDIN-1-YLMETHYL)BENZOIC ACID 159691-25-5 C12H15NO2 205.25 4-(PYRROLIDIN-1-YLMETHYL)BENZOIC ACID; AKOS BB-9432
4-(Pyrimidin-4-yl)benzaldehyde 210115-39-2 C11H8N2O 184.19402 4-(PYRIMIDIN-4-YL)BENZALDEHYDE; 4-(2,6-Dimethoxypyrimidin-4-yl)benzaldehyde
4-(pyrimidin-2-yloxy)benzaldehyde 433920-92-4 C11H8N2O2 200.19 TIMTEC-BB SBB010177; 4-(2-PYRIMIDINYLOXY)BENZENECARBALDEHYDE; 4-(PYRIMIDIN-2-YLOXY)BENZALDEHYDE; ASISCHEM C71533; CHEMBRDG-BB 4300939
4-(Pyrimidin-2-yl)benzoic acid 199678-12-1 C11H8N2O2 200.19 AKOS BAR-2339; 4-(PYRIMIDIN-2-YL)BENZOIC ACID; Benzoic acid, 4-(2-pyrimidinyl)- (9CI); 4-Pyrimidin-2-yl-benzoicacid95%
4-(PYRIDO[3,4-E][1,2,4]TRIAZIN-3-YL)BENZONITRILE 121845-60-1 C13H7N5 233.23 4-(PYRIDO[3,4-E][1,2,4]TRIAZIN-3-YL)BENZONITRILE
4-(PYRIDIN-3-YL)-THIOSEMICARBAZIDE 34955-25-4 C6H8N4S 168.22 4-(PYRIDINE-3-YL)THIOSEMICARBAZIDE; 4-(PYRIDIN-3-YL)-THIOSEMICARBAZIDE; N-PYRIDIN-3-YLHYDRAZINECARBOTHIOAMIDE
4-[benzoyl-[[4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl(2-hydroxyethyl)amino]methyl]amino]butanoicacid 81186-16-5 C17H24N4O4 348.397 g/mol
4-[6-(Tributylstannyl)pyridin-2-yl]morpholine 869901-24-6 C21H38N2OSn 453.25
4-[6-(2-Acryloyloxy)hexyloxy]-2-methylbenzoicacid 325976-65-6 C17H22O5 306.356 2-methyl-4-(6-prop-2-enoyloxyhexoxy)benzoicacid; SBB059713; 2-methyl-4-(6-prop-2-enoyloxyhexyloxy)benzoicacid; 6OBA-M; SCHEMBL10013676; MolPort-035-880-433
4-[5-(4-METHOXY-PHENYL)-3-THIOPHEN-2-YL-4,5-DIHYDRO-PYRAZOL-1-YL]-4-OXO-BUTYRIC ACID 332390-97-3 C18H18N2O4S 358.41 4-[5-(4-METHOXY-PHENYL)-3-THIOPHEN-2-YL-4,5-DIHYDRO-PYRAZOL-1-YL]-4-OXO-BUTYRIC ACID; 4-[5-(4-Methoxy-phenyl)-3-thiophen-2-yl-4,5-dihydro-pyrazol-1-yl]-4-oxo-butyric a
4-[5-(4-FLUORO-PHENYL)-3-(4-METHOXY-PHENYL)-4,5-DIHYDRO-PYRAZOL-1-YL]-4-OXO-BUTYRIC ACID 337482-93-6 C20H19FN2O4 370.37 4-[5-(4-FLUORO-PHENYL)-3-(4-METHOXY-PHENYL)-4,5-DIHYDRO-PYRAZOL-1-YL]-4-OXO-BUTYRIC ACID; 4-[5-(4-Fluoro-phenyl)-3-(4-methoxy-phenyl)-4,5-dihydro-pyrazol-1-yl]-4-oxo-butyr
4-[5-(4-cyano-2-methylbutan-2-yl)-[1,3]thiazolo[5,4-d][1,3]thiazol-2-yl]-4-methylpentanenitrile 32563-71-6 C16H20N4S2 332.487 g/mol
4-[5-(1-([6-(TRIFLUOROMETHYL)PYRIDIN-3-YL]CARBONYL)PIPERIDIN-4-YL)-1,2,4-OXADIAZOL-3-YL]PYRIDAZINE 909675-70-3 C18H15F3N6O2 404.3459096 4-[5-(1-([6-(TRIFLUOROMETHYL)PYRIDIN-3-YL]CARBONYL)PIPERIDIN-4-YL)-1,2,4-OXADIAZOL-3-YL]PYRIDAZINE
4-[4-PHENYL-2-(6-(TRIFLUOROMETHYL)PYRIDIN-3-YL)PYRIMIDIN-5-YL]QUINOLINE 887421-69-4 C25H15F3N4 428.41 4-[4-PHENYL-2-(6-(TRIFLUOROMETHYL)PYRIDIN-3-YL)PYRIMIDIN-5-YL]QUINOLINE; QUINOLINE, 4-[4-PHENYL-2-[6-(TRIFLUOROMETHYL)-3-PYRIDINYL]-5-PYRIMIDINYL]-
4-[4-Methoxy-3-[2-(4-phenyl-1-piperazinyl)ethoxy]phenyl]pyrrolidin-2-one 73725-74-3 C23H29N3O3
4-[4-Fluoro-2-(phenylmethoxy)phenyl]-5-formyl-2,6-bis(1-methylethyl)-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester 618892-25-4 C27H28FNO4 0 3-Pyridinecarboxylic acid, 4-[4-fluoro-2-(phenylmethoxy)phenyl]-5-formyl-2,6-bis(1-methylethyl)-, methyl ester
4-[4-Fluoro-2-(phenylmethoxy)phenyl]-2,6-bis(1-methylethyl)-5-(1-propen-1-yl)-3-pyridinecarboxaldehyde 503559-80-6 C28H30FNO2 0 3-Pyridinecarboxaldehyde, 4-[4-fluoro-2-(phenylmethoxy)phenyl]-2,6-bis(1-methylethyl)-5-(1-propen-1-yl)-
4-[4-Fluoro-2-(phenylmethoxy)phenyl]-2,6-bis(1-methylethyl)-5-(1-penten-1-yl)-3-pyridinecarboxaldehyde 503559-82-8 C30H34FNO2 0 3-Pyridinecarboxaldehyde, 4-[4-fluoro-2-(phenylmethoxy)phenyl]-2,6-bis(1-methylethyl)-5-(1-penten-1-yl)-
4-[4-Fluoro-2-(phenylmethoxy)phenyl]-2,6-bis(1-methylethyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid 3,5-dimethyl ester 470717-47-6 C28H30FNO5 0 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 4-[4-fluoro-2-(phenylmethoxy)phenyl]-2,6-bis(1-methylethyl)-, 3,5-dimethyl ester
4-[4-CHLORO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-3-THIOSEMICARBAZIDE 38901-30-3 C8H7ClF3N3S 269.67 4-[4-CHLORO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-3-THIOSEMICARBAZIDE
4-[4-Amino-2-(trifluoromethyl)phenyl]-3-morpholinone 482308-08-7 C11H11F3N2O2 0 3-Morpholinone, 4-[4-amino-2-(trifluoromethyl)phenyl]-
4-[4-[5-[1-(4-carboxyphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazole-4-ylidene]-1,3-pentadienyl]-5-hydroxy-3-methyl-1H-pyrazole-1-yl]benzoic acid 64137-49-1 C27H22N4O6 498.48678 4-[4-[5-[1-(4-carboxyphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazole-4-ylidene]-1,3-pentadienyl]-5-hydroxy-3-methyl-1H-pyrazole-1-yl]benzoic acid; 4-[4-[5-[[1-(4-Carboxyphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol]-4-ylidene]-1,3-pentadienyl]-5-hydroxy-3-
4-[4-[5-(Aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]-2-fluorophenyl]-1-piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester 154590-42-8 C19H27FN4O4 394.44
4-[4-[4-(Diethylamino)phenyl]-1,3-butadienyl]-1-[2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)dimethylammonio]propyl]pyridinium diacetate 336185-18-3 C26H39N3O2.2(C2H3O2) 543.70 [3-[4-[(1E,3E)-4-[4-(diethylamino)phenyl]buta-1,3-dienyl]pyridin-1-ium-1-yl]-2-hydroxypropyl]-(2-hydroxyethyl)-dimethylazanium; diacetate; 336185-18-3; 4-[4-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]-1,3-BUTADIENYL]-1-[2-HYDROXY-3-[(2-HYDROXYETHYL)DIMETHYLAMMONIO]PROPYL]PY
4-[4-[2-[4-(4-AMINOPHENOXY)PHENYL]PROPAN-2-YL]PHENOXY]ANILINE 158066-25-2 C27H26N2O2 410.50754 4-[4-[2-[4-(4-AMINOPHENOXY)PHENYL]PROPAN-2-YL]PHENOXY]ANILINE; Bis(4-(4-aminophenoxy)phenyl)dimethyl methane; Einecs 235-985-8
4-[4-[[4-[bis-(2-Cyanoethyl)amino]phenyl]methylene]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonic acid 68541-05-9 C23H21N5O4S
4-[4-[[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]-1-piperazinyl]-benzonitrile 883042-07-7 C22H18Cl2N4O2 0 Benzonitrile, 4-[4-[[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]-1-piperazinyl]-
4-[4-[[1-(4-carboxyphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazole-4-ylidene]methyl]-5-hydroxy-3-methyl-1H-pyrazole-1-yl]benzoic acid 64137-48-0 C23H18N4O6 446.41222 4-[4-[[1-(4-carboxyphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazole-4-ylidene]methyl]-5-hydroxy-3-methyl-1H-pyrazole-1-yl]benzoic acid; 4-[4-[[[1-(4-Carboxyphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol]-4-ylidene]methyl]-5-hydroxy-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl]b
4-[4,5-dihydro-4-[(4-hydroxyphenyl)methylene]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzoic acid 77666-73-0 C18H14N2O4 322.31476 4-[4,5-dihydro-4-[(4-hydroxyphenyl)methylene]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzoic acid
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-piperidine 67259-63-6 C12H14F3N 229.24 Piperidine, 4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-; 4-(4-Trifluoromethylphenyl)piperidine
4-[4-(diethylamino)phenyl]iminonaphthalen-1-one 2363-99-7 C20H20N2O 304.386 g/mol
4-[4-(Benzyloxy)phenyl]-5-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol 306936-82-3 C16H15N3OS 297.37 4-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]-5-METHYL-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
4-[4-(Benzyloxy)phenyl]-5-(2-furyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol 306936-84-5 C19H15N3O2S 349.41 4-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]-5-(2-FURYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
4-[4-(anilino)anilino]phenol 101-74-6 C18H16N2O 276.332 g/mol
4-[4'-(4-AMINOMETHYLPHENOXY)-[2,2']BIPYRIDINYL-4-YLOXY]-BENZYLAMINE 727371-69-9 C24H22N4O2 398.46 4-[4'-(4-AMINOMETHYLPHENOXY)-[2,2']BIPYRIDINYL-4-YLOXY]-BENZYLAMINE
4-[4-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-[1,3,2]DIOXABOROLAN-2-YL)-PYRAZOL-1-YLMETHYL]-PYRIDINE 864754-20-1 C15H20BN3O2 285.1492 4-[4-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-[1,3,2]DIOXABOROLAN-2-YL)-PYRAZOL-1-YLMETHYL]-PYRIDINE; 1-(PYRIDIN-4-YLMETHYL)-1H-PYRAZOL-4-YLBORONIC ACID PINACOL ESTER
4-[4-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-[1,3,2]DIOXABOROLAN-2-YL)-PHENOXY]-BUTYRIC ACID ETHYL ESTER 859169-90-7 C18H27BO5 334.21498 4-[4-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-[1,3,2]DIOXABOROLAN-2-YL)-PHENOXY]-BUTYRIC ACID ETHYL ESTER
4-[4-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-[1,3,2]DIOXABOROLAN-2-YL)-BENZOYL]-[1,4]DIAZEPANE-1-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER 864754-14-3 C23H35BN2O5 430.3454 4-[4-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-[1,3,2]DIOXABOROLAN-2-YL)-BENZOYL]-[1,4]DIAZEPANE-1-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER; 4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-benzoyl]-[1,4]diazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-[4-(3-chlorophenyl)-4-(pyrrolidin-1-ium-1-carbonyl)piperidin-1-ium-1-yl]-4-fluoro-1-phenylbutan-1-one; oxalate 2256-06-6 C28H32ClFN2O6 547.015 g/mol
4-[4-(2-METHOXYPHENYL)PIPERIDINO]-3-NITROBENZALDEHYDE 301334-92-9 C19H20N2O4 340.37 4-[4-(2-METHOXYPHENYL)PIPERIDINO]-3-NITROBENZALDEHYDE
4-[4-(2-METHOXY-ETHOXY)-PHENOXY]-BENZOIC ACID 887412-01-3 C16H16O5 288.3 4-[4-(2-METHOXY-ETHOXY)-PHENOXY]-BENZOIC ACID
4-[3-Ethoxy-2-(hydroxyl)propoxy]aniline 94056-98-1 C11H17NO3 211.26
4-[3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propoxy]aniline dihydrochlorid e 76487-32-6 C20H29Cl2N3O2 0 4-[3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propoxy]aniline dihydrochlorid e; 74-637
4-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]benzaldehyde 602307-22-2 C15H8F6O 318.21 3',5'-DI-(TRIFLUOROMETHYL)-BIPHENYL-4-CARBALDEHYDE; 4-[3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]BENZALDEHYDE; AKOS BAR-2153; 4-(2,4-Dihydroxyphenyl)benzaldehyde; Zinc02583845
4-[3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-3-THIOSEMICARBAZIDE 38901-31-4 C9H7F6N3S 303.23 3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENYLTHIOSEMICARBAZIDE; 4-[3,5-DI(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-3-THIOSEMICARBAZIDE; 4-[3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-3-THIOSEMICABAZIDE; 4-[3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-3-THIOSEMICARBAZIDE; 4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-thi
4-[3,5-BIS-(4-METHOXY-PHENYL)-4,5-DIHYDRO-PYRAZOL-1-YL]-4-OXO-BUTYRIC ACID 337482-89-0 C21H22N2O5 382.41 4-[3,5-BIS-(4-METHOXY-PHENYL)-4,5-DIHYDRO-PYRAZOL-1-YL]-4-OXO-BUTYRIC ACID
4-[3,3-Bis(2-methoxyethyl)ureido]benzenesulfonyl chloride 680185-48-2 C13H19 Cl N2 O5 S 350.81800
4-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]SEMICARBAZIDE HYDROCHLORIDE 392704-16-4 C8H9ClF3N3O 255.62477;g/mol 1-amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea;hydrochloride;4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]semicarbazidehydrochloride;3-amino-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ureaHydrochloride;153513-69-0;AC1MCRWR
4-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]SEMICARBAZIDE HYDROCHLORIDE 153513-69-0 C8H9ClF3N3O 255.62 4-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]SEMICARBAZIDE HYDROCHLORIDE; 4-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]SEMICARBAZIDE HYDROCHLORIDE, 97% MIN.
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol hydrochloride 1683-49-4 C12H14F3NO.HCl 281.70 4-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-4-piperidinohydrochloride; 4-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-4-PIPERIDINOL HYDROCHLORIDE; 4-(ALPHA,ALPHA,ALPHA-TRIFLUORO-M-TOLYL)-4-PIPERIDINOL HYDROCHLORIDE; 4-(alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl)piperidin-4-ol hydrochloride; 4
4-[3-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOL-1-YL]BENZOIC ACID 220462-27-1 C11H7F3N2O2 256.18 4-[3-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOL-1-YL]BENZOIC ACID
4-[3-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine 459819-38-6 C12H14F3NO2 261.24027;g/mol 4-[3-(trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine;4-[3-(TRIFLUOROMETHOXY)PHENOXY]PIPERIDINE;459819-38-6;Piperidine,4-[3-(trifluoromethoxy)phenoxy]-;SCHEMBL941224;CTK1D4901
4-[3-(Trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzoyl chloride 220461-85-8 C11H6ClF3N2O 274.63 4-[3-(TRIFLUORMETHYL)-1H-PYRAZOL-1-YL]BENZOYL CHLORIDE; 4-[3-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOL-1-YL]BENZOYL CHLORIDE
4-[3-(Thien-2-yl)-[1,2,4]-oxadiazol-5-yl]-piperidine 244272-35-3 C11H13N3OS 235.31 244272-35-3; 4-[3-(Thien-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine; 4-[3-(thien-2-yl)-[1,2,4]-oxadiazol-5-yl]-piperidine; 4-[3-(thiophen-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine; Peakdale1_002660; AC1MC4A2
4-[3-(Methylsulfonyl)phenyl]-1-propyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine 346688-39-9 C15H21NO2S 279.39774 4-[3-(Methylsulfonyl)phenyl]-1-propyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine
4-[3-(Methylsulfonyl)phenyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridine 346688-58-2 C12H15NO2S 237.32 1,2,3,6-Tetrahydro-4-[3-(methylsulfonyl)phenyl]-
4-[3-(DIMETHYLAMINO)PROP-1-YNYL]BENZALDEHYDE OXIME 209919-81-3 C12H14N2O 0 4-[3-(DIMETHYLAMINO)PROP-1-YNYL]BENZALDEHYDE OXIME
4-[3-(4-MORPHOLINO)PROPYL]-3-THIOSEMICARBAZIDE 32813-48-2 C8H18N4OS 218.32 4-(3-MORPHOLINOPROPYL)-3-THIOSEMICARBAZIDE; 4-[3-(4-MORPHOLINO)PROPYL]-3-THIOSEMICARBAZIDE; 4-(3-Morpholinopropyl)-3-____; 4-[3-(4-MORPHOLINO)PROPYL]-3-THIOSEMICARBAZIDE, 98+%; 4-3-(4-Morpholino)propyl├╝-3-thiosemicarbazide, 98+%; 4-[3-(4-Morpholinyl)propy
4-[3-(4-Methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid 876721-15-2 C13H14N2O4 262.26 CHEMBRDG-BB 9070519; ASINEX-REAG BAS 09890682; AKOS BB-7111; 4-[3-(4-METHOXYPHENYL)-1,2,4-OXADIAZOL-5-YL]BUTANOIC ACID; 4-[3-(4-METHOXY-PHENYL)-[1,2,4]OXADIAZOL-5-YL]-BUTYRIC ACID; TIMTEC-BB SBB012079; OTAVA-BB 1149486; 1,2,4-oxadiazole-5-butanoic acid, 3
4-[3-(4-chlorophenyl)sulfonyl-2,5-dimethyl-phenyl]sulfonylmorpholine 5922-56-5 C11H14O3 194.22706;g/mol 4-methoxy-3-propoxybenzaldehyde;4-Methoxy-3-propoxybenzaldehyde;5922-56-5;OQGTYVGUCWWYNK-UHFFFAOYSA-N;SBB020856;ZINC02570485
4-[3-(4-CHLOROPHENYL)-5-METHYL-4-ISOXAZOLYL]-2-PYRIMIDINETHIOL 685542-51-2 C14H10ClN3OS 303.77 4-[3-(4-CHLOROPHENYL)-5-METHYL-4-ISOXAZOLYL]-2-PYRIMIDINETHIOL
4-[3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid 439108-15-3 C12H11ClN2O3 266.68 4-[3-(4-CHLOROPHENYL)-1,2,4-OXADIAZOL-5-YL]BUTANOIC ACID; AKOS BB-7115; 3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole-5-butanoic Acid
4-[3-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-[1,3,2]DIOXABOROLAN-2-YL)-BENZENESULFONYL]-THIOMORPHOLINE 864754-37-0 C16H24BNO4S2 369.30706 4-[3-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-[1,3,2]DIOXABOROLAN-2-YL)-BENZENESULFONYL]-THIOMORPHOLINE; 3-(THIOMORPHOLINOSULFONYL)PHENYLBORONIC ACID PINACOL ESTER
4-[3-(3-Methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid 883546-59-6 C13H14N2O4 262.26 AKOS BB-7110; 4-[3-(3-METHOXYPHENYL)-1,2,4-OXADIAZOL-5-YL]BUTANOIC ACID; 4-[3-(3-METHOXY-PHENYL)-[1,2,4]OXADIAZOL-5-YL]-BUTYRIC ACID; CHEMBRDG-BB 7929149; OTAVA-BB 1149485; 1,2,4-oxadiazole-5-butanoic acid, 3-(3-methoxyphenyl)-
4-[3-(3-Chloro-1-oxopropoxy)propoxy]benzoic acid 182922-16-3 C13H15ClO5 286.71 182922-16-3; 4-(3-((3-Chloropropanoyl)oxy)propoxy)benzoicacid; 4-[3-(3-CHLORO-1-OXOPROPOXY)PROPOXY]BENZOICACID; 4-{3-[(3-CHLOROPROPANOYL)OXY]PROPOXY}BENZOICACID; SCHEMBL2203739; CTK0G9338
4-[3-(2-METHYLPHENYL)-1,2,4-OXADIAZOL-5-YL]BUTANOIC ACID 889947-69-7 C13H14N2O3 246.26 ZERENEX E/5111219; 4-[3-(2-METHYLPHENYL)-1,2,4-OXADIAZOL-5-YL]BUTANOIC ACID; AKOS BB-7106; CHEMBRDG-BB 9072030; OTAVA-BB 1149478
4-[3-(2-Methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid 883546-54-1 C13H14N2O4 262.26 ZERENEX E/5111187; CHEMBRDG-BB 7937627; AKOS BB-7109; 4-[3-(2-METHOXYPHENYL)-1,2,4-OXADIAZOL-5-YL]BUTANOIC ACID; 4-[3-(2-METHOXY-PHENYL)-[1,2,4]OXADIAZOL-5-YL]-BUTYRIC ACID; OTAVA-BB 1149484; 1,2,4-oxadiazole-5-butanoic acid, 3-(2-methoxyphenyl)-
4-[(PYRIDIN-4-YLMETHYL)-AMINO]-BENZOIC ACID 5966-20-1 C13H12N2O2 228.25 4-[(PYRIDIN-4-YLMETHYL)-AMINO]-BENZOIC ACID; ASINEX-REAG BAS 07017041; CHEMBRDG-BB 7935353; AKOS LT-1013X0574; TIMTEC-BB SBB014588; UKRORGSYN-BB BBV-2064292
4-[(PYRIDIN-3-YLMETHOXYCARBONYLAMINO)-METHYL]-BENZOIC ACID 241809-79-0 C15H14N2O4 286.28 4-[(PYRIDIN-3-YLMETHOXYCARBONYLAMINO)-METHYL]-BENZOIC ACID
4-[(Piperidine-4-carbonyl)amino]benzoic acid ethyl ester 433712-61-9 C15H20N2O3 276.34 4-[(PIPERIDINE-4-CARBONYL)-AMINO]-BENZOIC ACID ETHYL ESTER
4-[(PIPERIDINE-3-CARBONYL)-AMINO]-BENZOIC ACID ETHYL ESTER 189070-00-6 C15H20N2O3 276.33 4-[(PIPERIDINE-3-CARBONYL)-AMINO]-BENZOIC ACID ETHYL ESTER; OTAVA-BB 1150349
4-[(N-Isopropyl)aminocarbonyl]phenylboronic Acid 397843-67-3 C10H14NO3B 207.03 N-ISOPROPYL 4-BORONOBENZAMIDE; [4-(N-ISOPROPYLAMINOCARBONYL)BENZENE]BORONIC ACID; 4-(N-ISOPROPYLAMINOCARBONYL)PHENYLBORONIC ACID; 4-(Isopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
4-[(Methylsulfonyl)oxy]-benzeneacetic acid 64369-79-5 C9H10O5S 0 4-[(Methylsulfonyl)oxy]-benzeneacetic acid; 4-(Methylsulphonyloxy)phenylacetic acid; {4-[(methylsulfonyl)oxy]phenyl}acetic acid
4-[(furan-2-ylmethoxy)methyl]phenylboronic acid 1256358-66-3 C12H13BO4 0 4-[(furan-2-ylmethoxy)methyl]phenylboronic acid
4,7-Difluoroindole 247564-55-2 C8H5F2N 153.13 4,7-DIFLUOROINDOLE; 1H-Indole,4,7-difluoro-(9CI)
4,7-DIFLUORO-INDAN-1-YLAMINE 625471-13-8 C9H9F2N 169.17 4,7-DIFLUORO-INDAN-1-YLAMINE
4,7-Dichloro-2-Methylquinazoline 38154-43-7 C9H6N2Cl2 213.06334;g/mol 4,7-dichloro-2-methylquinazoline;38154-43-7;CTK8B6127;MolPort-009-199-487;4913AB;ANW-52754
4,7-Dichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 702640-95-7 C10H4Cl2F3N 266.0 4,7-DICHLORO-2-(TRIFLUOROMETHYL)QUINOLINE
4,7-Dichloro-2-(4-methoxy-phenyl)-quinazoline 885277-24-7 C15H10Cl2N2O 305.16 4,7-DICHLORO-2-(4-METHOXY-PHENYL)-QUINAZOLINE
4,7-DICHLORO-2-(4-FLUORO-PHENYL)-QUINAZOLINE 885277-41-8 C14H7Cl2FN2 293.12 4,7-DICHLORO-2-(4-FLUORO-PHENYL)-QUINAZOLINE
4,7-DICHLORO-2-(2-FLUORO-PHENYL)-QUINAZOLINE 885277-55-4 C14H7Cl2FN2 293.12 4,7-DICHLORO-2-(2-FLUORO-PHENYL)-QUINAZOLINE
4,7-Dichloro Isatin 118711-13-2 0
4,7-Dibromo-2,1,3-benzoselenadiazole 63224-42-0 C6H2Br2N2Se 340.86
4,7-DIBROMO-1H-INDOLE 126811-31-2 C8H5Br2N 274.94 4,7-DIBROMO-1H-INDOLE; 4,7-DIBROMOINDOLE
4,6-Dibromodibenzofuran 201138-91-2 C12H6Br2O 325.98344 4,6-Dibromodibenzofuran
4,6-Dibromobenzo[d]oxazole-2(3H)-thione 1215206-48-6 C7H3Br2NOS 0 4,6-Dibromobenzo[d]oxazole-2(3H)-thione; 4,6-Dibromobenzooxazole-2-thione
4,6-Dibromo-7H-dibenzo[de,h]quinazolin-7-one 6259-18-3 C15H6Br2N2O 390.02894 4,6-Dibromo-7H-dibenzo[de,h]quinazolin-7-one; 2,4-Dibromo-1,9-anthrapyrimidine
4,6-Dibromo-5-hydroxypicolinic acid 64354-26-3 C6H3Br2NO3 296.9
4,6-DIBROMO-3-(5-METHOXY-1,3-BENZOXAZOL-2-YL)-2-METHYLANILINE 875000-01-4 C15H12Br2N2O2 412.08 ASISCHEM B52669; ART-CHEM-BB B025551; 4,6-DIBROMO-3-(5-METHOXY-1,3-BENZOXAZOL-2-YL)-2-METHYLANILINE; AKOS BB-8528; 4,6-DIBROMO-3-(5-METHOXY-2-BENZOXAZOLYL)-2-METHYL-BENZENAMINE; BENZENAMINE, 4,6-DIBROMO-3-(5-METHOXY-2-BENZOXAZOLYL)-2-METHYL-; ZERENEX ZX00
4,6-DIBROMO-3-(5-ISOPROPYL-1,3-BENZOXAZOL-2-YL)-2-METHYLANILINE 875000-06-9 C17H16Br2N2O 424.13 ASISCHEM B52674; ART-CHEM-BB B025565; 4,6-DIBROMO-3-(5-ISOPROPYL-1,3-BENZOXAZOL-2-YL)-2-METHYLANILINE; AKOS BB-8541; 4,6-DIBROMO-2-METHYL-3-[5-(1-METHYLETHYL)-2-BENZOXAZOLYL]-BENZENAMINE; BENZENAMINE, 4,6-DIBROMO-2-METHYL-3-[5-(1-METHYLETHYL)-2-BENZOXAZOL
4,6-DIBROMO-3-(5,7-DIMETHYL-1,3-BENZOXAZOL-2-YL)-2-METHYLANILINE 638159-13-4 C16H14Br2N2O 410.1 4,6-DIBROMO-3-(5,7-DIMETHYL-1,3-BENZOXAZOL-2-YL)-2-METHYLANILINE; AKOS BB-8539; ASISCHEM V03745; ART-CHEM-BB B025563; 4,6-DIBROMO-3-(5,7-DIMETHYL-2-BENZOXAZOLYL)-2-METHYL-BENZENAMINE; BENZENAMINE, 4,6-DIBROMO-3-(5,7-DIMETHYL-2-BENZOXAZOLYL)-2-METHYL-; ZER
4,6-DIBROMO-2-PHENYL-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE 637302-85-3 C13H8Br2N2O 368.02 AKOS BB-8072; 4,6-DIBROMO-2-PHENYL-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE; ASISCHEM U69564; 4,6-DIBROMO-2-PHENYL-5-BENZOXAZOLAMINE; 5-BENZOXAZOLAMINE, 4,6-DIBROMO-2-PHENYL-
4,6-DIBROMO-2-METHYL-3-(5-METHYL-1,3-BENZOXAZOL-2-YL)ANILINE 638159-15-6 C15H12Br2N2O 396.08 ART-CHEM-BB B025561; ASISCHEM U93948; 4,6-DIBROMO-2-METHYL-3-(5-METHYL-1,3-BENZOXAZOL-2-YL)ANILINE; AKOS BB-8537; 4,6-DIBROMO-2-METHYL-3-(5-METHYL-2-BENZOXAZOLYL)-BENZENAMINE; BENZENAMINE, 4,6-DIBROMO-2-METHYL-3-(5-METHYL-2-BENZOXAZOLYL)-; ZERENEX ZX00855
4,6-Dibromo-2,3-dimethyl aniline 22364-27-8 C8H9Br2N 278.97 4,6-DIBROMO-2,3-DIMETHYLANILINE
4,6-Dibromo-2,3-difluorophenol 1242336-65-7 C6H2Br2F2O 0 4,6-Dibromo-2,3-difluorophenol
4,6-Dibromo-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-amine 1037763-48-6 C7H3Br2F2NO2 0 4,6-Dibromo-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-amine; 5-Amino-4,6-dibromo-2,2-difluorobenzodioxole
4,6-DIBROMO-2-(5-CHLORO-1-NAPHTHYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE 637303-03-8 C17H9Br2ClN2O 452.53 ASISCHEM U65613; 4,6-DIBROMO-2-(5-CHLORO-1-NAPHTHYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE; AKOS BB-8083; 4,6-DIBROMO-2-(5-CHLORO-1-NAPHTHALENYL)-5-BENZOXAZOLAMINE; 5-BENZOXAZOLAMINE, 4,6-DIBROMO-2-(5-CHLORO-1-NAPHTHALENYL)-
4,6-DIBROMO-2-(5-BROMO-2-CHLOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE 637303-18-5 C13H6Br3ClN2O 481.36 ART-CHEM-BB B025159; ASISCHEM U72416; 4,6-DIBROMO-2-(5-BROMO-2-CHLOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE; AKOS BB-8105; 4,6-DIBROMO-2-(5-BROMO-2-CHLOROPHENYL)-5-BENZOXAZOLAMINE; 5-BENZOXAZOLAMINE, 4,6-DIBROMO-2-(5-BROMO-2-CHLOROPHENYL)-
4,6-DIBROMO-2-(5-BROMO-1-NAPHTHYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE 637303-04-9 C17H9Br3N2O 496.98 ASISCHEM U64854; ART-CHEM-BB B025153; 4,6-DIBROMO-2-(5-BROMO-1-NAPHTHYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE; AKOS BB-8082; 4,6-DIBROMO-2-(5-BROMO-1-NAPHTHALENYL)-5-BENZOXAZOLAMINE; 5-BENZOXAZOLAMINE, 4,6-DIBROMO-2-(5-BROMO-1-NAPHTHALENYL)-
4,6-DIBROMO-2-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE 637303-01-6 C17H16Br2N2O 424.13 ART-CHEM-BB B025152; ASISCHEM U64856; AKOS BB-8079; 4,6-DIBROMO-2-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE; 4,6-DIBROMO-2-[4-(1,1-DIMETHYLETHYL)PHENYL]-5-BENZOXAZOLAMINE; 5-BENZOXAZOLAMINE, 4,6-DIBROMO-2-[4-(1,1-DIMETHYLETHYL)PHENYL]-
4,6-DIBROMO-2-(4-METHYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE 637302-95-5 C14H10Br2N2O 382.05 ASISCHEM U67943; 4,6-DIBROMO-2-(4-METHYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE; AKOS BB-8075; 4,6-DIBROMO-2-(4-METHYLPHENYL)-5-BENZOXAZOLAMINE; 5-BENZOXAZOLAMINE, 4,6-DIBROMO-2-(4-METHYLPHENYL)-
4,6-DIBROMO-2-(4-METHOXYPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE 667867-06-3 C14H10Br2N2O2 398.05 4,6-DIBROMO-2-(4-METHOXYPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE; AKOS BB-8086; ASISCHEM V72823; 4,6-DIBROMO-2-(4-METHOXYPHENYL)-5-BENZOXAZOLAMINE; 5-BENZOXAZOLAMINE, 4,6-DIBROMO-2-(4-METHOXYPHENYL)-
4,5-DIMETHOXY-2-NITROPHENYLACETIC ACID 73357-18-3 C10H11NO6 241.2 2-NITROHOMOVERATRIC ACID; 2-(4,5-DIMETHOXY-2-NITROPHENYL)ACETIC ACID; 4,5-DIMETHOXY-2-NITROPHENYLACETIC ACID; AKOS AU36-M254
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid 499-87-6 C9H9NO6 227.17086;g/mol 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoicacid;4998-07-6;6-Nitroveratricacid;3,4-Dimethoxy-6-nitrobenzoicacid;WWCMFGBGMJAJRX-UHFFFAOYSA-N;Benzoicacid,4,5-dimethoxy-2-nitro-
4,5-DIMETHOXY-2-METHYL-INDAN-1-ONE 138261-10-6 C12H14O3 206.23776 4,5-DIMETHOXY-2-METHYL-INDAN-1-ONE
4,5-Dimethoxy-2-methylbenzaldehyde 7721-62-2 C10H12O3 0 2-Methyl-4,5-dimethoxybenzaldehyde
4,5-DIMETHOXY-2-FLUOROBENZYL CHLORIDE 91407-48-6 C9H10ClFO2 204.63 4,5-DIMETHOXY-2-FLUOROBENZYL CHLORIDE; 2-FLUORO-4 5-DIMETHOXYBENZL CHLORIDE; 2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzyl chloride
4,5-Dimethoxy-2-[(thien-2-ylacetyl)amino]benzoic acid 332163-07-2 C15H15NO5S 321.35 4,5-DIMETHOXY-2-[(THIEN-2-YLACETYL)AMINO]BENZOIC ACID; 4,5-DIMETHOXY-2-(2-THIOPHEN-2-YL-ACETYLAMINO)-BENZOIC ACID
4,5-Dimethoxy-2-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid 1072952-49-8 C10H13BO6 240.0
4,5-Dimethoxy-2-(2-propenyl)phenol 59893-87-7
4,5-Dibromo-2-(pyridin-2-yl)pyridazin-3(2H)-one 78389-21-6 C9H5Br2N3O 330.96400
4,5-DIBROMO-1-METHYLIMIDAZOLE-2-CARBOXYLIC ACID 158585-80-9 C5H4Br2N2O2 283.90546 4,5-DIBROMO-1-METHYLIMIDAZOLE-2-CARBOXYLIC ACID
4,5-Dibromo-1H-pyrrole-2-carbohydrazide 50371-65-8 C5H5Br2N3O 282.92
4,5-Dibromo-1H-imidazole 2302-30-9 C3H2N2Br2 225.87 4,5-dibromo-1h-imidazol; 4,5-dibromoimidazole; 4,5-DIBROMO-1H-IMIDAZOLE
4,5-Dibromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole 16954-05-5 C5H6Br2N2 253.92 4,5-DIBROMO-1,2-DIMETHYL-1H-IMIDAZOLE; 4,5-DIBROMO-1,2-DIMETHYLIMIDAZOLE; 1,2-Dimethyl-4,5-dibromo-1H-imidazole
4,5''-DIAMINODIBENZO-18-CROWN-6 (CATALOG # 1216B) 31352-45-1 C10H16N3O7P 0 4,5''-DIAMINODIBENZO-18-CROWN-6 (CATALOG # 1216B)
4,5-Diamino-6-thiouracil sulfate 146692-40-2 C8H14N8O6S3 414.44 4,5-DIAMINO-6-THIOURACIL HEMISULFATE
4,5-diamino-6-methyl-1H-pyrimidine-2-thione 6305-99-3 C5H8N4S 156.20900
4-[3-(2-Chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid 827014-22-2 C12H11ClN2O3 266.68 ZERENEX E/5111191; 4-[3-(2-CHLOROPHENYL)-1,2,4-OXADIAZOL-5-YL]BUTANOIC ACID; AKOS BB-7116; CHEMBRDG-BB 7939291; OTAVA-BB 1149487; 1,2,4-oxadiazole-5-butanoic acid, 3-(2-chlorophenyl)-
4-[3-(2-AMINOETHYL)-1H-INDOL-1-YL]PHENOL 904085-95-6 C16H16N2O 252.31104 4-[3-(2-AMINOETHYL)-1H-INDOL-1-YL]PHENOL
4-[3-(2,4-Dichlorophenyl)isoxazol-5-yl]pyrimidin-2-amine 264256-44-2 C13H8Cl2N4O 307.13 4-[3-(2,4-DICHLOROPHENYL)ISOXAZOL-5-YL]PYRIMIDIN-2-AMINE; 4-(3-(2,4-Dichlorophenyl)isoxazol-5-yl)pyrimidine-2-amine
4-[3-(1-Naphthylamino)propyl]morpholine 5235-82-5 C17H22N2O 270.369 g/mol
4-[3-(1H-IMIDAZOL-4-YL)-PROPYL]-PIPERIDINE 768358-61-8 C11H19N3 193.28866 4-[3-(1H-IMIDAZOL-4-YL)-PROPYL]-PIPERIDINE
4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoic acid 65783-35-9 C11H11F3N2O4 292.21 4-[2-NITRO-4-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINO]BUTANOIC ACID
4-[2-Methoxy Ethyl] Phenol 56718-71-09
4-[2-HYDROXYIMINO-2-(4-METHOXY-PHENYL)-ETHYL]-PIPERAZINE-1-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER 904815-72-1 C18H27N3O4 349.42 4-[2-HYDROXYIMINO-2-(4-METHOXY-PHENYL)-ETHYL]-PIPERAZINE-1-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER
4-[2-HYDROXY-2-(4-METHOXY-PHENYL)-ETHYL]-PIPERAZINE-1-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER 904815-65-2 C18H28N2O4 336.43 4-[2-HYDROXY-2-(4-METHOXY-PHENYL)-ETHYL]-PIPERAZINE-1-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER
4-[2-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-3-THIOSEMICARBAZIDE 206559-51-5 C8H7ClF3N3S 269.67 2-CHLORO-5-TRIFLUOROMETHYLPHENYLTHIOSEMICARBAZIDE; 4-[2-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-3-THIOSEMICARBAZIDE
4-[2,4-BIS(6-(TRIFLUOROMETHYL)PYRIDIN-3-YL)PYRIMIDIN-5-YL]QUINOLINE 887422-31-3 C25H13F6N5 497.39 4-[2,4-BIS(6-(TRIFLUOROMETHYL)PYRIDIN-3-YL)PYRIMIDIN-5-YL]QUINOLINE; QUINOLINE, 4-[2,4-BIS[6-(TRIFLUOROMETHYL)-3-PYRIDINYL]-5-PYRIMIDINYL]-
4-[2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL 306936-80-1 C9H6F3N3S 245.22 4-[2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL; 4H-1,2,4-triazole-3-thiol, 4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-
4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine 824390-04-7 C12H14F3NO 245.24 4-[(2-Trifluoromethylphenyl)oxy]piperidine; 4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine; 4-2-(Trifluoromethyl)phenoxy├╝piperidine; 4-(2-Trifluoromethyl-phQSy)piperidine
4-[2-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-BENZIMIDAZOL-1-YL]BUTANOIC ACID 876728-42-6 C12H11F3N2O2 272.22 TIMTEC-BB SBB012162; 4-[2-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-BENZIMIDAZOL-1-YL]BUTANOIC ACID; 4-(2-TRIFLUOROMETHYL-BENZOIMIDAZOL-1-YL)-BUTYRIC ACID; ASINEX-REAG BAS 13148086; 4-[2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-1-yl]butanoic acid 97%; 4-[2-(Trifluoromethyl)-1H-benzi
4-[2-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine 902836-49-1 C12H14F3NO2 261.24 4-(2-TRIFLUOROMETHOXY-PHENOXY)-PIPERIDINE
4-[2-(Nitrophenyl)ethenyl]phenol 14064-83-6 C14H11NO3 0 4-HYDROXY-4''-NITROSTILBENE ---ORANGE CRYSTALS---
4-[2-(Methyl-2-pyridinyl amino)ethoxy]benzaldehyde 122321-03-3 C15H16N2O2 256.3 4-[2-(METHYL-2-PYRIDINYLAMINO)ETHOXY]BENZALDEHYDE; 4-[2-[METHYL(PYRIDINE-2-YL)AMINO]ETHOXY]-BENZALDEHYDE
4-[2-(Fmoc-amino)ethyloxy]-benzoic acid 882847-29-2 C24H21NO5 403.43 4-[2-(FMOC-AMINO)ETHYLOXY]-BENZOIC ACID; 4-[2-(FMOC-AMINO)ETHOXY]-BENZOIC ACID
4-[2-(dimethylamino)ethyl]morpholine 4385-05-1
4-[2-(CYCLOPROPYLMETHOXY)ETHYL]PHENOL 63659-16-5 C12H16O2 0 4-[2-(CYCLOPROPYLMETHOXY)ETHYL]PHENOL
4-[2-(BENZOYLOXY)ETHYL]-3-CHLORO-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE 139122-17-1 C17H14ClNO3 315.75096 4-[2-(BENZOYLOXY)ETHYL]-3-CHLORO-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE; 2H-Indol-2-one,4-[2-(benzoyloxy)ethyl]-3-chloro-1,3-dihydro
4-[2-(Acetylamino)ethoxy]benzoic acid 297137-62-3 C11H13NO4 223.23 CHEMBRDG-BB 6050206; 4-[2-(ACETYLAMINO)ETHOXY]BENZOIC ACID; TIMTEC-BB SBB014047; benzoic acid, 4-[2-(acetylamino)ethoxy]-
4-[2-(5-Ethyl-2-Pyridinyl)ethoxy]benzaldehyde 114393-97-4 C16H17NO2 255.31 4-[2-(5-Ethyl-2-Pyridyl)Ethoxy]-Benzaldehyde; 4-[2-(5-ethyl-pyridin-2-yl)-ethoxy]-benzaldehyde; 4-[2-(5-ETHYL-2-PYRIDINYL)ETHOXY]BENZYALDEHYDE; 4-[2-(5-ETHYL-2-PYRIDINYL)ETHOXY]BENZALDEHYDE
4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)-D4-ethoxy]-benzaldehyde 1189479-80-8 C16H13D4NO2 259.336327112 4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)-D4-ethoxy]-benzaldehyde; 4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl)ethoxy-d4]benzaldehyd; (4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl)ethoxy-D]benzaldehyde; Ethylpyridil); 4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl)ethoxy-d4]benzaldehyde
4-[2-(4-oxocyclohexyl)propan-2-yl]cyclohexan-1-one 7418-16-8 C15H24O2 236.353 4,4'-(1-Methylethylidene)biscyclohexan-1-one; 2,2-bis-(4-Oxocyclohexyl)propane
4-[2-(2-Nitrophenoxy)ethyl]morpholine 105337-21-1 C12H16N2O4 252.27 4-[2-(2-NITROPHENOXY)ETHYL]MORPHOLINE
4-[2-(2-METHYLPHENYL)-2-OXOETHYL]BENZAMIDE 465514-82-3 C16H15NO2 253.3 4-[2-(2-METHYLPHENYL)-2-OXOETHYL]BENZAMIDE
4-[2-(2-Bromophenyl)-5-(4-fluorophenyl)-1H-imidazol-4-yl]pyridine 384820-17-1 C20H13BrFN3 394.24 4-[2-(2-bromophenyl)-4-(4-fluorophenyl)-1H-imidazol-5-yl]pyridine; 4-[2-(2-BROMOPHENYL)-5-(4-FLUOROPHENYL)-1H-IMIDAZOL-4-YL]PYRIDINE; CHEMBL87365; 384820-17-1; 4-[2-(2-bromophenyl)-4-(4-fluorophenyl)-1H-imidazol-5-yl]Pyridine; SCHEMBL6003680
4-[2-(2-benzothiazol-2-yl)vinyl]-N,N-dimethylaniline 1628-58-6 C17H16N2S 0 4-[2-(2-benzothiazol-2-yl)vinyl]-N,N-dimethylaniline; 2-(4-DIMETHYLAMINOSTYRYL)BENZOTHIAZOLE; 2-(p-Dimethylaminostyryl)benzothiazole; 2-[2-[4-(Dimethylamino)phenyl]ethenyl]benzothiazole; 4-[2-(Benzothiazole-2-yl)ethenyl]-N,N-dimethylaniline; N,N-Dimethyl-
4-[2-(2,6-DIMETHYL-PHENYL)-ETHYL]-1H-IMIDAZOLE 79928-22-6 C13H16N2 200.27954 4-[2-(2,6-DIMETHYL-PHENYL)-ETHYL]-1H-IMIDAZOLE; 4(5)-2-(2,6-dimethylphenyl)ethylimidazole; MPV-295
4-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]benzaldehyde 26815-04-3 C14H19NO2 233.31 ASISCHEM C56804; 4-(2-piperidine-1-ethyloxy)benzaldehyde; 4-(2-PIPERIDINYLETHOXY) BENZALDEHYDE; 4-[2-(1-PIPERIDINYL) ETHOXY] BENZALDEHYDE; AKOS BC-2071; PIPEB
4-[2-(1,3-DIHYDRO-1,3DIOXO-2H-ISOINDOL-YL)ETHYL]-1-PIPERAZINECARBOXYLIC ACID, 1,1-DIMETHYLETHYL ESTER 227776-28-5 C19H25N3O4 359.42 4-[2-(1,3-DIHYDRO-1,3DIOXO-2H-ISOINDOL-YL)ETHYL]-1-PIPERAZINECARBOXYLIC ACID, 1,1-DIMETHYLETHYL ESTER; 4-[2-(1,3-DIHYDRO-1,3DIOXO-2H-ISOINDOL-YL)ETHYL]-1-PIPERAZINECARBOXYLIC ACID, 1,1-DIMETHYLETHYL ESTER; 4-[2-(1,3-Dihydro-1,3dioxo-2H-isoindol-yl)ethyl]-
4-[1-hydroxy-2-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]pyrocatechol dihydrochloride 15622-04-5 C19H26Cl2N2O4 417.32674 4-[1-hydroxy-2-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]pyrocatechol dihydrochloride
4-[1-HYDROXY-2-([1-METHYLETHYL]AMINO)BUTYL]-1,2-BENZENEDIOL METHANESULFONATE 7279-75-6 C14H25NO6S 335.42 4-[1-HYDROXY-2-[(1-METHYLETHYL)AMINO]BUTYL]-1,2-BENZENEDIOL MESYLATE SALT; 4-[1-HYDROXY-2-([1-METHYLETHYL]AMINO)BUTYL]-1,2-BENZENEDIOL METHANESULFONATE; ISOETHARINE MESYLATE; ISOETHARINE MESYLATE SALT; isoetarine mesilate
4-[1-Chloro-2-(methylamino)ethyl]phenyl acetate 136529-69-6 C11H14ClNO2
4-[1,3-bis(4-hydroxyphenyl)propyl]phenol 4137-11-5 C21H20O3 320.382 g/mol
4-[1,3,4]Oxadiazol-2-yl-phenol 5378-27-8 C8H6N2O2 162.145
4-[1,2,4]TRIAZOL-1-YLMETHYL-PIPERAZINE-1-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER 904816-91-7 C12H21N5O2 267.33 4-[1,2,4]TRIAZOL-1-YLMETHYL-PIPERAZINE-1-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER
4-[1,2,4]TRIAZOL-1-YLMETHYL-[1,4]DIAZEPANE-1-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER 912763-11-2 C13H23N5O2 281.35402 4-[1,2,4]TRIAZOL-1-YLMETHYL-[1,4]DIAZEPANE-1-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER
4-[1,1'-BIPHENYL]-4-YL-2-PYRIMIDINAMINE 299463-56-2 C16H13N3 247.29 RARECHEM AL FI 0017; 4-(1,1'-BIPHENYL-4-YL)PYRIMIDIN-2-AMINE; 4-[1,1'-BIPHENYL]-4-YL-2-PYRIMIDINAMINE; BUTTPARK 41\09-85
4-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 2057-34-3 C17H11NO2 201.31 4-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile; 4-[1-(2-Butenyl)-3-pentenyl]-pyridine
4-[1-(4-CHLOROPHENYL)-1-METHYLETHYL]PHENOL 1989-04-4 C15H15ClO 246.73 4-[1-(4-CHLOROPHENYL)-1-METHYLETHYL]PHENOL; IFLAB-BB F0701-0003
4-[1-(3,5,5,8,8-PENTAMETHYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO-NAPHTHALEN-2-YL)-VINYL]-BENZOIC ACID 166175-31-1 C24H28O2 348.48 4-[1-(3,5,5,8,8-PENTAMETHYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO-NAPHTHALEN-2-YL)-VINYL]-BENZOIC ACID; 4-[1-(3,5,5,8,8-PENTAMETHYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO-NAPHTHALEN-2-YL)-VINYL]-BENZOIC ACID (FOR R&D ONLY)
4-[[bis-(2-Hydroxyethyl)amino]methyl]phenol 51527-97-0 C11H17NO3 211.26
4-[[5-Chloro-2-[(4-cyanophenyl)amino]-4-pyrimidinyl]oxy]-3,5-dimethyl-benzonitrile 269055-05-2 C20H14ClN5O 375.81106;g/mol 269055-05-2;4-((5-Chloro-2-((4-cyanophenyl)amino)pyrimidin-4-yl)oxy)-3,5-dimethylbenzonitrile;4-({5-chloro-2-[(4-cyanophenyl)amino]pyrimidin-4-yl}oxy)-3,5-dimethylbenzonitrile;AC1LAE6W;CHEMBL72205;CTK7C8005
4-[[5-[[cyclopentyloxy)carbonyl]amino]-1-methylindol-3-yl]methyl]-3-methoxybenzoic acid 107754-20-1 C24H26 N2 O5 422.47 4-[[5-(cyclopentyloxycarbonylamino)-1-methylindol-3-yl]methyl]-3-methoxybenzoicacid; 107754-20-1; CHEMBL298727; 4-((5-(((Cyclopentyloxy)carbonyl)amino)-1-methyl-1H-indol-3-yl)methyl)-3-methoxybenzoicacid; 4-[[5-[[(CYCLOPENTYLOXY)CARBONYL]AMINO]-1-METHYL-1
4-[[5-[[[4-(aminocarbonyl)phenyl]amino]carbonyl]-2-methoxyphenyl]azo]-N-(5-chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide 59487-23-9 C34H28ClN5O7 654.06842
4-[[5-[(2-Chloroethoxy)carbonyl]-o-tolyl]azo]-3-hydroxy-2-naphthoic acid 83488-01-1 C21H17ClN2O5
4-[[5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-8-(2-methylpropanoyl)chromen-6-yl]methy l]-3,5-dihydroxy-6,6-dimethyl-2-(2-methylpropanoyl)cyclohexa-2,4-dien- 1-one 10-00-4 C28H34O8 0 4-[[5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-8-(2-methylpropanoyl)chromen-6-yl]methy l]-3,5-dihydroxy-6,6-dimethyl-2-(2-methylpropanoyl)cyclohexa-2,4-dien- 1-one
4-[[5-(AMINOSULFONYL)-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL]AMINO]-4-OXO-BUTANOIC ACID 78851-85-1 C6H8N4O5S2 280.28 4-[[5-(AMINOSULFONYL)-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL]AMINO]-4-OXO-BUTANOIC ACID; 2-succinylamido-1,3,4-thiadiazole-5-sulfonamide

Back to Top